Ronald Olivier
T+31 70 31 31 056
F+31 70 31 31 060
M+31 6 25 38 51 25
Eolivier@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Ronald Olivier

senior advocaat

Ronald is gespecialiseerd in het bestuursrecht, milieurecht en het handhavingsrecht. Na zijn masters Civiel recht en Staats- en bestuursrecht in Leiden heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt. Hij treedt op zowel voor ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Hierdoor kan hij goed de wederzijdse belangen van partijen inschatten en snel tot concrete en duidelijke oplossingen komen voor zijn cliënten. In geval van verstoorde verhoudingen streeft hij er naar om verschillen van inzicht te overbruggen zodat een zo gunstig mogelijk resultaat wordt bereikt.

Zo staat hij regelmatig bedrijven bij in de (chemische) industrie die worden geconfronteerd met (verscherpt) toezicht en (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) handhaving door onder meer omgevingsdiensten, Inspectie SZW, ILT, Agentschap Telecom, SodM en het OM. Daarnaast begeleidt hij decentrale overheden en omgevingsdiensten bij handhavingstrajecten. Verder adviseert en procedeert Ronald alsadvocaat bestuursrecht onder meer over bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vraagstukken in de energiesector. Hij heeft ruime ervaring in de sectoren (onshore en offshore) gaswinning, biobrandstoffen, geothermie en windenergie.

Ronald is auteur van het artikelsgewijs commentaar van Kluwer Milieurecht Totaal op de Wet windenergie op zee en hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Daarnaast is hij vakredacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM) voor het onderwerp Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming, waaronder stikstof). Hij annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften.

Daarnaast is hij lid van een subcommissie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) die zich bezig houdt met omgevings(rechtelijke) aspecten van wind op land.

Marksectoren

 • (Duurzame) Energie
 • Industrie
 • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Ronald:

 • Adviseren over vergunningverlening van projecten die stikstofdepositie veroorzaken (Wet natuurbescherming);

 • Adviseren over een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming in verband met voorgenomen sloop van gebouwen waarin zich vleermuizen bevinden;

 • Adviseren over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof;
 • Advisering van overheden en omgevingsdiensten over de bestuursrechtelijke (handhavings)mogelijkheden bij een (dreigend) faillissement van fabrieken;

 • Adviseren en procederen over de mijnbouw(wetgeving), zoals seismisch onderzoek, aardgas, geothermie, CO2 opslag, boringen en winningsplannen;

 • Advisering over omgevingsrechtelijke vraagstukken voor windparken;

 • Begeleiding van Brzo-bedrijven bij handhavingsissues op het gebied van milieu-, veiligheids- en arbeidsomstandighedenwetgeving (zoals Brzo, ATEX, geur, stof, ongewone voorvallen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, vergunningvoorschriften, Activiteitenbesluit en Arbo-wetgeving);

 • Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen;
 • Advisering over de gevolgen van nieuwe (milieu)regelgeving, waaronder emissienormen uit het Activiteitenbesluit en sectorale wetgeving uit het BAL (Omgevingswet), voor de bedrijfsvoering van een onderneming;
 • Begeleiding van omgevingsvergunningprocedures.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
 • Lid van de VAR | vereniging voor bestuursrecht
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Lid van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)

 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht

 • Lid van het Leidsch Juridisch Genootschap

 

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 maart 2021 (Een natuurtoestemming die als onderdeel van een omgevingsvergunning is verleend gaat op grond van art. 2.25 Wabo van rechtswege over op degene die het project uitvoert) Jurisprudentie Milieurecht (JM), 26 juni 2021, afl. 7, JM 2021/101
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175 Jurisprudentie Milieurecht (JM), mei, afl. 7511, JM 2021/72
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald) Gemeentestem (Gst.), juni, afl. 7532, Gst. 2021/69
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (De minister heeft geen goede verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst tussen de AERIUS Calculator en het SRM2-rekenmodel) Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/40
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021 (De afdeling zet het toetsingskader voor de intrekking van natuurvergunningen uiteen, waaronder het oordeel dat voor intern salderen sinds 1 januari 2020 geen natuurvergunning ver Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/41
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760 (Een natuurvergunning voor een veehouderij wordt geacht tevens te zijn verleend voor de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen) Jurisprudentie Milieurecht (JM), februari, afl. 2, JM 2021/26
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184 (Vernietiging natuurvergunning herontwikkeling en exploitatie Radio Kootwijk vanwege nalaten beoordeling gevolgen (ook) in het licht van verbeter- of uitbreiding Jurisprudentie Milieurecht (JM), januari, afl. 1, JM 2021/10
Ronald Olivier Noot bij RvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Handhavend optreden tegen curator kan alleen in zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel) Gemeentestem september, afl. 7511, Gst. 2020/121
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2020:880 (Vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken verankering uitgangspunt stikstofberekening dat tien van de tachtig recreatiewoningen met een cv-ketel worden u Jurisprudentie Milieurecht (JM), september, afl. 8, JM 2020/114
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683 (Het moment van het opstellen van de passende beoordeling is het peilmoment voor de referentiesituatie) Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/99
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, ka Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/100
Ronald Olivier Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken ‘natuurtoestemming’ onevenredig) Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56
Ronald Olivier Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_466 (Relativering formele rechtskracht onherroepelijke handhavingsbesluiten in uitzonderlijke gevallen. (Tholen)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 6, BR 2019/38
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Invorderingsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel) Gemeentestem (Gst.), januari 2019, Afl. 7483, Gst. 2019/6
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:860 (Belanghebbendebegrip, windpark, maximale tiphoogte, afstandscriterium) Bouwrecht (BR), juli 2018, Afl. 7, BR 2018/51