Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Nieuwe erfpachtregeling Amsterdam. Bezwaar tegen afwijzing verzoek om WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard. Belastingblad (BB), oktober afl. 20, (BB) 2019/357
Simon Olierook Noot bij ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1938 (Borne) Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/140
Lynn Kombrink, Mark West Noot bij ABRvS 12 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1899 (Beoordeling marktsegment bij bepalen aard concurrentiebelang. Vergelijking geleverde diensten van de betrokken ondernemingen. Wegens kenmerkende verschillen geen rechtstreeks betrokken concurrentiebelang, Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/139
Mark West Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_622 (Illegaal gedumpt drugsafval in het buitengebied. Geen sprake van overtreding door eigenaren. Daarmee geen kostenverhaal mogelijk voor toepassing spoedbestuursdwang. College was niet bevoegd handhavend op Verschenen in De Gemeentestem (Gst.), september, afl. 7494, Gst. 2019/124
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3987 (Legessanctie. Actualiseringsplicht bestemmingsplan verlengd tot twintig jaar op grond van Besluit uitvoering crisis- en herstelwet) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/295
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/293
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?, TvAR 2019/15628 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Tijn Slegers Noot bij ABRvS 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:829 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo) Bouwrecht (BR), afl. 7, juli 2019, BR 2019/58
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Midden-Nederland 27 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2570, Belastingblad 2019/282 (Geen belang bij beroep omdat aanslag op grond van overeenkomst is gecompenseerd) Belastingblad (BB), juli, afl. 12, BB 2019/282
Nikky van Triet Noot bij HR 17 mei 2019 ECLI:NL:2019:738 (Reikwijdte (oneigenlijke) formele rechtskracht, gebondenheid civiele rechter aan overwegingen bestuursrechter, besluitenaansprakelijkheid, causaal verband) Sdu Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), afl. 9, 2019, JB 2019/119
Nikky van Triet Het nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger? Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), juli 2019, nr. 7, TBR 2019/90
Lynn Kombrink Noot bij ABRvS 10 april 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1122 (Niet tijdig beslissen door het college op een verzoek tot handhavend optreden (Gouda)) Bouwrecht (BR), juli, afl. 7, BR 2019/49
Ruben Wiegerink Noot bij HR 1 februari 2019 ECLI_NL_HR_2019_143 (Bekendmaking Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), 2019, nr. 7, TBR 2019/101
Tijn Slegers Noot bij RVS 23 januari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_150 (De preventieve herstelsanctie (artikel 5_7 Awb) en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling (artikel 5_2 lis 1 sub b Awb)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 7, BR 2019/47
Ronald Olivier Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_466 (Relativering formele rechtskracht onherroepelijke handhavingsbesluiten in uitzonderlijke gevallen. (Tholen)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 6, BR 2019/38