Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Overdracht heffingsbevoegdheid aan gemeenschappelijke regeling. Gemeente is zelf niet meer bevoegd aanslag rioolheffing op te leggen. Belastingblad 2018/66
Willem Van der Werf Onteigeningsrecht. Noot bij Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069. TvAR, nr. 11 november 2017
Willem Van der Werf “Grond voor gebiedsontwikkeling”. Het rapport van de Rli beschouwd vanuit de onteigeningspraktijk. Grondzaken: in de prakrijk, nr. 6 december 2017
Ronald Olivier Openbaarmaking van inspectiegegevens van zware of ernstige asbestovertredingen op de website van de Inspectie SZW is toegestaan. BR 2017/95
Ruben Wiegerink Opzegging duurovereenkomst met als doel precariobelasting te heffen niet mogelijk. Geen sprake van zwaarwegende opzeggingsgrond. Belastingblad 2018/18
Nawal Bouayad Het waarborgen van voldoende parkeergelegenheid door het opnemen van parkeernormen in de planvoorschriften Bouwrecht 2017/101
Nikky van Triet Overheidsaansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking Bouwrecht 2017/0106
Ruben Wiegerink Doorzendplicht geldt niet in het geval van indiening bezwaar bij door gemeente ingehuurd bedrijf. Wel verschoonbare termijnoverschrijding. Belastingblad 2017/481
Bevolkingskrimp geen onvoorziene omstandigheid. Noot bij: arrest Hoge Raad 13 oktober 2017 Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten, 14 november 2017, afl.9
Tijn Slegers Splitsing omgevingsvergunningaanvraag in bezwaarfase is mogelijk op grond van artikel 2.21 Wabo. Gemeentestem 2017/184
Noot bij ABRvS 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2334) Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/96
Willem Van der Werf Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen. (ECLI:NL:HR:2017:691) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 9 september 2017
Willem Van der Werf Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht. (ECLI: NL: HR: 2017: 544) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 9 september 2017
Willem Bosma bevoegdheidsverdeling burgerlijk en bestuursrechter, schadevergoeding, competentiegrens Gemeentestem 2017/153
Tijn Slegers Bewijswaardering bij een invorderings- en dwangsombesluit gewogen de Gemeentestem 2017/169