Reactie op melding is een besluit

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in twee uitspraken van 14 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:14 en ECLI:NL:RVS:2015:36) dat de reactie op een melding over de aanleg van een uitweg (als bedoeld in de inmiddels gewijzigde model-APV) een besluit is. Als een bestuursorgaan niet tijdig op zo’n melding reageert, ontstaat eveneens een appellabel besluit. De Afdeling volgt hiermee de conclusie van advocaat-generaal staatsraad Widdershoven.

De Afdeling overweegt dat als een bestuursorgaan gebruik wil maken van een meldingenstelsel dat geen besluiten oplevert, een stelsel van algemene regels uitkomst biedt. Het bestuursorgaan stelt in dat geval voorschriften vast waaraan voldaan moet worden om (in dit geval) een uitweg aan te mogen leggen. Als de gewenste uitweg aan de voorschriften voldoet, hoeft de aanlegger alleen te melden dat hij de uitweg aanlegt. Het bestuursorgaan hoeft vervolgens niet op deze melding te reageren.

Daarnaast adviseert de Afdeling om de reacties op meldingen te publiceren, zodat derden ook op de hoogte zijn van het besluit. Als dit niet gebeurt, kan een belanghebbende binnen twee weken nadat hij bekend wordt met het besluit alsnog bezwaar maken (artikel 6:11 Awb).