Nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking per 1 juli 2017 in werking (Stb 2017, 182)

Op 21 april jl. is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening) vastgesteld. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli 2017 worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder.


Belangrijkste inhoudelijke wijziging van de nieuwe Ladder betreft de mogelijkheid om bij nieuwe moederplannen met een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht de Laddertoets door te schuiven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. De ontwikkeling die via een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid mogelijk wordt gemaakt en die bij vaststelling van het moederplan nog niet aan de Ladder zijn getoetst, tellen vervolgens niet mee als harde plancapaciteit.