Vernietiging enkelbestemming wonen leidt niet automatisch tot vervallen dubbelbestemming cultuurhistorie

In deze uitspraak buigt de Afdeling bestuursrechtspraak zich in hoger beroep over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Het bouwplan voorziet in een huizenblok van zes eengezinswoningen. 

Het bijzondere van deze situatie is dat de woonbestemming waarop de vergunning is gebaseerd nog voorafgaand aan de beslissing op bezwaar vernietigd is. Nog bijzonderder is dat voorafgaand aan de vernietigde bestemming geen bestemmingsplan gold. Er was toen dus sprake van een zogenoemde 'planologische blinde vlek'. Het college heeft de vergunning in zijn beslissing op bezwaar in stand gelaten, omdat volgens het college na de vernietiging van de woonbestemming de voorafgaande planologische blinde vlek 'herleefde', zodat geen sprake was van een weigeringsgrond uit art. 2.10 lid 1 Wabo. De rechtbank heeft het beroep tegen dit besluit op bezwaar ongegrond verklaard.

De Afdeling gaat hier niet in mee en vernietigt de uitspraak van de rechtbank. 

Volgens de Afdeling is er ondanks de vernietiging van de woonbestemming geen sprake van een terugkeer van de planologische blinde vlek, omdat in de nieuwe bestemming ter plaatse ook de (dubbel)bestemming 'Waarde-Cultuurhistorie' is toegekend. Omdat deze dubbelbestemming niet vernietigd is, is het bestemmingsplan wel degelijk van toepassing op de bouwlocatie voor de woningen. De Afdeling overweegt dat de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' niet een zodanige functionele samenhang heeft met de woonbestemming dat zij zonder laatstgenoemde bestemming zinledig wordt. Daar komt nog eens bij dat de appellant die het hoger beroep heeft aangetekend, ook degene is die heeft aangestuurd op vernietiging van de woonbestemming. Zou worden aangenomen dat dankzij die vernietiging de planologische blinde vlek zou herleven, dan zou de appellant door zijn beroep tegen het bestemmingsplan in een slechtere positie zijn gekomen, aldus de Afdeling. Omdat het bouwplan in strijd is met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' is de vergunning verleend in strijd met art. 2.10 lid 1 onder c Wabo.

Voor de volledige uitspraak klik hier