Blogs

 • 31 januari 2018

  Burgemeester heeft ten onrechte een geweigerde vergunning voor een parenclub gebaseerd op een negatief Bibob-advies

  De burgemeester van Cuijck heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor een parenclub geweigerd na een onderzoek door het landelijke bureau Bibob (LBB). Volgens de burgemeester zijn er voldoende aanwijzingen dat er ernstig gevaar bestaat dat een van de exploitanten de aangevraagde vergunningen zal gebruiken om strafbare feiten te plegen. Uit het Bibob-onderzoek zou blijken dat sprake is geweest van huiselijk geweld, alsmede van illegaal wapenbezit.

 • 22 januari 2018

  Wegslepen van een voertuig; waarop te letten?

  Het overbrengen en in bewaring stellen van een op een aangewezen weggedeelte staand voertuig - simpeler gezegd het wegslepen van een voertuig - vindt plaats door middel van de uitoefening van de bestuursdwangbevoegdheid ex artikel 125 van de Gemeentewet. Aan de uitoefening van deze bevoegdheid – in de praktijk gaat het vaak om fout geparkeerde auto’s – stelt de Wegenverkeerswet 1994 eisen.

 • 18 december 2017

  Een voorpootrecht, kent u dat? Gemeenten opgelet!

  Op 16 november 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de toepassing van het voorpootrecht. Dit zakelijk recht stamt uit 1491 en is destijds verleend bij Koninklijke Akte. Het voorpootrecht geeft ingezetenen van de gemeente het recht om op grond in eigendom bij de gemeente, aangrenzend aan hun eigen perceel, houtopstanden te planten en te rooien. De oorsprong van het voorpootrecht is gelegen in de grootschalige ontginningen, met als gevolg de ontbossing, van het middeleeuwse Brabantse land. Met het toekennen van een voorpootrecht dacht men de aanleg van houtopstanden te stimuleren.

 • 07 december 2017

  WhatsApp-berichten zijn te wobben

  Sms- en WhatsApp-berichten die staan op zakelijke telefoons van ambtenaren mogen naar het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitsluitend WhatsApp- of sms-berichten op telefoons van ambtenaren met een abonnement op naam van hun werkgever vallen onder de Wob. Berichten die staan op privételefoons van ambtenaren niet. Hetzelfde geldt naar ik aanneem voor berichten op telefoons van bij de overheid gedetacheerde werknemers.

 • 21 november 2017

  Legessanctie uit Wro van toepassing op gehele omgevingsvergunning

  Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat de legessanctie van art. 3.1 lid 4 Wro het heffen van leges verbiedt als een bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Alle activiteiten die uit de behandeling van een vergunningsaanvraag voortvloeien, zijn onderdeel van één dienst die verband houdt met het bestemmingsplan. De gehele legesnota vervalt daarom, aldus de Hoge Raad.

 • 15 november 2017

  Kruimelgeval of stedelijk ontwikkelingsproject?

  Zowel in de literatuur als in de rechtspraak is het al enige tijd onderwerp van discussie wanneer een ruimtelijk ontwikkelingsproject waarvoor een vergunning is verleend (of wordt beoogd te verlenen) op grond van artikel 4, aanhef en onderdeel 9 en/of onderdeel 11 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht ('Bor'), een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ is als bedoeld in onderdeel D, categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage ('Besluit-mer'). De uitkomst van deze discussie (te geven door de ABRvS) is niet alleen juridisch relevant voor de uit te voeren toetsing door het bevoegde gezag, ook zal die praktische en financiële gevolgen hebben voor projectontwikkelaars/initiatiefnemers.

 • 10 november 2017

  Bestemmingsplan helemaal onderuit door te beperkt cultuurhistorisch onderzoek

  In de uitspraak van 8 november 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling), ECLI:NL:RVS:2017:2993 gaat het om de reikwijdte van het cultuurhistorisch onderzoek dat een gemeenteraad dient te verrichten bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

 • 03 november 2017

  Valgevaar in de opera: een steiger op het podium?

  Bij het verrichten van arbeid moet het valgevaar worden voorkomen, dat volgt uit art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit. Niet alleen bij voor de hand liggende arbeid op hoogte, zoals werkzaamheden in de bouw, maar bijvoorbeeld ook bij toneel- en theatervoorstellingen, opera’s en silk-rope acts moet het valgevaar worden belet.

  Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over een aan de Nationale Opera opgelegde bestuurlijke boete van 18.000 euro geeft daarover meer handvatten. In de zaak die tot deze uitspraak heeft geleid zou de Nationale Opera tijdens de generale repetitie van de opera Siegfried van Wagner het valgevaar voor de acteurs en in het bijzonder de Waldvogel niet hebben voorkomen. Volgens de Inspectie SZW was daarom sprake van een overtreding van art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit.