Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 26 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2759 ( Geen belang bij beroep tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting, omdat bezwaar niet is gemaakt door parkeerder en evenmin door degene aan wie aanslag is opgelegd) Belastingblad (BB), november 2021, afl. 22, BB 2021/417
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 28 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9176 (Heffingsambtenaar miskent schorsende werking van hoger beroep en doet te snel een nieuwe uitspraak op bezwaar) Belastingblad (BB), november 2021, afl. 22, BB 2021/412
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 29 juni 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:2677 (Kort telefonisch vraaggesprek tussen ontvanger en gemachtigde is niet gelijk aan een hoorgesprek) Belastingblad (BB), november afl. 21, BB 2021/401
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:651, (Zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv) is alleen mogelijk in de lopende instantie) Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr), JBPr 2021/339
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Den Haag 18 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:766 (Fiscaal compromis over invorderingskosten is niet vernietigbaar wegens dwang of dwaling) Belastingblad (BB), september 2021, BB 2021/367
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Rotterdam 16 juli 2021 (Onroerende zaak is terecht betrokken in de heffing OZB als ‘niet-woning’, omdat nog geen aanvang was gemaakt met bouwwerkzaamheden op het perceel. Gelijkheidsbeginsel is niet geschonden.) Belastingblad (BB), juli 2021, BB 2021/342
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 maart 2021 (Een natuurtoestemming die als onderdeel van een omgevingsvergunning is verleend gaat op grond van art. 2.25 Wabo van rechtswege over op degene die het project uitvoert) Jurisprudentie Milieurecht (JM), 26 juni 2021, afl. 7, JM 2021/101
Denise Krijvenaar, Jacques Sluysmans Graafschade sinds mei 2020: alle ballen op de grondroerder Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), juli 2020, Nr. 7, TBR 2020/89
Denise Krijvenaar Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2021, Nr. 3, TBR 2021/28
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 4 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4955 (Redelijke termijn wordt verlengd in verband met uitstel zitting als gevolg van coronavirus) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/281
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1574, (Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt, omdat gemeente bevoegdelijke uitlating heeft gedaan dat geen omgevingsvergunning was vereist) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/287
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Limburg 4 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3850 (Op niet tijdig nemen beslissing verzoek om ambtshalve vermindering is Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet van toepassing) Belastingblad (BB), Afl 2, BB 2021/271
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021 (Als bij aanvang hoorzitting aan standpunt belanghebbende tegemoet wordt gekomen, komen de kosten voor het bijwonen van die hoorzitting voor vergoeding in aanmerking) Belastingblad (BB), mei 2021, afl. 11, BB 2021/245
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175 Jurisprudentie Milieurecht (JM), mei, afl. 7511, JM 2021/72
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald) Gemeentestem (Gst.), juni, afl. 7532, Gst. 2021/69