Ruben Wiegerink
T+31 70 31 31 076
M+31 6 152 646 07
Ewiegerink@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Ruben Wiegerink

partner

Ruben is als advocaat gespecialiseerd in civiele procedures, onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht en staatssteunrecht. Als allround fiscalist heeft hij veel ervaring met zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden. Hij is bevoegd om op te treden als cassatieadvocaat in civiele procedures bij de Hoge Raad.

Wat betreft cassaties kan Ruben bogen op bijzondere ervaring: voor toetreding tot Van der Feltz werkte hij negen jaar als (cassatie)advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat en daarvoor was hij zeven jaar in dienst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Ruben fungeert graag als sparringpartner als collega-advocaten een cassatieprocedure overwegen. Hij vindt het verstandig om eerst alle belangen goed op een rijtje te zetten en vast te stellen welk eindresultaat gewenst is. In zijn advisering over de kans van slagen van een eventuele cassatieprocedure is Ruben proactief. Hij zal inschatten in hoeverre er een gunstige uitkomst mogelijk is indien de Hoge Raad de zaak terugverwijst. Hij stelt zijn cliënt in staat om een goede afweging te maken voordat die beslist al dan niet in cassatie te gaan.

Ruben heeft oog voor detail, begrijpt complexe instructies en constructies en is altijd vastbesloten om de kwaliteit van zijn werk op hoog niveau te houden. Hij kan goed werken binnen krappe deadlines. Gedegen dienstverlening zit hem in het bloed.

Marktsectoren

 • Overheid
 • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit Rubens praktijk:

 • Voeren van een principiële cassatieprocedure over een privaat-publieke samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Hier ging het om de uitleg van een overeenkomst over de aanleg van een woonwijk;
 • In meerdere instanties procederen over de heffing van precariobelasting over ondergrondse leidingen door een gemeente. Hierbij kwam onder meer aan de orde of er privaatrechtelijke toestemming was gegeven voor de aanwezigheid van de leidingen, als gevolg waarvan de heffing niet kon worden opgelegd. Ook werd de vraag beantwoord of de gehanteerde tarieven door de beugel konden;
 • Procederen voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakeljkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod;
 • Advisering over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening;
 • Voeren van een procedure voor De Nederlandsche Bank over heffingen met betrekking tot financieel toezicht. De voornaamste vraag was of de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving voorzagen in een heffingsbevoegdheid. Daarnaast kwamen aspecten van Europees recht aan bod. De zaak heeft geleid tot de principiële uitspraak van het CbB van 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475. De aangevallen uitspraak werd vernietigd.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten
 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Rotterdam 5 augustus 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6555 (Bestuursrechter is onbevoegd voor zover geschil nakoming overeenkomst betreft) Belastingblad 2022/358
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Amsterdam 19 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2778 (Beroep niet-ontvankelijk wegens misbruik van het recht) Belastingblad 2022/363
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4045 (Tweede beslissing op bezwaar is geen ambtshalve genomen besluit, omdat aanslag op dat moment nog niet onherroepelijk vaststond) Belastingblad 2022/286
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Overijssel 3 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1196 (Uitspraak op bezwaar is onvoldoende duidelijk gemotiveerd, omdat deze bestaat uit standaardtekstblokken) Belastingblad 2022/278
Ruben Wiegerink Uitspraak op bezwaar is onbevoegd gedaan, omdat mandaatbesluit niet is gepubliceerd Belastingblad 2022/248
Ruben Wiegerink Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen notificatie was ontvangen van bekendmaking via MijnOverheid Belastingblad 2022/231
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 23 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4083 (Een beroep of hoger beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een dwangsombeschikking) Belastingblad (BB), april 2022, afl. 8, BB 2022/150
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2021 Belastingblad 2022/104, maart 2022, afl. 6, BB 2022/104
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1660 (Geen vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn, want geen bezwaarmogelijkheid) Belastingblad (BB), februari 2022, afl. 4, BB 2022/81
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 28 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3223 (Geen strijd met gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) bij bepaling WOZ-waarde) Belastingblad (BB), februari 2022, afl. 4, BB 2022/69
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5862 (Te laat aanvangen Skypezitting rechtvaardigt geen uitstel van die zitting. Uitloop zitting van half uur is niet buitensporig) Belastingblad (BB), januari 2021, afl.2, BB 2022/40
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Oost-Brabant 8 oktober 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5406 (Geen afgifte medebelanghebbenden-beschikking op grond van art. 28 Wet WOZ) Belastingblad (BB), afl. 1, BB 2022/7
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 26 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2759 ( Geen belang bij beroep tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting, omdat bezwaar niet is gemaakt door parkeerder en evenmin door degene aan wie aanslag is opgelegd) Belastingblad (BB), november 2021, afl. 22, BB 2021/417
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 28 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9176 (Heffingsambtenaar miskent schorsende werking van hoger beroep en doet te snel een nieuwe uitspraak op bezwaar) Belastingblad (BB), november 2021, afl. 22, BB 2021/412
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:651, (Zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv) is alleen mogelijk in de lopende instantie) Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPr), JBPr 2021/339