Nieuws

 • 17 januari 2017

  Wet verbod pelsdierhouderij niet in strijd met artikel 1 EP EVRM

  De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 het arrest van het Hof Den Haag bekrachtigd. Daarmee staat vast dat de Wet verbod pelsdierhouderij ("Wvp") geen inbreuk vormt op de eigendomsrechten van de pelsdierhouders. 

 • 17 januari 2017

  Beantwoording prejudiciƫle vragen veertiendagenbrief

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2704) zijn de prejudiciële vragen beantwoord die de kantonrechter te Almere had gesteld over de veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW).

 • 17 januari 2017

  Ingrijpen in een reeds gesloten overeenkomst

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2638) wordt het stelsel voor het aantasten van een uit de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst uiteengezet.

 • 17 januari 2017

  Toepassing hoor- en wederhoor bij raadpleging derde door deskundigen

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2741) is de vraag beantwoord of er sprake is van een schending van het beginsel van hoor en wederhoor in het geval een derde is ingeschakeld door de deskundigen bij het opstellen van een nader rapport en welke verdeelsleutel gehanteerd moet worden met betrekking tot de opbrengst van de in het onteigende aanwezige delfstoffen.  

 • 17 januari 2017

  Geen manipulatieve inschrijving aanbesteding

  In dit arrest van het Hof (ECLI:NL:GHDHA:2016:3172) was de vraag aan de orde of de winnende inschrijver manipulatief had ingeschreven op de door de gemeente Katwijk uitgeschreven aanbesteding. Het Hof oordeelde dat dit - op basis van de beoordelingssystematiek van de aanbesteding - niet het geval was. 

 • 16 januari 2017

  Wet open overheid volgens impactanalyse niet uitvoerbaar

  De Wet open overheid (Woo) is op 19 april 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Uit het rapport "Quick scan impact Wet open overheid" blijkt dat het huidige wetsvoorstel op het niveau van de centrale overheid niet uitvoerbaar is. Het volledige rapport is hier te raadplegen.

 • 19 januari 2017

  Wob-verzoek naar documenten waarop geheimhouding rust

  Een verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geldt voortaan ook als verzoek om opheffing van een op die documenten rustende geheimhoudingsplicht in de zin van de Gemeentewet. Bovendien is de Wob-verzoeker voortaan belanghebbende bij een verzoek om opheffing van die geheimhouding. Dat oordeelt de Afdeling in haar uitspraak van 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3140). 

 • 16 januari 2017

  Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn in werking getreden

  Per 1 januari 2017 is de "Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding" in werking getreden. De uitkoopregeling en de toelichting daarop zijn hier te raadplegen.

 • 16 januari 2017

  Ontwerp Invoeringswet Omgevingswet ligt ter consultatie

  In de periode van 5 januari jl. tot 3 februari a.s. ligt het ontwerp voor de Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie (zie Overheid.nl). Te zijner tijd komt er nog een Invoeringsbesluit om de regels van de Invoeringswet op een lager niveau uit te werken. De Invoeringswet (ruim 130 pagina’s) bevat behalve een regeling van de manier waarop de Omgevingswet (Stb. 2016, 34) in werking treedt aanvullingen op en verbeteringen van de Omgevingswet. Belangrijkste onderwerpen in de Invoeringswet zijn het overgangsrecht, de introductie van de bestuurlijke boete als handhavingsmiddel voor de Omgevingswet en de regeling van nadeelcompensatie onder de Omgevingswet (waaronder: tegemoetkoming in planschade). Verder komen het Digitale Stelsel van de Omgevingswet en een wijziging in de vergunningplicht bij bouwactiviteiten (splitsing mogelijk tussen bouwkundige en planologische toestemming) aan de orde.
   

 • 02 januari 2017

  Mark West versterkt Van der Feltz advocaten

  Mark West is per 1 januari 2017 als advocaat-medewerker in dienst getreden bij Van der Feltz advocaten. Hij versterkt daarmee de overheids- en vastgoedpraktijk. West was hiervoor verbonden aan Ploum Lodder Princen. In april 2016 werd hij in het Advocatenblad gepresenteerd als één van de meest opvallende, ambitieuze, jonge advocaten van Nederland.