Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 22 september 2020, ECLI:EU:C:2020:743 en ECLI:EU:C:2020:251

Auteur

mrs. F.A.R. van Vlijmen & R.N. van der Velde

Verschenen in

Gemeentestem (Gst.), januari, afl. 7517, Gst. 2021/4

Rechtsgebied Europees recht
Titel Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 22 september 2021 ECLI:EU:C:2020:743 en ECLI:EU:C:2020:251 (Prejudiciële verwijzing.Dienstenrichtijn. Herhaaldelijke kortstondige verhuur van woningen. Bestrijding tekort aan woningen voor langdurige verhuur vormt dwingende reden van algemeen belang)

 

In dit arrest beantwoordt het Hof van Jus-titie van de Europese Unie prejudiciële vragen die de hoogste Franse rechter heeft gesteld naar aanleiding van de hoger beroepen van Cali Apartments en HX, die in strijd met een Franse nationale regeling zonder vergunning via Airbnb eenkamerflats kortstondig hadden verhuurd aan derden. Centraal staat de vraag of de maatregelen die zijn neergelegd in deze Franse nationale regeling in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. Eerst constateert het Hof dat op onderhavige regeling de Dienstenrichtlijn van toepassing is, nu het gaat om de uitoefening van een dienstenactiviteit, te weten de verhuur van onroerende zaken. Daarnaast stelt het Hof vast dat de Franse nationale regeling, die de uitoefening van bepaalde activiteiten van verhuur van woonruimte aan een voorafgaande vergunning onderwerpt, onder het begrip ‘vergunningstelsel’ valt (als bedoeld in art. 4, punt 6 Dienstenrichtlijn), en dus niet onder het begrip ‘eis’ (als bedoeld in art. 4, punt 7 Dienstenrichtlijn). In dit verband is voorts van belang of het vergunningstelsel in overeenstemming is met de voorwaarden gesteld in art. 9 en 10 Dienstenrichtlijn. Het Hof oordeelt dat de invoering van een vergunningstelsel gerechtvaardigd is, omdat sprake is van een dwingende reden van algemeen belang, in dit geval de bestrijding van het tekort aan woningen voor langdurige verhuur. Daarnaast oordeelt het Hof dat de vergunningsvoorwaarden in beginsel eveneens in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn.

Download artikel