Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), januari, afl. 1, JM 2021/10

Rechtsgebied Bestuursrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184 (Vernietiging natuurvergunning herontwikkeling en exploitatie Radio Kootwijk vanwege nalaten beoordeling gevolgen (ook) in het licht van verbeter- of uitbreidingsdoelstelling en ten onrechte aanmerken van enkele maatregelen als mitigerend)

 


Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft een natuurvergunning voor de herontwikkeling en exploitatie van het voormalige zendercomplex Radio Kootwijk verleend. De Afdeling vernietigt de natuurvergunning voor zover deze op vier van de vijf (deel)projecten ziet. Bij een passende beoordeling moeten niet slechts
de gevolgen van het project voor de aanwezige arealen van een habitattype of het aanwezige leefgebied van een soort worden bezien, maar ook de gevolgen in het licht van verbeter- of uitbreidingsdoelstellingen
van habitattypen of leefgebied van soorten. Ten aanzien van de beekprik en het vliegend
hert is dat ten onrechte niet gedaan. De maatregelen om de gevolgen van stikstofdepositie teniet te doen hadden zich ten tijde van de passende beoordeling nog niet voorgedaan, zodat deze bij die beoordeling dan ook nog niet vaststonden. Deze maatregelen mochten daarom niet als mitigerende maatregel in de passende
beoordeling worden betrokken. De realisatie van het vervangend leefgebied kan hier niet worden aangemerkt als een mitigerende
maatregel, omdat het vervangend leefgebied buiten het Natura 2000-gebied wordt gerealiseerd.

Download uitspraak