Blogs

 • 16 augustus 2018

  De gevolgen van gasloos bouwen voor een bestemmingsplan

  Op 15 augustus 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2731) over een (gewijzigd) wijzigingsplan dat het planologisch kader biedt voor de bouw van 50 grondgebonden woningen. In deze procedure betogen appellanten (onder meer) dat het college van B&W in kwestie ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de verplichting voor gasloos bouwen, conform de inmiddels in werking getreden Wet voortgang energietransitie (hierna: Wet VET). Voor zover ik kan nagaan is dit de eerste uitspraak van de Afdeling over gasloos bouwen als gevolg van de Wet VET.

 • 18 juli 2018

  Gasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018: wat is de wetswijziging en wat zijn de implicaties voor lopende nieuwbouwprojecten?

  Sinds 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet, hierna: Wet Vet) van kracht. Bij deze wet is bepaald dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2018 projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten rekening moeten houden met het feit dat nieuw te bouwen bouwwerken niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. Een uitzondering op gasloos bouwen is mogelijk, maar is aan voorwaarden onderhevig. Wat houdt het nieuwe regime van het gasloos bouwen in en in hoeverre moeten lopende projecten worden gewijzigd om aan de wettelijke verplichtingen van de Gaswet te voldoen? Op deze vragen wordt in dit blog antwoord gegeven.

 • 16 juli 2018

  Van toezicht naar punitieve handhaving: wanneer dient de cautie te zijn verleend?

  De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) buigt zich in de uitspraak van 27 juni 2018 over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (“het college”) aan appellante terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd. Daarbij speelt allereerst de vraag of aan appellante de cautie had moeten worden verleend en zo ja, op welk moment en aan welke personen. Deze vraag is door de voorzitter van de Afdeling in twee andere zaken over de oplegging van een bestuurlijke boete voorgelegd aan staatsraad advocaat-generaal L.A.D. Keus. Op 12 april 2017 heeft hij op deze vraag geconcludeerd. In dit blog sta ik stil bij de betekenis van deze conclusie in de hier te bespreken uitspraak van 27 juni 2018 en het oordeel van de Afdeling dat de bestuurlijke boete niet had mogen worden opgelegd.

 • 26 juni 2018

  Nader kennismaken met Francine van Vlijmen

  In jouw blog vertel je over het afleggen van jouw eed en over jouw start bij Van der Feltz advocaten. Inmiddels werk je hier alweer al bijna een half jaar. Hoe zien jouw dagen er doorgaans uit?

  Bij binnenkomst check ik vaak als eerste mijn mailbox terwijl ik een kop koffie drink en daarna ga ik aan de slag met de taken voor die dag. Ook praat ik even bij met collega’s, zowel zakelijk als privé. Dit doen we overigens regelmatig. We houden elkaar goed op de hoogte en weten elkaar te vinden bij vragen. We hebben een hecht team.

  Een groot deel van de dag bestaat uit het schrijven van processtukken en andere stukken, zoals brieven aan de Rechtbank. Daarnaast schrijft ik eens in de zoveel tijd een publicatie voor een juridisch tijdschrift of een blog voor onze website. Volgende maand komt mijn eerste publicatie uit in het juridische tijdschrift De Gemeentestem. Ik heb hiervoor samen met Mark West een naschrift geschreven bij een uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

  Ook heb ik regelmatig contact met cliënten of met de advocaten van de wederpartij. Dit contact gaat vaak over de organisatie rondom een proces. De partners hebben namelijk vaak het eerste contact met een cliënt en blijven vaak ook het hoofdcontact. Zo hebben onze cliënten altijd één vast en persoonlijk aanspreekpunt.

 • 18 juni 2018

  Exceptieve toetsing van binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

  Een gebruikswijziging van wonen naar hotel kan niet worden gebaseerd op de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, nu de gebruikswijziging leidt tot een planologisch relevante bestemmingswijziging waardoor de bestemde woonfunctie van het pand niet meer gerealiseerd kan worden. De binnenplanse afwijkingsbevoegdheid wordt na exceptieve toetsing wegens strijd met artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) buiten toepassing gelaten. Gevolg is dat de verleende omgevingsvergunning onderuit gaat. De Afdeling ziet nog wel mogelijkheden voor herstel van het besluit door vergunningverlening op een andere grondslag, en wel op basis van 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, sub 2 Wabo in samenhang met artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor (kruimelgevallenregeling). Daarvoor krijgt het college acht weken de tijd.

  Tussenuitspraak/bestuurlijke lus Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1955.

 • 12 juni 2018

  Impliciete vrijstelling? Opnemen in het bestemmingsplan!

  Op 30 mei 2018 heeft de Afdeling twee lezenswaardige uitspraken gewezen over de zogenoemde impliciete vrijstelling in relatie tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2018:1798 en ECLI:NL:RVS:2018:1784). Een impliciete vrijstelling houdt, naar vaste rechtspraak van de Afdeling, in dat als uit de bouwaanvraag zonder meer kan worden afgeleid dat het bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan zal worden gebruikt en het bevoegde bestuursorgaan, zich bewust van het voorgenomen gebruik, de vergunning in weerwil van de planvoorschriften heeft verleend (ABRvS 8 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ9919). Als het bevoegde bestuursorgaan (i.c. het college van B&W) een impliciete vrijstelling heeft verleend van het vorige bestemmingsplan is sprake van bestaand legaal gebruik. Bestaand legaal gebruik dient in beginsel – gelet op de rechtszekerheid – als zodanig te worden bestemd door de raad in een nieuw bestemmingsplan. Dat heeft de raad in beide zaken nagelaten.

 • 25 mei 2018

  Verzoek om gegevens onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 is sinds 1 mei jongstleden vervangen door de in februari en juli 2017 door de Tweede Kamer respectievelijk Eerste Kamer aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. In november vorig jaar heeft de Kiesraad en vervolgens de Referendumcommissie bekend gemaakt dat er een raadgevend referendum moest komen over de nieuwe Wiv. Vanwege de referendumuitslag van 21 maart jongstleden en het behalen van de kiesdrempel, is de Wiv opnieuw aangepast. Het is echter niet waarschijnlijk dat het openbaarmakingsregime van de Wiv 2017 materieel is gewijzigd. Artikelen 51 en 55 lid 1 van de oude Wiv 2002 zijn namelijk zonder wijzigingen overgenomen in de artikelen 80 en 84 lid 1 van de huidige Wiv 2017. In deze blog worden de kaders van het openbaarmakingsregime van de Wiv 2002 geschetst, en daarmee die van de Wiv 2017, mede naar aanleiding van een recente Afdelingsuitspraak van 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2017:3508.

 • 15 mei 2018

  Afdeling oordeelt over tijdelijke vergunning voor zonneakkers op grond van de kruimelgevallenregeling

  In de uitspraak van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1112) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) uitleg gegeven aan onderdeel 11 van de kruimelgevallenregeling op grond waarvan een omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar kan worden verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.