Blogs

 • 07 juni 2022

  Fiscale optimalisatie bij verkoop van een verhuurd bedrijfspand

  Bij de verkoop door een projectontwikkelaar van een (nieuw) bedrijfspand, zoals een kantorencomplex, komt veel kijken. De belangen van verkoper en koper lopen daarbij wellicht niet altijd synchroon. Vaststaat wel dat zowel verkoper als koper er in principe belang bij hebben de verkoop fiscaal zo voordelig mogelijk te realiseren. Belastingheffing werkt immers in principe prijsverhogend. Dat geldt ook voor de omzetbelasting (btw). Projectontwikkelaars doen er met name goed aan de fiscale aspecten in kaart te brengen bij de verkoop van een nieuw gebouw dat wordt verhuurd. De heffing van omzetbelasting kan onder omstandigheden worden voorkomen door een beroep te doen op een fiscale faciliteit. Twee recente hofuitspraken bieden nieuwe inzichten en kunnen van pas komen voor projectontwikkelaars bij de toepassing van die faciliteit.
 • 24 mei 2022

  Opdrachtgevers lijken niet langer de boot te kunnen afhouden bij leveringsproblemen

  In een eerder blog schreven wij al over de schaarste en prijsstijgingen op de bouwmaterialenmarkt. Door onder andere de uitbraak van de coronapandemie en de blokkering destijds in het Suezkanaal, werd de al bestaande grondstoffenschaarste verhevigd, met prijsstijgingen tot gevolg. De gevolgen daarvan zijn groot voor aannemers die een vaste aanneemsom zijn overeengekomen met hun opdrachtgever. De marge die is begroot voor enig ondernemersrisico is vaak onvoldoende om de hoge kosten van de bouwmaterialen (volledig) te dekken, met – in het ergste geval – verlieslatende projecten tot gevolg. Zowel de UAV 2012 als de UAV-GC 2005 – de in de Nederlandse bouwpraktijk gehanteerde sets algemene voorwaarden – voorzien in een vergoedingsregeling ingeval van kostenverhogende c.q. onvoorziene omstandigheden (par. 47 UAV 2012 respectievelijk par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005). Als de UAV 2012 of UAV-GC 2005 niet van toepassing zijn, biedt artikel 7:753 uit het Burgerlijk Wetboek (BW) de mogelijkheid om een prijsaanpassing te verlangen. Uiteraard kunnen de opdrachtgever en aannemer ook nieuwe contractafspraken maken. Voor een meer uitgebreide toelichting hierop, verwijzen wij graag naar ons eerder blog.

 • 11 mei 2022

  Praktijktips voor puzzelen in de ondergrond (Deel I): regels bij aanleg van kabels en leidingen

  In de Nederlandse ondergrond is een ware puzzel aan kabels en leidingen ontstaan. Nieuwe woonwijken (voorzien van warmtenetten en glasvezelkabels), maar bijvoorbeeld ook wind- en zonneparken en datacentra hebben daar, onder invloed van de energietransitie, een belangrijk aandeel in. Regels moeten de wirwar aan (nieuwe) kabels en leidingen in goede banen leiden, zonder dat bestaande tracés gevaar lopen en rechten van grondeigenaren worden geschaad. In dit blog zetten wij de belangrijkste op een rijtje, waarbij wij ons beperken tot zaken die de aanleg van kabels en leidingen betreffen; in een later blog bespreken wij het kader dat geldt bij onderhoud en de verlegging van een tracé.

 • 18 januari 2022

  The Dark Store Rises: hoe zit dat precies in planologisch opzicht?

  Nee, deze blog betreft geen review over de nieuwste Batman film. Het gaat over een ander feno­meen in het straatbeeld: de opkomst van dark stores. Dit zijn voor het publiek ontoegankelijke, veelal ge­au­tomatiseerde, minima­ga­zij­nen vol levensmiddelen. Dark stores dienen in feite als een last mile bezorghub voor de zogeheten ‘flitsbezorging’, om de consument zo razendsnel thuis te kunnen be­die­nen met levensmiddelen.

  Mede vanwege de COVID-19 pandemie heeft flitsbezorging de laatste tijd een enorme vlucht geno­men. Consumenten bestellen hun levensmiddelen steeds vaker online; hun honger moet te­­genwoor­dig, met name in de stad, continu en direct worden gestild. Via dark stores kun­nen flits­be­zorgers in deze consumptiebehoefte voorzien. Van ’s ochtends vroeg tot midder­­­­­nacht worden er be­stel­lin­gen aangenomen, met allerhande (geluids- en parkeer)overlast in de omgeving van de dark stores tot gevolg. De gemeente Amster­­­­dam wil daarom dark stores voor flitsbezorging uit de stad gaan weren, aldus het Financieel Dagblad.

  Maar kan dat zomaar wel, vanuit planologisch opzicht? In “Amsterdam [denkt men] een gei­tenpaad­je te heb­­­ben ge­vonden. Omdat flitsbezorgers nieuw zijn en dus niet op de lijst met toe­­gestane bedrijfs­ac­­tivi­tei­ten staan, handelen zij volgens de gemeente per definitie in strijd met het bestaande be­stem­mings­­plan”. Gaat het hier inderdaad om een juridische vinding van de ge­meen­­te Am­ster­dam? Ik denk van niet: in de binnenstad geldt veelal geen bedrijfs- maar een detailhan­delsbe­stem­ming, zo­­dat dit “geitenpaad­­je” daar sowieso niet werkt, terwijl het niet uit te sluiten valt dat dark stores kunnen kwa­­­­li­fi­ceren als ‘detailhandel’. En voor een bedrijventerrein kan eigenlijk niet worden gesproken van een “geiten­­paad­je”, aangezien het op deze wijze handhaven van illegale bedrijfsactiviteiten bepaald niet nieu­w is.

  Zowel dark stores exploitanten, en samen met hen ook de flitsbezorgers, als gemeenten zouden daarom nog eens hun planologsiche knopen moeten tellen, om te beginnen door het (verder) lezen van deze blog.

 • 13 januari 2022

  COVID Chronicles the final episode: duidelijkheid van de Hoge Raad over huurprijsvermindering in coronatijd

  In 2021 schreven wij een serie blogs onder de noemer ‘Covid Chronicles’ over de gevolgen van de coronapandemie op huurovereenkomsten. Daarbij bespraken wij ook of de coronacrisis aanleiding geeft voor huurprijsvermindering. In ons laatste blog beschreven we de prejudiciële vragen die daarover in maart 2021 zijn gesteld door de kantonrechter in Limburg, en het belang van duidelijkheid voor de huurpraktijk over de verdeling van de lasten tussen huurder en verhuurder. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1974) het verlossende antwoord gegeven op deze prejudiciële vragen. Hiermee is een duidelijk kader geschetst hoe in de praktijk moet worden omgegaan met de gevolgen van de coronamaatregelen voor huurders en verhuurders. In dit blog zullen we het arrest van de Hoge Raad bespreken, en zullen wij aandacht geven aan de ruimte die de Hoge Raad in het arrest heeft opengelaten.
 • 17 december 2021

  Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

  Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad de gemoederen bij gemeenten en ontwikkelaars flink in beweging gezet. Overheden mogen in principe niet meer één op één onroerend goed verkopen, maar moeten bij gronduitgifte gelijke kansen bieden aan gegadigden.
 • 13 december 2021

  Verkrijging WKO-installatie vrijgesteld van overdrachtsbelasting

  Bij het verkrijgen van een onroerende zaak of een recht op een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. De verkrijging van een netwerk is echter vrijgesteld van die heffing. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat het verkrijgen van een warmte-koude-opslaginstallatie (‘WKO’) ook onder die vrijstelling valt. Dat werkt kostenverlagend voor de verkrijger van een WKO en is dus van belang, mede in het kader van de bevordering van de energietransitie.
 • 16 november 2021

  Gewijzigde Gids proportionaliteit per 1 januari 2022: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  Aanbestedende diensten en marktpartijen opgelet: op 1 januari 2022 treden de wijzigingen in hoofdstuk 4 van de Gids proportionaliteit in werking. Deze gewijzigde Gids proportionaliteit beoogt de rechtsbescherming van inschrijvers beter te waarborgen.

  De wijzigingen hebben betrekking op de volgende thema’s:

  1. vragen aan en mededelingen van aanbestedende diensten,
  2. standstill-periode en
  3. proportionele klachtenafhandeling.

  De aanleiding voor de wijzigingen is het maatregelenpakket rechtsbescherming dat in februari 2021 is afgekondigd. In dit blog gaan we in op de wijzingen, verdeeld over de drie hiervoor genoemde thema’s (paragrafen 4.1-4.4 Gids proportionaliteit).