Michelle de Rijke
T+31 70 31 31 074
F+31 70 31 31 060
M+31 6 224 010 18
Ederijke@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Michelle de Rijke

partner

Michelle is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Op het snijvlak van public affairs en strategische juridische advisering begeleidt zij haar cliënten bij vaak (politiek) gevoelige zaken en projecten die om creatieve en innovatieve oplossingen vragen. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energie projecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving.

Daarnaast vertegenwoordigt Michelle cliënten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten en schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad.

Zij publiceert, geeft cursussen en spreekt regelmatig en wordt door (internationale) gidsen als Chambers Europe en Legal 500 al jaren hoog gewaardeerd als expert.

In 2018 is zij benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Marksectoren

 • (Duurzame) Energie
 • Industrie
 • Overheid
 • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Ervaring

Ter illustratie van de praktijk van Michelle:

 • Adviseren over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof;
 • Het begeleiden van energiebedrijven, industrie, en (decentrale) overheid bij het bepalen van hun strategie en toekomstige activiteiten met het oog op nieuwe energiewetgeving, zoals de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet;
 • Adviseren van nieuwe toetreders tot de Nederlandse energiemarkt;
 • Adviseren van brancheorganisaties bij het opstellen van zienswijzen over het ontwerp voor de Wet collectieve warmtevoorziening;
 • Advisering bij transacties inzake windenergie op land en laadpalen voor elektrische auto’s (regulatory overview, due diligence);
 • Advisering van een gemeente over de ontwikkeling van een warmte-koudeopslagproject;
 • Adviseren en procederen over de waardevaststelling van energie-infrastructuur;
 • Adviseren van een energiebedrijf over normen voor consumentenbescherming van de ACM;
 • Het opstellen van zienswijzen over ontwerpbesluiten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
 • Adviseren van een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten over de aansluitplicht van de regionale netbeheerder;
 • Advisering over de compensatieregeling voor schade bij de aansluiting van windenergieparken op zee;
 • Adviseren van een provincie over de verduurzaming van warmtenetten;
 • Procederen voor een onderwijsinstelling over een korting op de jaarlijkse subsidieverstrekking.

Aanbevelingen

Lidmaatschappen

 • Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht
 • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse Orde van Advocaten