Blogs

 • 04 juli 2019

  De Staat neemt voldoende maatregelen tegen luchtvervuiling: Milieudefensie verliest hoger beroep

  Vrijdag 28 juni jl. heeft het kabinet het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Dat het klimaat hoog op de agenda staat, volgt ook uit het gegeven dat de Staat der Nederlanden (“de Staat”) door milieuorganisaties aansprakelijk wordt gehouden wegens het niet voldoen aan milieueisen, zoals de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (“Gerechtshof”) in de zaak Urgenda over de CO2 uitstoot. Ook volgens belangenorganisatie Milieudefensie zou de Staat te weinig maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en om die reden heeft zij juridische stappen ondernomen. In het arrest van 7 mei 2019 heeft het Gerechtshof haar echter in het ongelijk gesteld, en geoordeeld dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de Staat. Het bevel om de Staat op te dragen de noodzakelijke maatregelen te nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit is daarom afgewezen.

 • 12 juni 2019

  De informatieplicht energiebesparing nader uitgelegd: per 1 juli 2019 moet hieraan zijn voldaan

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer (het “Abm”) bevat voor bepaalde inrichtingen de plicht om ener­gie­besparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug ver­die­nen. Naast deze energie­be­­sparingsplicht geldt voor hen, met ingang van dit jaar, ook een informatieplicht energiebesparing.

  Voor die inrichtingen dient te worden gerapporteerd over de (daadwerkelijk) getrof­fen energiebe­spa­rende maat­­re­gelen. Als zo’n rapportage niet vóór 1 juli 2019 is in­gediend via het eLoket van de Rijks­dienst voor Ondernemend Nederland, dreigt er mogelijk handhaving van deze informatie­plicht.

  Wilt u weten of de informatieplicht energiebesparing ook op u inrichting van toepassing is en hoe u daaraan kan en zo nodig ook moet voldoen? Klik hier om verder te lezen.

 • 06 juni 2019

  Wegbeheerders (goed) opgelet: vlieg bij het onderhoud aan de openbare weg niet uit de bocht!

  Tijn is voor het schrijven van deze blog genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie bestuursrecht. Als kantoor zijn wij daar trots op en hopen wij natuurlijk dat Tijn zijn nominatie mag verzilveren. Mogen wij op uw stem rekenen? Stemmen kan vanaf 15 november tot 1 december via www.avdr.nl.

  In Nederland gaan wij prat op de goede staat van onze infrastructuur. Wereldwijd staat Ne­derland op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Op Europees niveau komt onze in­frastructuur als de beste uit de bus. Wij zijn welhaast (wereld)kampioen wegonderhoud. Maar an­ders dan deze er­- kenning mogelijk doet vermoeden, geldt er in ons land geen garantie op een per­­fecte staat van on­der­- houd aan openbare wegen.

  Als er geen wettelijke garantie­(plicht) op per­fect onderhoud aan de openbare weg geldt, welke plicht geldt er uit hoofde van de wet dan wel voor een wegbeheerder, doorgaans provincies en gemeenten?

 • 23 april 2019

  Planregels uitgelegd: een is niet één maar twee of meer, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak?!

  Ik hoor u denken: juristen zijn bepaald niet de beste wiskundigen. Zelfs een eenvoudige rekensom kost hen heel wat hoofdbrekens. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 10 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1120) betreft echter niet een simpele rekensom, maar een we­­­­­zenlijk on­der­deel van het ruimtelijke ordenings­recht. Namelijk de grammaticale uitleg van de plan­­regels bij een bestemmingsplan en de daarbij door de planwetgever te gebruiken richtsnoe­ren.

  Op het eerste gezicht lijkt de zin ‘een is niet één maar twee of meer’ slechts een kleine plano­lo­gische wetenswaardigheid te zijn. Niets is echter minder waar gezien de soms verstrek­kende plano­lo­­gische gevolgen daarvan voor initiatiefnemers van een project of grondgebruikers. Bijkomende rechtsonzekerheid kan zich namelijk op diverse wijzen voordoen.

 • 12 april 2019

  Aandachtspunten functiewijziging ex artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor (kruimelgevallenregeling)

  Wanneer het ter plaatse geldende planologische regime bepaald gebruik van gronden of bouwwerken niet toestaat, zal voor de uitvoering van een project in beginsel een omgevingsvergunning nodig zijn (art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Indien er moet worden afgeweken van de regels van een bestemmingsplan of beheersverordening komt onder omstandigheden de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’ in aanmerking als grondslag voor vergunningverlening (art. artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, Wabo j° art. 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) j° art. 4 van bijlage II van het Bor).

 • 02 april 2019

  Verhulde aanvraag omgevingsvergunning leidt niet tot van rechtswege verleende vergunning

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ‘Afdeling’) heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:829) definitief een eind gemaakt aan de mogelijkheid om met een ‘verhulde’ aanvraag een omgevingsvergunning van rechtswege te verkrijgen. Deze uitspraak is onderdeel van een reeks van uitspraken waarin de Afdeling de regels omtrent het verkrijgen van een omgevingsvergunning van rechtswege aanscherpt. Met de uitspraak van 20 maart 2019 gaat de Afdeling nog een stap verder door te oordelen dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet langs de elektronische weg of met gebruikmaking van een formulier als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Bor, maar dus op andere wijze wordt aangevraagd, alleen van rechtswege kan worden verleend als de aanvraag wordt gedaan in een zelfstandig stuk en meteen duidelijk is of kan zijn dat het een aanvraag betreft. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan daarom het beste via de officiële kanalen (elektronisch via Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het desbetreffende formulier) worden ingediend.
 • 15 maart 2019

  Strekt het asbestdakenverbod zich ook uit over bitumen?

  De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn). Met name in oudere bedrijfspanden is bitumineuze dakbedekking in grote mate toegepast. De eventuele plicht om dergelijke dakbedekking te verwijderen kan dan ook grote (financiële) gevolgen hebben voor de eigenaren van oudere bedrijfspanden. Wij bespreken hierna of het asbestdakenverbod ook voor bitumineuze dakbedekking zal gelden en welke maatregelen eventueel nu al zouden kunnen worden genomen om hier tijdig aan te voldoen, om hiermee handhaving te voorkomen.

 • 16 januari 2019

  Actualisering UAV-GC 2005; de UAV-GC 2019 komt er aan

  Na 13 jaar worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) geactualiseerd. Kenmerkend van de UAV-GC – de set algemene voorwaarden als variant op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) als set algemene bouwvoorwaarden voor traditionele (RAW-)bestekken - is dat de combinatie ontwerp (design) en uitvoering (build/construct) bij de opdrachtnemende marktpartij wordt gelegd. De UAV-GC legt bovendien veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij, zodat de opdrachtgever wordt ontzorgd. In ruim 25% van de bouwopdrachten wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC (vgl. Aanbestedingsinstituut). De UAV-GC 2005 wordt beschouwd als een evenwichtig pakket van voorwaarden (Gids Proportionaliteit).