Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogeheten overzichtsuitspraak gedaan. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen. 


Over de toepassing van de ladder heeft de Afdeling in de afgelopen jaren veel uitspraken gedaan. Per 1 juli 2017 wordt het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd met als doel om de ladder te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te verminderen. Een deel van de omvangrijke rechtspraak van de Afdeling blijft ook na 1 juli 2017 van belang. De hoofdlijnen van die rechtspraak zijn in deze overzichtsuitspraak opgenomen en zijn bedoeld om de rechtspraktijk houvast te bieden bij de toepassing van de ladder.

ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724