Nieuws

 • 26 januari 2017

  Nieuwsbrief januari 2017

  Ontwerp Invoeringswet Omgevingswet ligt ter consultatie

  Aantal overtreders in kostenverhaalbeschikking uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang

  Bijeenkomst Wet Natuurbescherming

 • 25 januari 2017

  Ontvankelijkheid burgerlijke rechter bij opleggen alcoholslotprogramma

  De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:58) duidelijkheid geschapen over de formele rechtskracht en de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechter ten aanzien van besluiten waarbij een alcoholslotprogramma (ASP-besluit) is opgelegd. 

 • 19 januari 2017

  Civiele aansprakelijkheid voor illegale aftapping energie bij hennepkwekerij

  In een arrest van 16 augustus 2016, dat is gepubliceerd op 28 december 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3874), oordeelt het hof Den Haag dat het ongeregistreerd wegnemen van elektriciteit ten behoeve van een hennepkwekerij onrechtmatig is tegenover het energiebedrijf. Degenen van wie aannemelijk is dat zij betrokken waren bij de hennepkwekerij zijn volgens het hof hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij als groep hebben veroorzaakt. De omvang van de schade kan beredeneerd worden geschat.

 • 19 januari 2017

  Aantal overtreders in kostenverhaalbeschikking uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang

  In deze zaak gaat het om de vraag of in een kostenverhaalbeschikking het aantal overtreders mag worden uitgebreid ten opzichte van de last onder bestuursdwang. De last onder bestuursdwang was uitsluitend aan het bedrijf  opgelegd, maar de failliete boedel bood vermoedelijk  onvoldoende verhaal (meer) om de kosten te verhalen. De Rechtbank Limburg accepteert de  aanwijzing van nieuwe overtreders bij uitspraak van 21 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016, nu het hier spoedeisende bestuursdwang betrof, maar acht de handelwijze in beginsel in strijd met de rechtszekerheid en de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 17 januari 2017

  Wet verbod pelsdierhouderij niet in strijd met artikel 1 EP EVRM

  De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 het arrest van het Hof Den Haag bekrachtigd. Daarmee staat vast dat de Wet verbod pelsdierhouderij ("Wvp") geen inbreuk vormt op de eigendomsrechten van de pelsdierhouders. 

 • 17 januari 2017

  Beantwoording prejudiciƫle vragen veertiendagenbrief

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2704) zijn de prejudiciële vragen beantwoord die de kantonrechter te Almere had gesteld over de veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW).

 • 17 januari 2017

  Ingrijpen in een reeds gesloten overeenkomst

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2638) wordt het stelsel voor het aantasten van een uit de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst uiteengezet.

 • 17 januari 2017

  Toepassing hoor- en wederhoor bij raadpleging derde door deskundigen

  In dit arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2741) is de vraag beantwoord of er sprake is van een schending van het beginsel van hoor en wederhoor in het geval een derde is ingeschakeld door de deskundigen bij het opstellen van een nader rapport en welke verdeelsleutel gehanteerd moet worden met betrekking tot de opbrengst van de in het onteigende aanwezige delfstoffen.  

 • 17 januari 2017

  Geen manipulatieve inschrijving aanbesteding

  In dit arrest van het Hof (ECLI:NL:GHDHA:2016:3172) was de vraag aan de orde of de winnende inschrijver manipulatief had ingeschreven op de door de gemeente Katwijk uitgeschreven aanbesteding. Het Hof oordeelde dat dit - op basis van de beoordelingssystematiek van de aanbesteding - niet het geval was. 

 • 16 januari 2017

  Wet open overheid volgens impactanalyse niet uitvoerbaar

  De Wet open overheid (Woo) is op 19 april 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer. Uit het rapport "Quick scan impact Wet open overheid" blijkt dat het huidige wetsvoorstel op het niveau van de centrale overheid niet uitvoerbaar is. Het volledige rapport is hier te raadplegen.