Algemene voorwaarden Bilderdijk Academie


Art. 1: Bilderdijk Academie
De Bilderdijk Academie is ondergebracht in een stichting genaamd ‘Stichting Bilderdijk Academie’ gevestigd te Den Haag.

De stichting heeft ten doel:
- het initiëren en verrichten of laten verrichten van juridisch onderwijs op academisch niveau;
- het initiëren en verrichten of laten verrichten van academisch juridisch onderzoek;
- het werven van fondsen voor dat onderzoek;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de meest ruime zin genomen, in verband staat of daartoe kan bijdragen.


Art. 2 Inschrijven
U kunt zich voor de cursus opgeven via het inschrijfformulier op de website. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Direct na aanmelding ontvangt u per e-mail een bericht van bevestiging met een factuur in pdf. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.


Art. 3 Deelname
Deelname is persoonlijk.

Deelnamekosten zijn inclusief cursusmateriaal, consumpties en relevant juridisch materiaal(indien van toepassing bij de cursus).

De deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Als gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds. Informeer bij uw boekhouding hierover.


Art. 4 Annuleringsregeling
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de Bilderdijk Academie.

Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij u € 75,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij u het volledige cursusbedrag in rekening. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

De Bilderdijk Academie behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.


Art. 5 Cursusprogramma
Het cursusaanbod wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van de Bilderdijk Academie (www.bilderdijkacademie.nl). De Bilderdijk Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

De Bilderdijk Academie behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.


Art. 6 PO-punten
De Bilderdijk Academie is een erkende opleidingsinstelling voor NOvA-punten. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. Wij leveren het Certificaat van Deelname.


Art. 7 Klachtenregeling
Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over een cursus van de Bilderdijk Academie, kunt u een klacht indienen. Meer over deze regeling vindt u hier.


Download hier de pdf
 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag.