Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties bekend gemaakt

Ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 inzake de beperking van de emissies van verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties, is er een wijziging van het Activiteitenbesluit gepubliceerd. Ten aanzien van middelgrote stookinstallaties zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot emissiegrenswaarden, de meldings- en vergunningplicht en monitoringsverplichtingen. Het besluit treedt op 19 december 2017 in werking.

De tekst van de wijziging en de nota van toelichting (Stb. 2017, 330) kunt u hier vinden.