Blogs

 • 03 mei 2017

  Wederom streep door watervergunning voor waterkrachtcentrale Borgharen

  Al jaren wordt er gesteggeld over de bouw van een waterkrachtcentrale bij de stuw van Borgharen in de Maas. De vergunning voor een grootschalige centrale voor het opwekken van energie is eerder vernietigd omdat onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen van de bouw van de centrale voor de visstand in de Maas (Rechtbank Maastricht 13 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR1582, bevestigd bij ABRvS 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3249). De draaiende schoepen die bij dergelijke centrales worden gebruikt om waterkracht op te wekken zorgen ervoor dat vissen worden vermalen. De Minister van I&M heeft op 1 juli 2015 een nieuw besluit genomen op een door initiatiefnemer WKC Borgharen inmiddels aangepaste aanvraag voor een kleinere centrale. Die nieuwe watervergunning staat centraal in de procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland.

 • 01 mei 2017

  Het maatschappelijk belang bij een Wob-verzoek

  Op 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de weigering tot openbaarmaking van (delen van) documenten die betrekking hebben op ‘de Indische Kwestie’ door de Ministers van Algemene Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ECLI:NL:RVS:2016:3478). De Indische Kwestie betreft de aanspraak van ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië als slachtoffer van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, op achterstallig loon en schadevergoeding jegens de Nederlandse Staat. Een kwestie waarvan gezegd kan worden dat het onze maatschappij als geheel aangaat.

 • 01 mei 2017

  Toepassing van het subsidiariteitsvereiste in de Omgevingswet

  Bij het vaststellen van een omgevingsverordening onder de Omgevingswet zal het zogenoemde subsidiariteitsvereiste moeten worden toegepast. Het subsidiariteitsvereiste is voor de provincies neergelegd in artikel 2.3 lid 2 van de Omgevingswet.

 • Forum Rotterdam: bouwteam moet worden hervat

  Terwijl nog moet worden bezien of Feyenoord aanstaande zondag de landstitel binnenhaalt en wordt gehuldigd op de Coolsingel, leek deze week de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en (beoogde) aannemer op het nieuwbouw- en herontwikkelingsproject Forum aldaar evenmin zeker.

 • 26 april 2017

  Eigendomsverkrijging door bezitter te kwader trouw

  Uit het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) blijkt dat het voor verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader trouw voldoende is dat wordt voldaan aan de door de wet gestelde eisen. De rechthebbende hoeft geen kennis te hebben gehad van dit bezit. Vernieuwend aan dit arrest is dat de Hoge Raad duidelijk maakt, dat de rechthebbende de bezitter te kwader trouw aansprakelijk kan stellen op grond van onrechtmatige daad. Het ligt dan voor de hand dat de rechthebbende zijn verloren eigendom terugkrijgt bij wijze van schadevergoeding in natura.

 • 20 april 2017

  De buurweg versus de openbare weg

  In twee arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 april 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1540 en ECLI:NL:GHSHE:2017:1542) komt de rechtsfiguur van de ‘buurweg’ aan de orde. Een mooi aanknopingspunt om het ontstaan en vergaan van dit uit het oud-BW afkomstige rechtsfiguur nog eens kort uiteen te zetten.

 • 13 april 2017

  Op weg naar een volwassen bewijsrecht bij bestuurlijke boetes?

  Anders dan het civiele en het strafrecht kent het bestuursrecht geen systematisch en uitgekristalliseerd bewijsrecht. Dat kan tot discussie leiden over de vraag welke partij een standpunt moet bewijzen. Het antwoord op die vraag kan cruciaal zijn voor de vraag of een boete (of andere punitieve sanctie) terecht is opgelegd.

  Gisteren heeft de advocaat-generaal geconcludeerd over het bewijsrecht bij bestuurlijke boetes.

 • 03 april 2017

  Heeft verkoopmakelaar recht op courtage bij aanvaarding financieringsvoorbehoud?

  Deze zaak gaat om de aanspraak van een verkoopmakelaar op betaling van courtage na bemiddeling bij een koopovereenkomst die uiteindelijk niet door is gegaan. In de bemiddelingsovereenkomst is afgesproken dat het recht op courtage afhankelijk is van het niet inroepen van het financieringsvoorbehoud. De makelaar bestrijdt dat zijn opdrachtgever, de verkoper, kon aanvaarden dat de koper terecht een beroep deed op het financieringsvoorbehoud.