De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15719

Rechtsgebied Omgevingsrecht
Titel De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

 

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integrale regeling van het wettelijke grondbeleidsinstrumentarium. Ook het publiekrechtelijk voorkeursrecht is daarin ondergebracht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) verdwijnt en keert in gewijzigde vorm terug als onderdeel van de Omgevingswet. In deze bijdrage wordt allereerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis en de regeling van huidige Wvg. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van de integratie van de Wvg in de Omgevingswet. Daarna wordt de nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom besproken, waarbij de nadruk ligt op de wijzigingen ten opzichte van de Wvg. Ik sluit af met een conclusie, waarbij ik zal ingaan op de vraag of de gestelde doelen met het wetsvoorstel worden bereikt.

Download artikel