Planschade

Een planschadevergoeding is een vergoeding voor schade die wordt geleden als gevolg van een of meerdere planologische maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning die wordt verleend om van een bestemmingsplan af te wijken, waardoor een gebouw naast of vlakbij uw perceel kan worden gebouwd. De schade die door de planologische maatregel wordt geleden kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade).

Het kan gaan om schade als gevolg van een planologische wijziging in de omgeving van uw perceel (indirecte planschade) of om schade als gevolg van een planologische wijziging op uw perceel (directe planschade). Deze planologische wijziging dient een verslechtering te zijn ten opzichte van het oude regime. Het moet daarbij verder gaan om een planologische verslechtering. Indien er uitsluitend sprake is van een feitelijke verslechtering, levert dat geen aanspraak op planschade op.Relevante publicaties


Neem contact op met