Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1305 (Toepassing kruimelgevallenregeling. Bouw van een bijbehorend bouwwerk. Toepassing niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw)

Auteurs mrs. M.A.J. West & D. Fejzović
Verschenen in

de Gemeentestem (Gst.), augustus 2018, Afl. 7476, Gst. 2018/116

Rechtsgebied Milieurecht en Ruimtelijke ordening
Titel Toepassing kruimelgevallenregeling. Bouw van een bijbehorend bouwwerk. Toepassing niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw

 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de (her)bouw van een gebouw, ten behoeve van de vestiging van een basisschool. Het project is in strijd met het vigerende bestemmingsplan omdat een deel van het gebouw wordt gebouwd binnen een groenbestemming, en omdat hoger wordt gebouwd dan de vigerende maatschappelijke bestemming toestaat. Volgens de Afdeling heeft de rechtbank het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Noord terecht gevolgd in het standpunt dat voor het project een omgevingsvergunning kon worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo, gelezen in samenhang met onderdeel 1 van de kruimelgevallenregeling. Hieraan staat volgens de Afdeling niet in de weg dat een nieuw hoofdgebouw wordt opgericht, mits voldaan wordt aan het vereiste dat sprake is van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van Bijlage II van het Bor. Daaraan is volgens de Afdeling voldaan omdat het gaat om een uitbreiding van een hoofdgebouw, welk gebouw op grond van de maatschappelijke bestemming is toegestaan en dus ziet op verwezenlijking van die bestemming.

Download artikel