Noot bij HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen)

Auteur

mr. W.J.E. Van der Werf

Verschenen in

Tijdschrift voor Agrarisch Recht, TvaR 2022/8082

Rechtsgebied Overheidsprivaatrecht
Titel Noot bij HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen)

Dit arrest van de Hoge Raad is van belang voor de praktijk van de gebiedsontwikkeling. Centraal staat de contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen. Volgens de Hoge Raad was 's hofs oordeel, dat de gemeente ten aanzien van de overschrijding van de beslistermijn geen verdergaande aansprakelijkheid op zich had genomen dan de aansprakelijkheid voor dat geval op grond van onrechtmatige daad, van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk. Ook het oordeel dat niet-naleving van de inspanningsverplichting alleen maar tot aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad zou kunnen leiden indien sprake is van bijkomende omstandigheden, gaf geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Uit dit arrest blijkt dat als een ontwikkelaar een verdergaande aansprakelijkheid van de overheid wil bewerkstelligen, dan moet die contractuele aansprakelijkheid bij niet-naleving van de inspanningsverplichting uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Alleen dan kan worden voorkomen dat bijkomende omstandigheden moeten worden gesteld om bij overschrijding van de beslistermijn een aansprakelijkheid uit hoofde van een onrechtmatige daad te onderbouwen.

Download artikel