Ronald Olivier
T+31 70 31 31 056
F+31 70 31 31 060
M+31 6 25 38 51 25
Eolivier@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Ronald Olivier

advocaat

Na zijn masters Civiel recht en Staats- en bestuursrecht in Leiden heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt. Ronald is gespecialiseerd in het milieurecht en het handhavingsrecht. Hij treedt op zowel voor ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Hierdoor kan hij goed de wederzijdse belangen van partijen inschatten en snel tot concrete en duidelijke oplossingen komen voor zijn cliënten. In geval van verstoorde verhoudingen streeft hij er naar om verschillen van inzicht te overbruggen zodat een zo gunstig mogelijk resultaat wordt bereikt.

Zo staat hij regelmatig bedrijven bij in de (chemische) industrie die worden geconfronteerd met (verscherpt) toezicht en (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) handhaving door omgevingsdiensten, Inspectie SZW, ILT, SODM en het OM. Daarnaast begeleidt hij decentrale overheden en omgevingsdiensten bij handhavingstrajecten. Verder adviseert en procedeert Ronald onder meer over bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vraagstukken in de energiesector. Hij heeft ruime ervaring in de sectoren (onshore en offshore) gaswinning, biobrandstoffen, geothermie en windenergie.

Ronald is auteur van het artikelsgewijs commentaar van Kluwer Milieurecht Totaal op de Wet windenergie op zee en hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Hij annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals BR, TBR, Gemeentestem en OA.

Daarnaast is hij lid van een subcommissie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) die zich bezig houdt met omgevings(rechtelijke) aspecten van wind op land.

Marksectoren

 • (Duurzame) Energie
 • Industrie
 • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Ronald:

 • Adviseren en procederen over onshore en offshore (proef)boringen naar aardgas voor mijnbouwondernemingen;
 • Adviseren en procederen over winningsplannen voor winning van aardgas voor mijnbouwondernemingen;
 • Begeleiding van Brzo-bedrijven bij handhavingsissues op het gebied van milieu-, veiligheids- en arbeidsomstandighedenwetgeving (zoals Brzo, ATEX, geur, stof, ongewone voorvallen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, vergunningvoorschriften, Activiteitenbesluit en Arbo-wetgeving);
 • Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen;
 • Advisering over de gevolgen van nieuwe (milieu)regelgeving, waaronder emissienormen uit het Activiteitenbesluit en sectorale wetgeving uit het BAL (Omgevingswet), voor de bedrijfsvoering van een onderneming;
 • Begeleiding van omgevingsvergunningprocedures.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
 • Lid van de VAR | vereniging voor bestuursrecht
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Lid van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)

 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht

 • Lid van het Leids Juridisch Genootschap

 

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ronald Olivier Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_466 (Relativering formele rechtskracht onherroepelijke handhavingsbesluiten in uitzonderlijke gevallen. (Tholen)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 6, BR 2019/38
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Invorderingsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel) Gemeentestem (Gst.), januari 2019, Afl. 7483, Gst. 2019/6
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:860 (Belanghebbendebegrip, windpark, maximale tiphoogte, afstandscriterium) Bouwrecht (BR), juli 2018, Afl. 7, BR 2018/51
Lynn Kombrink, Ronald Olivier Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel) Bouwrecht (BR), juli, Afl. 7, BR 2018/53
Ronald Olivier Noot bij Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236 (Onderhoud openbare weg. Strafrechtelijke immuniteit gemeente) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2018, Nr. 5, TBR 2018/82
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen) Bouwrecht (BR), november 2017, Nr. 11, BR 2017/95
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/58
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329