Pauline van Aardenne
T+31 70 31 31 054
M+31 6 11 41 64 83
Evanaardenne@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Pauline van Aardenne

senior advocaat

Pauline specialiseert zich in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht met een sterke focus op bedrijven uit de (zwaardere) industrie. Zij kent het speelveld, waarin die bedrijven opereren, de risico’s waarmee die bedrijven zich geconfronteerd zien en zij volgt de ontwikkelingen, waarmee deze bedrijven rekening moeten houden, op de voet.

Pauline is regelmatig betrokken bij handhavingstrajecten (onder meer als gevolg van BRZO-inspecties), waarbij milieuautoriteiten of de Inspectie SZW betrokken zijn. Ook het begeleiden van omgevingsvergunningprocedures, waaronder advisering over de implementatie van BBT-conclusies, vormt een belangrijk deel van de praktijk van Pauline. Verder adviseert zij regelmatig over uiteenlopende milieurechtelijke aspecten, zoals afvalstoffenproblematiek (waaronder de EVOA), het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen, externe veiligheidsregelgeving, bodemverontreiniging en REACH.

Bedrijven zien zich voortdurend geconfronteerd met veranderende eisen en uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en energiebesparing. De nieuwe Omgevingswet, die binnenkort in werking zal treden, zal bijvoorbeeld de huidige vergunningstructuur compleet veranderen. Ook deze veranderingen spelen een grote rol in de praktijk van Pauline.

Pauline weet vanuit haar juridische expertise de vertaalslag te maken naar de techniek en vice versa. Door met alle belanghebbende partijen goede relaties te onderhouden en op verschillende niveaus te kunnen communiceren, komt zij tot zo gunstig mogelijke resultaten voor haar cliënten.

Marktsectoren

 • (Duurzame) Energie

 • Industrie

 • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Pauline:

 • Het begeleiden van een uitgebreid revisievergunningtraject van een groot chemisch concern, waarbij het onder meer ging over de juiste implementatie van BBT-conclusies;
 • Het begeleiden van diverse handhavingstrajecten (m.b.t. het tekortschieten van interne veiligheidsprocedures) tegen een bedrijf dat grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen opslaat, aanhangig gemaakt door een omgevingsdienst en de Inspectie SZW na een BRZO-inspectie;
 • Het procederen tegen een ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning, waarbij emissiegrenswaarden aan een afvalstoffenverwerker werden opgelegd, die weliswaar in overeenstemming waren met de desbetreffende BBT-conclusies, maar door het bedrijf om technische en financiële redenen niet konden worden gehaald;
 • Het voeren van handhavingsprocedure die voortvloeide uit de lozing van gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater;
 • Advisering over de vraag of subsidie kan worden verleend voor saneringsmaatregelen die verder gaan dan waar de Wet bodembescherming toe verplicht;
 • Het adviseren over de vormgeving van een omgevingsvergunning voor verschillende bedrijven die op één grondgebied hun werkzaamheden verrichten;
 • Advisering over autorisatieprocedure voor zeer zorgwekkende stoffen op grond van de REACH-verordening en de mogelijkheden voor een downstream-user om hangende een autorisatieprocedure een verzoek om verlenging van die autorisatie te doen.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht
 • Lid van VAR | vereniging voor bestuursrecht