Blogs

 • 18 december 2017

  Een voorpootrecht, kent u dat? Gemeenten opgelet!

  Op 16 november 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de toepassing van het voorpootrecht. Dit zakelijk recht stamt uit 1491 en is destijds verleend bij Koninklijke Akte. Het voorpootrecht geeft ingezetenen van de gemeente het recht om op grond in eigendom bij de gemeente, aangrenzend aan hun eigen perceel, houtopstanden te planten en te rooien. De oorsprong van het voorpootrecht is gelegen in de grootschalige ontginningen, met als gevolg de ontbossing, van het middeleeuwse Brabantse land. Met het toekennen van een voorpootrecht dacht men de aanleg van houtopstanden te stimuleren.

 • 07 december 2017

  WhatsApp-berichten zijn te wobben

  Sms- en WhatsApp-berichten die staan op zakelijke telefoons van ambtenaren mogen naar het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitsluitend WhatsApp- of sms-berichten op telefoons van ambtenaren met een abonnement op naam van hun werkgever vallen onder de Wob. Berichten die staan op privételefoons van ambtenaren niet. Hetzelfde geldt naar ik aanneem voor berichten op telefoons van bij de overheid gedetacheerde werknemers.

 • 21 november 2017

  Legessanctie uit Wro van toepassing op gehele omgevingsvergunning

  Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat de legessanctie van art. 3.1 lid 4 Wro het heffen van leges verbiedt als een bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Alle activiteiten die uit de behandeling van een vergunningsaanvraag voortvloeien, zijn onderdeel van één dienst die verband houdt met het bestemmingsplan. De gehele legesnota vervalt daarom, aldus de Hoge Raad.

 • 15 november 2017

  Kruimelgeval of stedelijk ontwikkelingsproject?

  Zowel in de literatuur als in de rechtspraak is het al enige tijd onderwerp van discussie wanneer een ruimtelijk ontwikkelingsproject waarvoor een vergunning is verleend (of wordt beoogd te verlenen) op grond van artikel 4, aanhef en onderdeel 9 en/of onderdeel 11 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht ('Bor'), een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ is als bedoeld in onderdeel D, categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage ('Besluit-mer'). De uitkomst van deze discussie (te geven door de ABRvS) is niet alleen juridisch relevant voor de uit te voeren toetsing door het bevoegde gezag, ook zal die praktische en financiële gevolgen hebben voor projectontwikkelaars/initiatiefnemers.

 • 10 november 2017

  Bestemmingsplan helemaal onderuit door te beperkt cultuurhistorisch onderzoek

  In de uitspraak van 8 november 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling), ECLI:NL:RVS:2017:2993 gaat het om de reikwijdte van het cultuurhistorisch onderzoek dat een gemeenteraad dient te verrichten bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

 • 03 november 2017

  Valgevaar in de opera: een steiger op het podium?

  Bij het verrichten van arbeid moet het valgevaar worden voorkomen, dat volgt uit art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit. Niet alleen bij voor de hand liggende arbeid op hoogte, zoals werkzaamheden in de bouw, maar bijvoorbeeld ook bij toneel- en theatervoorstellingen, opera’s en silk-rope acts moet het valgevaar worden belet.

  Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over een aan de Nationale Opera opgelegde bestuurlijke boete van 18.000 euro geeft daarover meer handvatten. In de zaak die tot deze uitspraak heeft geleid zou de Nationale Opera tijdens de generale repetitie van de opera Siegfried van Wagner het valgevaar voor de acteurs en in het bijzonder de Waldvogel niet hebben voorkomen. Volgens de Inspectie SZW was daarom sprake van een overtreding van art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • 01 november 2017

  De toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW bij schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden

  In zijn arrest van 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) komt de Hoge Raad terug van zijn eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 6:101 lid 2 BW in geval van overheidsaansprakelijkheid bij rechtmatig strafvorderlijk optreden. Wanneer schade wordt toegebracht aan zaken van een ander dan de verdachte, is bij de vraag of de vergoedingsplicht van de Staat op grond van art. 6:101 lid 1 BW moet worden verminderd, art. 6:101 lid 2 BW niet van toepassing.

 • 24 oktober 2017

  Spoedeisende bestuursdwang op basis van de zorgplicht vanwege gevaar voor explosies en giftige dampen

  In de uitspraak van de Afdeling van 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2830, gaat het om de vraag of het college van burgemeester en wethouders van Gouda (“het college”) terecht heeft besloten tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang door chemische stoffen door een gespecialiseerd bedrijf uit een woning te laten verwijderen. De spoedeisende bestuursdwang is gebaseerd op schending van de zorgplicht ex artikel 1a, tweede lid, Woningwet en artikel 7.22 Bouwbesluit.