Blogs

 • 05 december 2019

  Hoor de wind waait door de molen (hier binnen zelfs hoort men de wind): de ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidbelasting door windmolens nader bezien

  Wind is een duurzame energiebron. Een ander voordeel is dat het nooit opraakt. Wind kan altijd wor­-den ge­­bruikt voor het opwekken van elektriciteit. Maar windmolens kunnen ook overlast veroor­zaken voor omwonenden, zoals geluidshinder. De planwetgever moet hiermee reken houden bij het aanwij­zen van ontwikkellocaties voor windmolens in het bestemmingsplan. Zij dient in dat kader im­mers, uit oog­­punt van een goede ruimtelijke ordening, zorg te dragen voor een goed woon- en leefkli­­maat.

  Het is dus belangrijk dat het bestemmen van die ontwikkellocaties zorgvuldig gebeurt. Maar wat houdt dat voor het aspect geluid precies in? In 2019 ging de Afdeling bestuursrechtspraak hier meermaals op in. Wat blijkt: niet alleen het bepaalde in artikel 3.14a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieube­heer over de geluidbelasting van windmolens is relevant in dit verband. On­der omstandighed­en dient de plan­wetgever de ruimtelijke aanvaardbaarheid van die geluidbelasting nader te motiveren/borgen.

 • 16 oktober 2019

  PAS-blog: Wie betaalt uw stikstofprobleem?

  Door de zogenaamde PAS-uitspraken van 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen veel bouwprojecten niet doorgaan. Bij de bouw van woningen of de aanleg van een weg komt nu eenmaal stikstof vrij. Indien stikstofdepositie op een nabijgelegen Natura 2000-gebied op voorhand kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld door het gebruik van louter elektrisch materieel, kan de benodigde omgevingsvergunning worden verleend. Is dit niet het geval, dan kan een project niet zonder meer doorgang vinden. Volgens berekeningen van ABN AMRO staat in de komende vijf jaar voor circa 14 miljard euro aan woningbouw- en infrastructurele projecten op losse schroeven door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

  Los van de vraag hoe deze impasse zou moeten worden opgelost, zal ook de vraag spelen wie de rekening van vertraagde dan wel afgestelde projecten dient op te pakken. Dit zal afhangen van de fase waarin het contract zich bevindt, alsmede van de contractuele verhoudingen.

 • 15 oktober 2019

  PAS-blog: Woningbouw stagneert door stikstofcrisis: een dwingende reden van groot openbaar belang voor vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming?

  Tot voor kort werd de woningbouw zelden in verband gebracht met de stikstofcrisis in Natura 2000-ge­­bieden, omdat de bijdrage daarvan aan de stikstofdepositie in Nederland marginaal is. Woning­bouw veroorzaakte in 2018 slechts 0,6 procent van de totale stikstofdepostie in ons land.

  Onder het Programma Aanpak Stikstof waren woningbouwprojecten dan ook vaak vrijgesteld van een ver­­gunning op basis van de Wet natuurbescherming, omdat de gerelateerde stikstofdepostie on­der de 0,05 mol/ha/jr bleef. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 is deze vrijstellingsgrens echter komen te vervallen.

  Het gebruik van de zogenoemde ADC-toets zou onder omstandigheden uitkomst kunnen bieden in deze stik­stof­crisis. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat de vergun­ning­verlening van een woningbouw­pro­­ject on­der de Wet natuurbe­scher­ming met het doorlopen van deze toets vlot kan worden getrok­ken.

  Steeds is het daarbij de vraag of woningbouw kwalificeert als een dwin­gen­de reden van groot open­baar belang, als één van de drie voorwaarden van de ADC-toets. Afhankelijk van het concrete wo­ning­bouwproject is dit, op basis van gedegen juridisch maatwerk, in beginsel aantoonbaar.

 • 07 oktober 2019

  Illegaal gedumpt drugsafval: overtreding al bij ‘wetenschap’ of pas bij ‘medeplegen’?

  Volgens de ABRvS is geen sprake van een overtreding door de eigenaren, zodat geen kostenverhaal mogelijk was voor toepassing van spoedbestuursdwang tot opruiming van het drugsafval. Voor de eigenaren een mooie en ook terechte uitkomst. Toch wekt deze uitkomst mijn zorgen, omdat het maatschappelijke probleem van illegaal gestort drugsafval met deze uitspraak niet uit de wereld is. Het omslagpunt ligt dus kennelijk bij het moment waarop een betrokken eigenaar kennis krijgt van het strijdige gebruik, maar is dat wel wenselijk, specifiek voor illegaal gedumpt drugsafval? Ik meen van niet.

 • 29 september 2019

  Het 'Programma Aanpak Stikstof': een kort overzicht

  Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”), de hoogste bestuursrechter op dit gebied, twee uitspraken (met de kenmerken ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604), die hebben gezorgd voor veel discussie, zowel op politiek als op juridisch-technisch niveau. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de overwegingen van de Afdeling, tegen welke achtergrond zij moeten worden gezien en wat de gevolgen zijn van de zogeheten ‘PAS-uitspraken’.
 • 27 september 2019

  Bakkie troost voor Starbucks: belastingdeal is geen staatssteun

  Staatssteun wordt niet alleen verstrekt door middel van toekenning van fiscale voordelen. Overheden kunnen ook op andere wijzen ondernemingen bevoordelen. Het is zowel voor overheden als ondernemingen van belang om goed voorbereid te zijn op een onderzoek van de Commissie als zich een mogelijk geval van staatssteun voordoet. Deze zaak vormt het bewijs dat staatssteunrisico’s kunnen worden gemitigeerd als partijen hun dossier op orde hebben.

 • 29 juli 2019

  Wegens krapte op het elektriciteitsnet komt congestiemanagement door netbeheerders (weer) in beeld

  Recent stuurde de Minister van EZK een brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten. Steeds vaker kan duur­zaam opgewekte elektri­ci­teit niet worden getransporteerd over het elektriciteitsnet. Netbeheerders voorzien op verschillende plek­ken in Nederland een toenemende transportschaarste, ofwel congestie, op het elektriciteits­net.

  Bij een voortschrijdende energietransitie is dit problematisch. De groei aan duurzame e­­ner­­­­gie­pro­jec­ten zal alsmaar forser worden. Men voorziet hierdoor zelfs “stroomfiles” op het elektri­ci­­teits­net. Dit raakt aan de betrouwbaarheid van dat net. Om dit te ondervangen zetten net­be­heer­ders de ko­men­de jaren sterk in op grootschalige verzwa­rin­gen van het elektriciteitsnet. Dat vergt echter tijd en in­ves­te­rin­gen. In de tussentijd verlangt de Minister van hen dat zij de congestie op het elektriciteitsnet ma­na­gen.

  Wat houdt dit congestiemanagement in voor ontwikkelaars en financiers van duurzame energieprojecten? Voor hen is het cruciaal om over een tijdige net­aansluiting en voldoende trans­port­ca­­paciteit te kunnen beschik­ken. Maar dienen be­staande afne­mers dan verplicht mee te werken aan dat con­­­gestiema­nage­ment? In deze blog gaan wij hier na­der op in.

 • 12 juli 2019

  Internetconsultatie nieuw wettelijk kader voor geothermie

  Tot en met 20 juli 2019 loopt de internetconsultatie voor het langverwachte eigen vergunningstelsel voor aardwarmte (ook wel geothermie). Dit leidt tot een grote verandering van het wettelijk kader. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van het nieuwe vergunningenstelsel.