Ruben Wiegerink
T+31 70 31 31 076
F+31 70 31 31 060
M+31 6 152 646 07
Ewiegerink@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Ruben Wiegerink

partner

Ruben is als advocaat gespecialiseerd in civiele procedures, onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht en staatssteunrecht. Als allround fiscalist heeft hij veel ervaring met zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden. Hij is bevoegd om op te treden als cassatieadvocaat in civiele procedures bij de Hoge Raad.

Wat betreft cassaties kan Ruben bogen op bijzondere ervaring: voor toetreding tot Van der Feltz werkte hij negen jaar als (cassatie)advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat en daarvoor was hij zeven jaar in dienst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Ruben fungeert graag als sparringpartner als collega-advocaten een cassatieprocedure overwegen. Hij vindt het verstandig om eerst alle belangen goed op een rijtje te zetten en vast te stellen welk eindresultaat gewenst is. In zijn advisering over de kans van slagen van een eventuele cassatieprocedure is Ruben proactief. Hij zal inschatten in hoeverre er een gunstige uitkomst mogelijk is indien de Hoge Raad de zaak terugverwijst. Hij stelt zijn cliënt in staat om een goede afweging te maken voordat die beslist al dan niet in cassatie te gaan.

Ruben heeft oog voor detail, begrijpt complexe instructies en constructies en is altijd vastbesloten om de kwaliteit van zijn werk op hoog niveau te houden. Hij kan goed werken binnen krappe deadlines. Gedegen dienstverlening zit hem in het bloed.

Marktsectoren

 • Overheid
 • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit Rubens praktijk:

 • Voeren van een principiële cassatieprocedure over een privaat-publieke samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Hier ging het om de uitleg van een overeenkomst over de aanleg van een woonwijk;
 • In meerdere instanties procederen over de heffing van precariobelasting over ondergrondse leidingen door een gemeente. Hierbij kwam onder meer aan de orde of er privaatrechtelijke toestemming was gegeven voor de aanwezigheid van de leidingen, als gevolg waarvan de heffing niet kon worden opgelegd. Ook werd de vraag beantwoord of de gehanteerde tarieven door de beugel konden;
 • Procederen voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakeljkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod;
 • Advisering over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening;
 • Voeren van een procedure voor De Nederlandsche Bank over heffingen met betrekking tot financieel toezicht. De voornaamste vraag was of de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving voorzagen in een heffingsbevoegdheid. Daarnaast kwamen aspecten van Europees recht aan bod. De zaak heeft geleid tot de principiële uitspraak van het CbB van 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475. De aangevallen uitspraak werd vernietigd.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten
 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 4 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4955 (Redelijke termijn wordt verlengd in verband met uitstel zitting als gevolg van coronavirus) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/281
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1574, (Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt, omdat gemeente bevoegdelijke uitlating heeft gedaan dat geen omgevingsvergunning was vereist) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/287
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Limburg 4 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3850 (Op niet tijdig nemen beslissing verzoek om ambtshalve vermindering is Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet van toepassing) Belastingblad (BB), Afl 2, BB 2021/271
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021 (Als bij aanvang hoorzitting aan standpunt belanghebbende tegemoet wordt gekomen, komen de kosten voor het bijwonen van die hoorzitting voor vergoeding in aanmerking) Belastingblad (BB), mei 2021, afl. 11, BB 2021/245
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3274 (Uitstelverzoeken voor zitting worden gemotiveerd afgewezen na belangenafweging. Erfgenaam is geen belanghebbende bij WOZ-beschikking) Belastingblad (BB), mei 2021, afl.11, BB 2021/206
Ruben Wiegerink Noot bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:505 (Bij Covid-zitting verdient gebruik tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen de voorkeur boven telefoonverbinding) Belastingblad (BB), mei 2021, BB 2021/193
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 5 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1800 (Leges omgevingsvergunning vanwege extra welstandstoets zijn verschuldigd, omdat aanpassing bouwplan noopte tot die extra toets. Vergeefs beroep op vertrouwensbeginsel) Belastingblad (BB), mei, afl. 9, BB 2021/168
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:276 (Namens ontbonden vennootschap ingesteld hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken toereikende machtiging) Belastingblad 2021/152, aflevering 8, februari 2021, BB 2021/152
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2020 Belastingblad (BB), februari 2020, afl. 6, BB 2020/123
Michelle de Rijke, Ruben Wiegerink Annotatie bij CBb 2 juni 2020, ECLI:NL:CBB:2020:364 (WOZ-beschikking weerlegbaar bewijsvermoeden bij objectafbakening in het kader van de aansluitplicht) Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), februari 2021, nr. 1
Ruben Wiegerink Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2021, ELCI:NL:GHARL:2021:888 (Aan gevel van uurwerkhersteller bevestigde klok leidt tot verschuldigdheid reclamebelasting omdat sprake is van een “openbare aankondiging”.) Belastingblad (BB), aflevering 6, maart 2021, BB 2021/115
Ruben Wiegerink Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 december 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5989 (Rechtbank kan beslissing geven over verschuldigdheid dwangsom wegens niet-tijdig beslissen, ondanks ontbreken dwangsombesluit ten tijde van instelling beroep) Belastingblad (BB), februari, afl. 5, BB 2021/100
Ruben Wiegerink Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ELCI:NL:GHARL:2020:10022 (Aanslag forensenbelasting vernietigd, omdat belanghebbende recreatiewoning minder dan 90 dagen voor zichzelf beschikbaar heeft gehouden) Belastingblad (BB), februari, afl. 4, BB 2021/70
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10020 (Geen toekenning dwangsom wegens niet tijdig beslissen) Belastingblad (BB), januari afl. 2, BB 2021/41
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Amsterdam 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2648 (Doorzendplicht niet van toepassing, omdat bezwaarschrift bij algemeen gemeentelijk mailadres is ingediend) Belastingblad (BB) januari afl. 1 BB 2021/13