Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een verzamelbegrip voor vergoedingen die een overheid uitkeert aan (rechts)personen die schade lijden ten gevolg van een op zichzelf rechtmatig optreden. De gedachte achter deze rechtsfiguur is dat een bepaald schadeveroorzakend handelen weliswaar in het algemeen belang noodzakelijk kan zijn, maar dan toch niet zonder dat degenen die door dat handelen onevenredig zwaar worden getroffen, een compensatie voor hun schade ontvangen.

Een verzoek om nadeelcompensatie kan worden gebaseerd op het evenredigheidsbeginsel, maar ook op één van de vele regelingen die in de loop der tijd in het leven zijn geroepen, zoals de Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat, de Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen, maar ook de Belemmeringenwetten of de Reconstructiewet concentratiegebieden. Van der Feltz advocaten heeft bijzondere expertise op het gebied van nadeelcompensatie en staat u graag met woord en daad bij.


Relevante nieuwsartikelen


Relevante publicaties


Neem contact op met