Nieuws

 • 19 december 2016

  Duurzame energie: agenda en windparken Borssele

  Na zijn energierapport (februari 2016) heeft de Minister van Economische Zaken begin december de “Energieagenda 2016” gelanceerd. Energierapport en energieagenda ondersteunen de transitie naar hernieuwbare energie in 2050: “Met de energie agenda beoogt het kabinet een helder en ambitieus perspectief te schetsen richting 2030 en 2050. In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen” (p. 5-6).

 • 15 december 2016

  Geen belang bij hoger beroep tegen toewijzing vervroegde descente vanwege intrekking verzoek door onteigenende

  Hof ’s-Hertogenbosch overweegt in zijn uitspraak van 8 december 2016, ECLI::NL:GHSHE:2016:5463 dat het feit dat de onteigenende Provincie haar verzoek om een vervroegde descente tijdens het hoger beroep intrekt en een kostenvergoeding aanbiedt, ertoe leidt dat de te onteigenen partij geen belang meer heeft bij zijn hoger beroep. 

 • 09 december 2016

  Instemming derde-belanghebbende nodig bij reeds aanhangig rechtstreeks beroep (artikel 7:1a Awb jo 6:19 Awb)?

  De Afdeling maakt in haar uitspraak van 16 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3057) duidelijk dat indien rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter reeds is toegestaan krachtens art. 7:1a Awb, geen instemming is vereist van de derde-belanghebbende voor het doorzenden van zijn bezwaarschrift tegen een nadien genomen vervangend besluit. Het vervangend besluit wordt ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb van rechtswege mede onderwerp van de eerder  bij de Afdeling aanhangig gemaakte beroepsprocedure. Dat de derde-belanghebbende niet heeft ingestemd met doorzending van zijn bezwaarschrift is hierbij niet relevant.  

  Een derde-belanghebbende moet rechtstreeks in zijn belangen worden geraakt als hij bezwaar wilt maken tegen een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6:3 Awb. Hoewel dat hier niet het geval is, wordt de derde-belanghebbende op de voet van art. 8:26 Awb als partij toegelaten tot het geding.  

 • 06 december 2016

  Vrijheid om huisarts niet toe te laten tot waarnemingsdiensten

  De Hoge Raad maakt in zijn arrest van 28 oktober 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2445) duidelijk dat huisartsencoöperaties in beginsel vrij zijn de belangen van hun patiënten de doorslag te geven bij de beslissing om iemand als waarnemer te accepteren. Zij mogen voorts zelf bepalen welke betekenis een tuchtrechtelijk gegrond bevonden klacht heeft voor hun bereidheid om een arts (weer) als waarnemer in te schakelen.

 • 06 december 2016

  Vernietiging enkelbestemming wonen leidt niet automatisch tot vervallen dubbelbestemming cultuurhistorie

  In deze uitspraak van 9 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:000) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is blijven gelden, ondanks het feit dat de enkelbestemming 'Wonen' vernietigd is. De dubbelbestemming heeft niet een zodanige functionele samenhang heeft met de woonbestemming dat zij zonder laatstgenoemde bestemming zinledig wordt. Het bouwplan dat voorziet in het bouwen van zes woningen is daarom in strijd met de (resterende) dubbelbestemming verleend.

 • 24 november 2016

  PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

  Na het verschijnen van het Brzo 2015 en bijbehorende Regeling is hard gewerkt aan de herziening van PGS 6. De nieuwe vesie van PGS 6 is gereed en is te downloaden op de website van PGS.

 • 24 november 2016

  Mededingingsruimte en een passende mate van openbaarheid bij schaarse vergunningen vereist

  In deze uitspraak van 1 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) formuleert de Afdeling bestuursrechtspraak enkele algemene eisen waaraan een wettelijk stelsel moet voldoen dat voorziet in schaarse vergunningen. Het uitgangspunt daarbij is dat potentiële aanvragers met het oog op het gelijkheidsbeginsel tot op zekere hoogte gelijke kansen moeten worden geboden bij het verkrijgen van zo'n schaarse vergunning. De mededingingsruimte mag worden beperkt, maar niet zo ver dat die volledig wordt uitgesloten. Bovendien moet een passende mate van openbaarheid verzekerd zijn, inhoudende dat voldoende kenbaar wordt gemaakt dat de vergunning beschikbaar is, hoe de vergunningen zullen worden verdeelt, wat daarbij de criteria zijn en wanneer de vergunning kan worden aangevraagd. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure duidelijkheid scheppen.

 • 24 november 2016

  Algemene positieve ruimtelijke effecten zijn geen bijzondere omstandigheden als bedoeld in art. 4.1a Wro

  In deze uitspraak van 5 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2651) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen onterecht ontheffing heeft verleend van de provinciale omgevingsverordening ten behoeve van de vestiging van een 'wereldbazar', omdat die ontheffing slechts is onderbouwd door in algemene zin te wijzen op de positieve ruimtelijke effecten daarvan. Daarmee is niet voldaan aan de strenge voorwaarden die op grond van art. 4.1a Wro in de omgevingsverordening aan het verlenen van de ontheffing zijn gesteld. Hoewel de omgevingsverordening inmiddels is aangepast en nog slechts beperkingen stelt aan het vestigen van een zogenoemd factory outlet center, kunnen de rechtsgevolgen van het bestemmingsplan niet in stand worden gelaten. De bestemmingsplanregeling is namelijk dusdanig ruim, dat niet is uitgesloten dat de wereldbazar de vorm aanneemt van een factory outlet center.

 • 07 november 2016

  Hoge Raad: gemeente niet aansprakelijk voor schade na val over elektriciteitskabels

  De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 7 oktober 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2283) geoordeeld dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de schade die een inwoner heeft geleden doordat zij struikelde over elektriciteitskabels. 

 • 07 november 2016

  Herhaalde overtreding van artikel 18i lid 2 Wmm leidt niet zonder meer tot stilleggingsbevel

  De Afdeling heeft in haar uitspraak van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2735) geoordeeld dat in geval van herhaalde overtreding van artikel 18i lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Wmm) niet zonder meer volgt dat in geval van herhaalde overtreding van artikel 18a lid 2 Wmm zonder belangenafweging zowel een boete als een stilleggingsbevel kan worden opgelegd.