Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/293
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?, TvAR 2019/15628 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Tijn Slegers Noot bij ABRvS 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:829 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo) Bouwrecht (BR), afl. 7, juli 2019, BR 2019/58
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Midden-Nederland 27 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2570, Belastingblad 2019/282 (Geen belang bij beroep omdat aanslag op grond van overeenkomst is gecompenseerd) Belastingblad (BB), juli, afl. 12, BB 2019/282
Nikky van Triet Noot bij HR 17 mei 2019 ECLI:NL:2019:738 (Reikwijdte (oneigenlijke) formele rechtskracht, gebondenheid civiele rechter aan overwegingen bestuursrechter, besluitenaansprakelijkheid, causaal verband) Sdu Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), afl. 9, 2019, JB 2019/119
Nikky van Triet Het nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger? Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), juli 2019, nr. 7, TBR 2019/90
Lynn Kombrink Noot bij ABRvS 10 april 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1122 (Niet tijdig beslissen door het college op een verzoek tot handhavend optreden (Gouda)) Bouwrecht (BR), juli, afl. 7, BR 2019/49
Ruben Wiegerink Noot bij HR 1 februari 2019 ECLI_NL_HR_2019_143 (Bekendmaking Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), 2019, nr. 7, TBR 2019/101
Tijn Slegers Noot bij RVS 23 januari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_150 (De preventieve herstelsanctie (artikel 5_7 Awb) en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling (artikel 5_2 lis 1 sub b Awb)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 7, BR 2019/47
Ronald Olivier Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_466 (Relativering formele rechtskracht onherroepelijke handhavingsbesluiten in uitzonderlijke gevallen. (Tholen)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 6, BR 2019/38
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Gelderland 15 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2075 (Geen bezwaarmogelijkheid tegen verrekening voorlopige teruggaaf. Rechtbank niet bevoegd te oordelen over afwijzing dwangsom) Belastingblad (BB), mei, Nr. 13, AWB 18/6130
Lynn Kombrink, Mark West Noot bij ABRvS 17 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3392 (Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmakin Gemeentestem (Gst.), afl. 7487, april 2019, Gst. 2019/54
Ruben Wiegerink Noot bij HR 26 april 2019 ECLI:NL:2019:2396 (Geen erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring, zodat de gemeente precariobelasting mag heffen) Belastingblad (BB), juni, nr. 12, 2019/219
Susanne van de Pest Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde? Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB), april 2019, Afl. 2, TvHB 2019/2
Ruben Wiegerink Belanghebbende krijgt geen dwangsom toegekend, omdat aannemelijk is dat verdagingsbrief (tijdig) naar het juiste adres is verzonden Belastingblad (BB), mei, Nr. 10, BB 2019/184