Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 (De afdeling zet het toetsingskader voor de intrekking van natuurvergunningen uiteen, waaronder het oordeel dat voor intern salderen sinds 1 januari 2020 geen

Auteur

R. Olivier

Verschenen in

Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/40

Rechtsgebied Milieurecht
Titel Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 ((De afdeling zet het toetsingskader voor de intrekking van natuurvergunningen uiteen, waaronder het oordeel dat voor intern salderen sinds 1 januari 2020 geen natuurvergunning vereist is)

 

Bij besluit van 27 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het verzoek van BMF en Natuurmonumenten om intrekking van de op 19 december 2013 aan De Logt verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij afgewezen. In art. 5.4 lid 2 Wnb is bepaald dat een natuurvergunning wordt ingetrokken of gewijzigd indien dat nodig is ter uitvoering van art. 6 lid 2 Habitatrichtlijn. In deze bepaling ligt naar het oordeel van de Afdeling besloten dat een grond voor in- trekking of wijziging van een natuurvergunning aanwezig is als een verslechtering of significante verstoring van natuurwaarden in een Natura 2000-gebied dreigt en de activiteit waarvoor de natuurvergunning is verleend effecten heeft op die natuurwaarden. De natuurvergunning waarvan de intrekking wordt verzocht, is verleend op basis van intern salderen. De natuurvergunning is een zogenoemde verslechteringsvergunning, die vereist was voor activiteiten die geen significante gevolgen konden hebben voor een Natura 2000-gebied (art. 2.8 lid 9 Wnb (oud)). De vergunningplicht voor dergelijke activiteiten is per 1 januari 2020 vervallen. Omdat met de intrekking van de vergunning voor een activiteit die niet vergunningplichtig is niet kan worden bewerkstelligd dat de activiteit niet alsnog wordt gerealiseerd, kan de intrekking van deze vergunning niet als passende maatregel worden ingezet en zou het college bij een nieuw te nemen besluit het verzoek alsnog moeten af wijzen.

Download artikel