Noot bij ABRvS 28 april 2021 (Reguleren van religieus klokgelui van een nieuw op te richten kerkgebouw door middel van een geluidvoorschrift bij een omgevingsvergunning)

Auteur

mr. M.A.J. West en mr. A.D. de Jonge

Verschenen in

Gemeentestem (Gst.), Gts. 2021/128

Rechtsgebied Omgevingsrecht
Titel

Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 april 2021
(Reguleren van religieus klokgelui van een nieuw op te richten kerkgebouw
door middel van een geluidvoorschrift bij een omgevingsvergunning)

 

Het college van Tholen heeft aan de Hersteld Hervormde Gemeente Tholen een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kerk en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º Wabo. Aan deze omgevingsvergunning heeft het college een geluidvoorschrift verbonden, inhoudende: “Bij het aanbrengen van een luidklok in de toekomst moet middels een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat de geldende geluidsnormen voor het gebiedstype rustige woonwijk uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ niet worden overschreden zodat een goed woon- en leefklimaat gehandhaafd blijft”. De rechtbank heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak ten onrechte overwogen dat het college met dat voorschrift toekomstige klokgelui te vergaand heeft beperkt vanwege de vrijheid van godsdienst. Er is geen sprake van strijd met artikel 6 Grondwet waarin dat recht is vastgelegd. Het college is bevoegd bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning als hiervoor bedoeld, klokgelui te betrekken. In dit geval bevat het door het college gestelde geluidvoorschrift echter geen concrete geluidsnormen waaraan de Hersteld Hervormde Gemeente Tholen moet voldoen. Dit is in strijd met de rechtszekerheid. Het college is opgedragen op voet van artikel 8:51d Awb om dit gebrek te herstellen.

Download artikel