Nieuws

 • 15 maart 2017

  Van der Feltz advocaten aanwezig op MIPIM 2017

  Marc Houweling is 15 en 16 maart 2017 namens Van der Feltz advocaten aanwezig op de MIPIM in Cannes, Frankrijk.

 • 09 maart 2017

  Nieuwsbrief februari 2017

  Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen door de Tweede Kamer

  Het evenredigheidsbeginsel bij boeteoplegging; maak inzichtelijk welke inspanningen zijn verricht om overtreding te voorkomen

  Per 1 maart 2017 kan worden gestart met digitaal procederen in vorderingszaken in cassatie

 • 23 februari 2017

  Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen door de Tweede Kamer

  Op 21 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kwalititeisborging voor bouwen aangenomen met een meederheid van stemmen. Met het wetsvoorstel van de minister verdwijnt de beoordeling vooraf van bouwplannen door gemeenten. In plaats daarvan moeten aannemers tijdens de bouw gebruikmaken van een "instrument voor kwaliteitsborging", zoals een erkenningsregeling of een beoordelingsrichtlijn.

 • 21 februari 2017

  Per 1 maart 2017 kan worden gestart met digitaal procederen in vorderingszaken in cassatie

  Met dit  koninklijk besluit (KB) wordt digitaal procederen in civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad per 1 maart 2017 ingevoerd en wordt een aanvang gemaakt met de gefaseerde inwerkingtreding van de wetten en besluiten van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Het programma KEI voorziet in de digitalisering van civiel- en bestuursrechtelijke procedures en in vereenvoudiging van het civiele procesrecht.

 • 06 februari 2017

  Eindelijk meer duidelijkheid en uniformiteit bij gemeentelijke kosten voor bouwplannen: Regeling plankosten exploitatieplan treedt per 1 april 2017 in werking

  Een opvallend persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanochtend, gevolgd door een radio-interview bij BNR met minister Schultz van Haegen: op 1 april 2017 treedt de Regeling plankosten exploitatieplan in werking.

  In de Regeling plankosten exploitatieplan staat vermeld hoeveel gemeenten bij een bouwproject of verbouwing maximaal mogen rekenen voor de kosten van onderzoek, van het maken van ruimtelijke plannen (zoals het bestemmingsplan) en van voorbereiding en toezicht op de aanleg van openbare voorzieningen (zoals groenvoorzieningen of wegen). Hiermee krijgen gemeenten en bouwers sneller en beter duidelijkheid over de gemeentelijke kosten bij bouwplannen, aldus het Ministerie.

 • 06 februari 2017

  Contracteren met de overheid: een no go?

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:109 komt de problematiek van contracteren met de overheid aan bod.

 • 26 januari 2017

  Nieuwsbrief januari 2017

  Ontwerp Invoeringswet Omgevingswet ligt ter consultatie

  Aantal overtreders in kostenverhaalbeschikking uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang

  Bijeenkomst Wet Natuurbescherming

 • 25 januari 2017

  Ontvankelijkheid burgerlijke rechter bij opleggen alcoholslotprogramma

  De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:58) duidelijkheid geschapen over de formele rechtskracht en de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechter ten aanzien van besluiten waarbij een alcoholslotprogramma (ASP-besluit) is opgelegd. 

 • 19 januari 2017

  Civiele aansprakelijkheid voor illegale aftapping energie bij hennepkwekerij

  In een arrest van 16 augustus 2016, dat is gepubliceerd op 28 december 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3874), oordeelt het hof Den Haag dat het ongeregistreerd wegnemen van elektriciteit ten behoeve van een hennepkwekerij onrechtmatig is tegenover het energiebedrijf. Degenen van wie aannemelijk is dat zij betrokken waren bij de hennepkwekerij zijn volgens het hof hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij als groep hebben veroorzaakt. De omvang van de schade kan beredeneerd worden geschat.

 • 19 januari 2017

  Aantal overtreders in kostenverhaalbeschikking uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang

  In deze zaak gaat het om de vraag of in een kostenverhaalbeschikking het aantal overtreders mag worden uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang. De last onder bestuursdwang was uitsluitend aan het bedrijf  opgelegd, maar de failliete boedel bood vermoedelijk  onvoldoende verhaal (meer) om de kosten te verhalen. De Rechtbank Limburg accepteert de  aanwijzing van nieuwe overtreders bij uitspraak van 21 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016, nu het hier spoedeisende bestuursdwang betrof, maar acht de handelwijze in beginsel in strijd met de rechtszekerheid en de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).