Seminar 14 februari Energietransitie en Omgeving: ‘A perfect match’

“Energietransitie vraagt om strategie”

Zo besloot Michelle de Rijke, partner bij Van der Feltz advocaten sinds 1 oktober 2018, haar bijdrage aan het seminar van afgelopen donderdag 14 februari met thema ‘Energietransitie en Omgeving: a perfect match!’. Met een duidelijk overzicht van alle wetgeving die op de agenda staat als het gaat om de energietransitie en de implicaties daarvan, riep zij het aanwezige publiek vooral op om kansen te benutten om bij te dragen aan die strategie. Kennis van de actuele stand van zaken is daarbij onontbeerlijk. Een groot deel van haar praktijk beslaat vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Toen zij haar overstap naar Van der Feltz advocaten bekend maakte aan haar voormalige kantoorgenoten, werd dit wel als logisch gezien; juridische vragen op het gebied van de energietransitie hebben een groot raakvlak met het omgevingsrecht. Een expertise die bij Van der Feltz advocaten alom vertegenwoordigd is. ‘A perfect match’ dus en geen betere dag dan Valentijnsdag om daarbij stil te staan.

In een vijftal presentaties en een afsluitende paneldiscussie nam de zaal deel aan een interactieve middag over de rol die de energietransitie gaat spelen voor de (lokale) bebouwde omgeving, de industrie en onze elektriciteitsvoorziening. Door iedere spreker werden vanuit een andere invalshoek de juridische gevolgen van de energietransitie voor het voetlicht gebracht.

Zo besprak Ronald Olivier de plannen in het ontwerp-Klimaatakkoord voor CO2-reductie door de industrie en het brede scala aan wettelijke mogelijkheden om tot het gewenste resultaat te komen. Reductieplannen, SDE+-subsidies en een bonus-malussysteem passeerden de revue. Met name een goede afstemming van de verschillende maatregelen is volgens Ronald noodzakelijk om te voorkomen dat regels uiteindelijk niet de meest gedegen bescherming bieden tegen klimaatverandering.

Vervolgens ging Willem Bosma dieper in op de vraag hoe ruimtelijke ordening in de vorm van duurzame gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ondanks hindernissen als het uitputtende karakter van het Bouwbesluit 2012 en de onmogelijkheid om duurzaamheidseisen in het bestemmingsplan op te nemen, kunnen deze wel zo afgestemd worden dat zij bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door bij de bepaling van bouwvlakken rekening te houden met de optimale positie van eventueel te plaatsen zonnepanelen ten opzichte van de zon. Ook de Crisis- en herstelwet kan allerlei mogelijkheden bieden als het gaat om innovatieve ontwikkelingen door de ruimte die deze wet biedt voor afwijking van het Bouwbesluit 2012. Onder de toekomstige Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving zal alleen maar meer ruimte zijn voor maatwerk en inpassing van duurzaamheid in het omgevingsplan.

De rol van gemeenten als regisseur van de uitvoering van het Klimaatakkoord werd door Willem van der Werf besproken. In een geanimeerd betoog ging Willem onder andere in op de Transitievisie Warmte, die gemeenten uiterlijk in 2021 gereed moeten hebben, waarin een realistisch tijdpad voor de verduurzaming op wijkniveau moet zijn vastgelegd. Een vanuit het Rijk opgezette Leidraad zal gemeenten helpen bij het vormgeven van hun regierol, maar lokaal bestuur vooral handvatten bieden om zelf keuzes te maken en beleid af te stemmen met zaken als nutsvoorzieningen.

Tot slot legde Marc Houweling het aanwezige publiek de vraag voor wie het eens was met de stelling dat het huidige aanbestedingsrecht een rem vormt op de verwezenlijking van duurzaamheidsambities. Deelnemers gaven via hun mobiele telefoon aan het overwegend eens te zijn met de stelling (60%/40%). Marc ging vervolgens in op de diverse mogelijkheden voor aanbestedende diensten om op grond van de huidige aanbestedingswet- en regelgeving al een groot palet aan duurzaamheidseisen te formuleren en toonde daarmee aan dat de huidige wetgeving niet per definitie een rem hoeft te zijn voor klimaatambities en roep uit de maatschappij om meer maatregelen.

In de afsluitende paneldiscussie gingen leden daarvan met elkaar en het aanwezige publiek in debat over stellingen als ‘de energietransitie in project- en gebiedsontwikkeling kan aan de markt worden overgelaten’. Reacties liepen uiteen van een instemming tot ten minste een regulerende rol voor de overheid.

In de presentaties en tijdens de discussies klinkt een duidelijke boodschap door: de energietransitie werkt door op lokaal niveau, betreft iedereen en heeft ook iedereen nodig om tot een succes te worden gebracht. De ontwikkelingen op het gebied van de transitie bieden kans voor lokale overheden en het bedrijfsleven om mee te werken aan regelgeving en die beter toe te spitsen op wat nodig is. Maar de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie vragen ook om onderlinge afstemming van beleid, nieuwe wet- en regelgeving en regie van overheden op alle niveaus. De eerste stelling tijdens de seminar – “De overheid doet genoeg aan de energietransitie” – werd beantwoord met een bijna eensgezinde oneens (80%). Een aanwezige wees al op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid; “leuk die energietransitie en de nog te kleine inspanningen van de overheid, maar bedenk bij jezelf eens of jij wel genoeg doet voor het klimaat”. Misschien is het dan ook goed om af te sluiten met de vraag: Hoe gaat uw bedrijf of organisatie deelnemen aan de energietransitie?

Een ding is zeker, Van der Feltz staat klaar om u te adviseren over juridische kansen en voorwaarden bij de energietransitie.

De borrel bood de aanwezigen gelegenheid tot napraten en nadere onderlinge kennismakingen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde interactieve middag en bedanken alle aanwezigen voor hun enthousiaste deelname.

Wenst u meer informatie over wat Van der Feltz advocaten voor u kan betekenen? Plan een vrijblijvende afspraak met één van onze advocaten via tel. 070 - 31 31 050