Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 8 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1284 (Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat belanghebbende geen belastingplichtige is. Geen schending hoorplicht bezwaarfase vanwege kennelijke niet-ontvankelijkheid. Geen proceskostenve Belastingblad (BB), juni 2018, Afl. 13, BB 2018/237
Simon Olierook Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9) Bouwrecht (BR), juni 2018, Afl. 6, BR 2018/46
Ruben Wiegerink Noot bij HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:567 (Proceskostenvergoeding bij optreden door dezelfde gemachtigde. Samenhang bij principaal en incidenteel hoger beroep. Redelijke termijn.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/229
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:587 (Immateriële schadevergoeding. Redelijke termijn in hoger beroep vangt aan bij instellen van het hoger beroep.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/228
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 12 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1664 (Forfaitaire regeling rioolheffing voor ‘afvalwater’ ook van toepassing op via hemelwatersysteem afgevoerd water.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/221
Ronald Olivier Noot bij Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236 (Onderhoud openbare weg. Strafrechtelijke immuniteit gemeente) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2018, Nr. 5, TBR 2018/82
Jacques Sluysmans, Brim Tonino Noot bij EHRM 16 januari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 (Onteigening, Belastingheffing over schadeloosstelling) Sdu European Human Right Cases (EHRC), 2018, Afl. 2018, EHRC 2018/98
Brim Tonino Noot bij CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 (Arrest EHRM Koročec, equality of arms, beoordelingssystematiek UWV, onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige, in opdracht van bestuursorgaan advies uitbrengen) Jurisprudentie Wet werk en bijstand (JWWB), 2017, Afl. 1, JWWB 2017/212
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1896 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Geen schending discriminatieverbod) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 10, BB 2018/188
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:458 (Mocht Rechtbank beroep niet-ontvankelijk verklaren na overschrijding van per faxbericht gestelde termijn?) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 10, BB 2018/192
Noot bij Hoge Raad 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081 (Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van tweedegraads bloedverwanten) De Gemeenstestem (Gst.), april 2018, Afl. 7470, Gst. 2018/47
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:488 (Beroep op vertrouwensbeginsel vanwege met de gemeente gesloten overeenkomst slaagt niet.) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 8, BB 2018/153
Nikky van Triet Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 2 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1 (Overheidsaansprakelijkheid, inspanningsverplichting, toezeggingen.) Bouwrecht (BR), maart 2018, Nr. 3, BR 2018/21
Willem Van der Werf Noot bij EHRM 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Wet Verbod Pelsdierhouderij. Eerste Protocol. EVRM art. 1. EVRM, art. 13, art. 14.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR),  maart 2018, Nr. 3, TvAR 2018/5919, UDH:TvAR/14816