Nieuws

 • 23 juli 2015

  Onteigeningsvergoeding zonder (dreiging van) onteigening is staatssteun

  Als een overheid voor een perceel grond meer dan de marktconforme prijs betaalt, kan sprake zijn van staatssteun. In geval van onteigening wordt echter een volledige schadeloosstelling betaald, die hoger kan liggen dan een marktconforme prijs voor (alleen) de grond. Een schadeloosstelling vormt geen staatssteun – ook niet als partijen een minnelijke (niet-marktconforme) overeenkomst bereiken om onteigening te voorkomen. De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 1 juli 2015 dat deze uitzondering geen toepassing vindt als er geen daadwerkelijk voornemen is tot onteigening (ECLI:NL:RBNNE:2015:3300)

 • 23 juli 2015

  Wijzigingsplan gemeente sneuvelt vanwege ladder duurzame verstedelijking

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2164) een wijzigingsplan van het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven vernietigd. Het plan voorzag in de vestiging van een bedrijf op een nieuw bedrijventerrein. Het college had onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de in het plan mogelijk gemaakte stedelijke ontwikkeling niet zou leiden tot een, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, onaanvaardbare situatie.

 • 16 juli 2015

  Reis- en verblijfsdeclaraties voorzitter CIOMR zijn volgens de Afdeling op te vragen via de Wob

  In een uitspraak van 8 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2118) oordeelt de Afdeling dat de reis- en verblijfdeclaraties van de voorzitter van de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR) een bestuurlijke aangelegenheid betreffen. Daarmee vallen deze documenten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • 15 juli 2015

  Staatssteun moet worden teruggevorderd, tenzij dit volstrekt onmogelijk is

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van 9 juli 2015 geoordeeld dat alleen afgezien kan worden van de terugvordering van staatssteun, als terugvordering volstrekt onmogelijk is. De kans op sociale onlusten maakt terugvordering niet volstrekt onmogelijk, tenzij de lidstaat deze onlusten met alle beschikbare middelen niet het hoofd kan bieden (HvJ EU 9 juli 2015, zaak C-63/14).

 • 08 juli 2015

  Gerecht van de Europese Unie vernietigt EC-besluit Leidschendam-Voorburg

  Het Gerecht van de Europese Unie heeft bij arrest van 30 juni 2015 (gevoegde zaken T-186/13, T-190/13 en T-193/13) het besluit van de Europese Commissie, waarbij werd bevolen tot terugvordering van staatssteun (in de vorm van een contractuele verlaging van een grondprijs) die de gemeente Leidschendam-Voorburg aan een projectontwikkelaar zou hebben verstrekt, vernietigd. Het Gerecht oordeelt dat de Commissie ten onrechte geen rekening heeft gehouden met alle relevante aspecten en de context. Zo is niet onderzocht of de gemeente op grond van de overeenkomst de oorspronkelijke grondprijs had kunnen ontvangen.

 • 08 juli 2015

  Voorlopige aanwijzing Hertogin Hedwigepolder niet voldoende onderbouwd

  Bij uitspraak van 1 juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de Staatssecretaris van Economische Zaken onvoldoende concreet heeft gemaakt dat er een dringende noodzaak bestaat om de Hertogin Hedwigepolder als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn aan te wijzen (ECLI:NL:RVS:2015:2041).

 • 01 juli 2015

  Proactieve aanwijzing vlak na vaststelling van bestemmingsplan toegestaan

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1652) geoordeeld dat het feit dat gedeputeerde staten tijdens een bestemmingsplanprocedure een reactieve aanwijzing kunnen geven of in beroep kunnen gaan, niet in de weg staat aan de mogelijkheid om ná de vaststelling van dat plan een proactieve aanwijzing te geven.

 • 01 juli 2015

  Misbruik van bevoegdheid Wob-verzoeken leidt tot niet-ontvankelijkheid

  In haar uitspraak van 27 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1651) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat een bestuursorgaan mag weigeren Wob-verzoeken in behandeling te nemen, als de indiener misbruik maakt van zijn bevoegdheid om Wob-verzoeken in te dienen.

 • 01 juli 2015

  Ontheffing van een provinciale ruimtelijke verordening moet deugdelijk zijn gemotiveerd

  Bij uitspraak van 24 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan “Hattemse Loo” vernietigd, omdat gedeputeerde staten van de Gelderland de verleende ontheffing van de provinciale verordening niet deugdelijk hebben gemotiveerd.

 • 29 juni 2015

  Aanbestedingsprocedure terecht afgebroken bij inconsistente gunningscriteria

  Bij uitspraak van 7 april 2015 heeft de Rechtbank Gelderland overwogen dat de gemeente Arnhem terecht de uitgeschreven aanbestedingsprocedure heeft afgebroken, nu de gunningscriteria inconsistent waren.