De gemeente als warmteregisseur

Auteur

mr. M de Rijke

Verschenen in

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), december 2020 nr. 5/6

Rechtsgebied Energierecht
Titel De gemeente als warmteregisseur
De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen tot stand te laten komen, is overheidsregie gewenst. Om die reden is in het consultatievoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (“concept Wcw”)1 ingezet op een marktplanning voor warmte, waarbij de gemeenten de regie kunnen voeren op basis van een wijkgerichte aanpak.2 In dit artikel wordt besproken wat de voorgestelde regierol van de gemeente behelst en welke haken en ogen aan deze nieuwe taken en bevoegdheden zitten. De taken en bevoegdheden in de concept Wcw zijn (hoofdzakelijk) toebedeeld aan (het college) van burgemeester en wethouders van de gemeenten. In dit artikel worden burgemeester en wethouders kortheidshalve aangeduid met de term ‘gemeente’. Dit artikel spitst zich toe op de taken en bevoegdheden die zijn neergelegd in de concept Wcw. De activiteiten voor gemeenten die voortvloeien uit het Klimaatakkoord of de Omgevingswet komen slechts terzijde aan de orde waar dat voor een goed begrip van het besluitvormingsproces van gemeenten relevant is. Het is de bedoeling dat de Wcw in januari of juli 2022 in werking treedt.


Download artikel