Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 maart 2021 (Een natuurtoestemming die als onderdeel van een omgevingsvergunning is verleend gaat op grond van art. 2.25 Wabo van rechtswege over op degene die het project uitvoert)

Auteur

mr. R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), 26 juni 2021, afl. 7, JM 2021/101

Rechtsgebied Omgevingsrecht
Titel Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 maart 2021 (Een natuurtoestemming die als onderdeel van een omgevingsvergunning is verleend gaat op grond van art. 2.25 Wabo van rechtswege over op degene die het project uitvoert)

Een natuurvergunning kan op grond van de Wnb of – in het geval de vergunning betrekking heeft op een project waarvoor tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 en art. 2.2 Wabo is vereist – als onderdeel van een omgevingsvergunning worden verleend..

Download artikel