Energietransitie en gebouwde omgeving vanuit energierechtelijk perspectief

Auteur

mr. M. de Rijke

Verschenen in

Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), november, nr. 11, TBR 2019/11

Rechtsgebied Energierecht
Titel

Energietransitie en gebouwde omgeving vanuit energierechtelijk perspectief

 

Op 11 december 2017 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (de Minister van EZK) een wetgevingsagenda voor de energietransitie (Wetgevingsagenda Energietransitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wetgevingsagenda energietransitie omvatte de volgende wetten: de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Doel van de wetgevingsagenda was deze wetten in overzichtelijke en samenhangende stappen gereed te maken voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening waarin ook de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid dienden te worden geborgd. De Wetgevingsagenda Energietransitie is opgebouwd uit vier tranches. De eerste tranche is inmiddels afgerond en geïmplementeerd, op dit moment zijn de wetsvoorstellen in de tweede tranche volop in voorbereiding. Dit artikel spitst zich toe op ontwikkelingen in de energiewet- en regelgeving die verband houden met de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Download artikel