Nieuws

 • 12 augustus 2014

  Slechts één dwangsom bij meerdere Wob-verzoeken met dezelfde strekking

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat een bestuursorgaan op een groot aantal (in het voorliggende geval: 742 verzoeken, afkomstig van één aanvrager) Wob-verzoeken met dezelfde strekking mag reageren in één en dezelfde brief en dat daarom ook slechts éénmaal een dwangsom wordt verbeurd, als dat niet tijdig gebeurt (ABRvS 28 mei 2014, JB 2014/150).

 • 07 november 2016

  Hoge Raad: gemeente niet aansprakelijk voor schade na val over elektriciteitskabels

  De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 7 oktober 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2283) geoordeeld dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de schade die een inwoner heeft geleden doordat zij struikelde over elektriciteitskabels. 

 • 07 november 2016

  Herhaalde overtreding van artikel 18i lid 2 Wmm leidt niet zonder meer tot stilleggingsbevel

  De Afdeling heeft in haar uitspraak van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2735) geoordeeld dat in geval van herhaalde overtreding van artikel 18i lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wmm) niet zonder meer volgt dat in geval van herhaalde overtreding van artikel 18a lid 2 Wmm zonder belangenafweging zowel een boete als een stilleggingsbevel kan worden opgelegd.

 • 07 november 2016

  Groen licht voor tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

  Het project 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2753, bepaald in een einduitspraak. Met het tracébesluit wil de minister van Infrastructuur en Milieu het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg aanpassen. De minister wil met de aanpassing van de Zuidelijke Ringweg de bereikbaarheid van de regio Groningen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen. Een deel van de Zuidelijke Ringweg wordt verdiept aangelegd. Over het verdiepte deel komen 'deksels', waarop een nieuw groen gebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen. Tegen het tracébesluit waren diverse bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, waaronder de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen. 

 • 07 november 2016

  Verzuim om belanghebbende uitnodiging toe te sturen voor de zitting levert een vernietigingsgrond op

  In haar uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2837) heeft de Afdeling geoordeeld dat het gegeven dat een belanghebbende partij geen uitnodiging heeft ontvangen voor de zitting bij de rechtbank in strijd is met artikel 8:56 Awb en een reden is om de uitspraak van de rechtbank te vernietigen.

 • 07 november 2016

  Handhavingsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd door Afdeling

  Het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om bij individuele handhavingsverzoeken in principe niet handhavend op te treden is in overeenstemming met de richtlijn 95/46/EG (de Privacyrichtlijn). Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een uitspraak van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2743).

 • 07 november 2016

  Civiele procesbevoegdheid uitsluitend voor natuurlijke personen en rechtspersonen

  ls hoofdregel geldt dat alleen natuurlijke personen en rechtspersonen als civiele procespartij kunnen optreden. Er valt hierop enkel een uitzondering te maken als er daartoe een bijzondere grond bestaat. Voor het aannemen van procesbevoegdheid is ontoereikend dat de wet het orgaan vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, al dan niet in rechte.  

 • 18 oktober 2016

  Tijdens schuldeisersverzuim geen contractuele rente verschuldigd

  De Hoge Raad maakt in zijn arrest van 30 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2227) duidelijk dat op grond van het wettelijke stelsel en de achterliggende gedachte van het schuldeisersverzuim, het uitgangspunt is dat de schuldenaar tijdens het schuldeisersverzuim geen contractuele rente verschuldigd wordt.

 • 03 oktober 2016

  Per 1 januari 2017 wijziging definitie "bouwterrein" in BTW wetgeving

  Per 1 januari 2017 zal naar verwachting een wijziging van de definitie van het begrip “bouwterrein” in de btw-wetgeving plaatsvinden. In het Belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om de definitie van een bouwterrein voor de heffing van de btw aan te passen en in overeenstemming te brengen met Europese jurisprudentie.

 • 03 oktober 2016

  Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

  Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar.