Onrechtmatige overheidsdaad

Wanneer schade wordt geleden is vaak niet meteen duidelijk of die schade kan worden verhaald, en zo ja, langs welke weg. Zeker als de schade zich voordoet in het grijze gebied waar civiel recht en publiekrecht elkaar raken, kunnen ingewikkelde juridische problemen opdoemen, zoals de formele rechtskracht en het normaal maatschappelijk risico.

Wij zijn erin gespecialiseerd om cliënten te begeleiden door het woud van het aansprakelijkheidsrecht, zowel wanneer de aansprakelijkheid voortvloeit uit enig onrechtmatig (overheids)handelen (of nalaten) als wanneer de schade gevolg is van rechtmatig handelen. Bij dat laatste gaat het dan om claims ten titel van planschade of nadeelcompensatie. Wij kunnen voor u nagaan of er sprake is van enige te honoreren schadeaanspraak en uw belangen daarbij behartigen.Relevante publicaties


Neem contact op met