Blogs

 • 28 februari 2018

  Grenzen aan splitsing bouwplan in omgevingsvergunningplichtige en omgevingsvergunnigvrije delen

  Voor het bouwen van een bouwwerk is een omgevingsvergunning vereist. Op deze vergunningplicht bestaan uitzonderingen ten aanzien van bepaalde bouwactiviteiten. Deze staan opgesomd in artikel 2 en 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Een bouwplan kan uit vergunningplichtige delen en vergunningvrije delen bestaan. De vraag op welke wijze een omgevingsvergunningaanvraag ten aanzien van dergelijke bouwplannen moet worden ingediend, wordt in de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) beantwoord.

 • 20 februari 2018

  Monocultuur, branchering en het bestemmingsplan

  De rechtbank Amsterdam biedt de gemeente Amsterdam in haar uitspraak van 23 januari 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:294) een steun in de rug bij de bestrijding van de zogenoemde monocultuur die zich in het centrum van de stad ontwikkelt. De gemeente wil hiervoor het bestemmingsplan inzetten. De rechtbank veegt enkele bezwaren tegen deze methode van tafel.

 • 19 februari 2018

  De formele rechtskracht van een plaatsingsplan werpt haar schaduw achteruit

  In een arrest van 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 25 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2017:2938), heeft het Hof Den Haag (anders dan de rechtbank in eerste aanleg) geoordeeld dat de gemeente Den Haag niet onrechtmatig heeft gehandeld door ondergrondse afvalcontainers vlak bij de appartementen van geïntimeerden te plaatsen.

 • 14 februari 2018

  Bestuurlijke boetes in stand gehouden wegens woningverhuur aan toeristen zonder benodigde short stay-vergunning

  De gemeente Amsterdam staat toe dat bewoners af en toe hun woning (of woonboot) tijdelijk verhuren. Dit kan onder meer met gebruik van short stay, waarvoor een vergunning vereist is. Deze ontbrak in deze zaak. Het college van burgemeester en wethouders en het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum hebben daarom aan appellante vier bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van de Huisvestingswet (oud). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”), heeft bij uitspraak van 7 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:428) deze boetes in stand gelaten en daarbij een uitleg gegeven over de aanpak van onttrekking van woningen aan de woonruimtevoorraad.

 • 02 februari 2018

  Kruimelregeling toch mogelijk bij stedelijk ontwikkelingsproject

  De Afdeling heeft bij uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject” in relatie tot de kruimelregeling nader verduidelijkt. Een transformatie en gedeeltelijke functiewijziging van een stedelijke ontwikkeling kan in het concrete geval als kruimelgeval via de reguliere procedure worden behandeld. Daarbij spelen de aard en de omvang van de voorziene wijziging van het project een doorslaggevende rol. Of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan is voor de vraag of de kruimelregeling kan worden toegepast niet van belang.

 • 31 januari 2018

  Burgemeester heeft ten onrechte een geweigerde vergunning voor een parenclub gebaseerd op een negatief Bibob-advies

  De burgemeester van Cuijck heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor een parenclub geweigerd na een onderzoek door het landelijke bureau Bibob (LBB). Volgens de burgemeester zijn er voldoende aanwijzingen dat er ernstig gevaar bestaat dat een van de exploitanten de aangevraagde vergunningen zal gebruiken om strafbare feiten te plegen. Uit het Bibob-onderzoek zou blijken dat sprake is geweest van huiselijk geweld, alsmede van illegaal wapenbezit.

 • 22 januari 2018

  Wegslepen van een voertuig; waarop te letten?

  Het overbrengen en in bewaring stellen van een op een aangewezen weggedeelte staand voertuig - simpeler gezegd het wegslepen van een voertuig - vindt plaats door middel van de uitoefening van de bestuursdwangbevoegdheid ex artikel 125 van de Gemeentewet. Aan de uitoefening van deze bevoegdheid – in de praktijk gaat het vaak om fout geparkeerde auto’s – stelt de Wegenverkeerswet 1994 eisen.

 • 18 december 2017

  Een voorpootrecht, kent u dat? Gemeenten opgelet!

  Op 16 november 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de toepassing van het voorpootrecht. Dit zakelijk recht stamt uit 1491 en is destijds verleend bij Koninklijke Akte. Het voorpootrecht geeft ingezetenen van de gemeente het recht om op grond in eigendom bij de gemeente, aangrenzend aan hun eigen perceel, houtopstanden te planten en te rooien. De oorsprong van het voorpootrecht is gelegen in de grootschalige ontginningen, met als gevolg de ontbossing, van het middeleeuwse Brabantse land. Met het toekennen van een voorpootrecht dacht men de aanleg van houtopstanden te stimuleren.