Ruben Wiegerink
T+31 70 31 31 076
F+31 70 31 31 060
M+31 6 152 646 07
Ewiegerink@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Ruben Wiegerink

partner

Ruben is als advocaat gespecialiseerd in civiele procedures, onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht en staatssteunrecht. Als allround fiscalist heeft hij veel ervaring met zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden. Hij is bevoegd om op te treden als cassatieadvocaat in civiele procedures bij de Hoge Raad.

Wat betreft cassaties kan Ruben bogen op bijzondere ervaring: voor toetreding tot Van der Feltz werkte hij negen jaar als (cassatie)advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat en daarvoor was hij zeven jaar in dienst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Ruben fungeert graag als sparringpartner als collega-advocaten een cassatieprocedure overwegen. Hij vindt het verstandig om eerst alle belangen goed op een rijtje te zetten en vast te stellen welk eindresultaat gewenst is. In zijn advisering over de kans van slagen van een eventuele cassatieprocedure is Ruben proactief. Hij zal inschatten in hoeverre er een gunstige uitkomst mogelijk is indien de Hoge Raad de zaak terugverwijst. Hij stelt zijn cliënt in staat om een goede afweging te maken voordat die beslist al dan niet in cassatie te gaan.

Ruben heeft oog voor detail, begrijpt complexe instructies en constructies en is altijd vastbesloten om de kwaliteit van zijn werk op hoog niveau te houden. Hij kan goed werken binnen krappe deadlines. Gedegen dienstverlening zit hem in het bloed.

Marktsectoren

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit Rubens praktijk:

Voeren van een principiële cassatieprocedure over een privaat-publieke samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Hier ging het om de uitleg van een overeenkomst over de aanleg van een woonwijk.

In meerdere instanties procederen over de heffing van precariobelasting over ondergrondse leidingen door een gemeente. Hierbij kwam onder meer aan de orde of er privaatrechtelijke toestemming was gegeven voor de aanwezigheid van de leidingen, als gevolg waarvan de heffing niet kon worden opgelegd. Ook werd de vraag beantwoord of de gehanteerde tarieven door de beugel konden.

Procederen voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakeljkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod.

Advisering over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening.

Voeren van een procedure voor De Nederlandsche Bank over heffingen met betrekking tot financieel toezicht. De voornaamste vraag was of de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving voorzagen in een heffingsbevoegdheid. Daarnaast kwamen aspecten van Europees recht aan bod. De zaak heeft geleid tot de principiële uitspraak van het CbB van 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475. De aangevallen uitspraak werd vernietigd.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8067 (WOZ-beschikking, objectafbakening, hogere waarde, algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Belastingblad (BB), november 2018, Afl. 24, BB 2018/434
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 21 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3622 (Dwangsom wegens niet tijdig beslissen is verschuldigd. Per e-mail ingediende ingebrekestelling is geldig. Proceskostenvergoeding moet worden overgemaakt aan gemachtigde) Belastingblad (BB), oktober 2018 , Afl. 22, BB 2018/409.
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5519 (Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing is niet overschreden. Omzetbelasting vormt een “last ter zake”, ook als die wordt vergoed uit het BTW-compensatiefonds) Belastingblad (BB), oktober 2018, Afl. 20, BB 2018/372
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2797 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt vernietigd, omdat er geen heffingsbevoegdheid is) Belastingblad (BB), september 2018, Afl. 19, BB 2018/350
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Den Bosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1685 (Telefonisch horen. Bezwaarfase. Categorisch weigeren) Belastingblad (BB), augustus 2018 , Afl. 17, BB 2018/315.
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 29 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2386 (Heffingsambtenaar voldoet niet aan bewijslast onderbouwing opbrengstlimiet. Overschrijding redelijke termijn. Geen schending art. 7:9 Awb) Belastingblad (BB), juni 2018, Afl. 14, BB 2018/257
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 8 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1284 (Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat belanghebbende geen belastingplichtige is. Geen schending hoorplicht bezwaarfase vanwege kennelijke niet-ontvankelijkheid. Geen proceskostenve Belastingblad (BB), juni 2018, Afl. 13, BB 2018/237
Ruben Wiegerink Noot bij HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:567 (Proceskostenvergoeding bij optreden door dezelfde gemachtigde. Samenhang bij principaal en incidenteel hoger beroep. Redelijke termijn.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/229
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:587 (Immateriële schadevergoeding. Redelijke termijn in hoger beroep vangt aan bij instellen van het hoger beroep.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/228
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 12 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1664 (Forfaitaire regeling rioolheffing voor ‘afvalwater’ ook van toepassing op via hemelwatersysteem afgevoerd water.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/221
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1896 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Geen schending discriminatieverbod) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 10, BB 2018/188
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:458 (Mocht Rechtbank beroep niet-ontvankelijk verklaren na overschrijding van per faxbericht gestelde termijn?) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 10, BB 2018/192
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:488 (Beroep op vertrouwensbeginsel vanwege met de gemeente gesloten overeenkomst slaagt niet.) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 8, BB 2018/153
Ruben Wiegerink Noot bij de Conclusie van het Parket bij de Hoge Raad van 13 november 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2280 Werkelijk van waarde, Annotaties bij conclusies van mr. J.C. van Oven, Den Haag: IBR 2018
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2017 Belastingblad (BB), februari en maart 2018, Afl. 6 en 7, BB 2018/102 en BB 2018/119