Blogs

 • 11 oktober 2018

  Gemeenten mogen de aanvraag voor een tweede fase omgevingsvergunning niet buiten behandeling stellen als de aanvraag eerste fase niet volledig is

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) biedt de mogelijkheid om voor een project bestaande uit meerdere vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning in twee fasen te verlenen. Wanneer de vergunningaanvraag voor de eerste fase niet volledig blijkt te zijn en daardoor buiten behandeling wordt gesteld, mag een bestuursorgaan niet zonder meer ook de vergunningaanvraag voor de tweede fase buiten behandeling stellen, zo bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) in haar uitspraak van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3212).

 • 26 september 2018

  Wetswijziging Crisis- en herstelwet (Chw) naar Transitiewet

  Het faciliteren van duurzame (woningbouw)projecten door middel van snellere besluitvorming: dat beoogt het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat op 5 september 2018 door de regering is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 35013, nrs. 1-3). Door de uitbreiding en verbetering van experimenteermogelijkheden en het versnellen van de procedure voor het aanwijzen van een experiment, moet het gemakkelijker worden om maatschappelijke opgaven, zoals de noodzakelijke woningbouw en energietransitie te realiseren.
 • 12 september 2018

  Overtreders moeten worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen

  Een overtreder moet – anders dan voorheen - worden gehoord voorafgaand aan een dwangsominvordering op grond van art. 4:8 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), zo bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956). Op deze manier kan de overtreder bijzondere omstandigheden naar voren brengen waarvan het bestuursorgaan niet op de hoogte is of had moeten zijn.
 • 30 augustus 2018

  Een kijkje in de keuken: het volgen van een student stage bij Van der Feltz advocaten

  Vrijwel ieder kantoor heeft ze wel rondlopen: student-stagiairs. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in zo’n student stage? En wat biedt Van der Feltz advocaten aan student-stagiairs? Hazel Öfner en Tycho Mol geven hierbij een kijkje in de keuken als student-stagiairs bij Van der Feltz advocaten:

  Een student stage bij Van der Feltz advocaten is een sprong in het diepe. Vanaf dag één kan je de meest uiteenlopende opdrachten verwachten over zeer verschillende onderwerpen. De werkpraktijk van Van der Feltz advocaten is specialistisch, maar zeer divers. Zo doe je ervaring op binnen alle pijlers van het recht, maar met een focus op civiel recht en bestuursrecht.

 • 28 augustus 2018

  Uitzonderingen op de beginselplicht op handhaving: twee recente uitspraken van de Afdeling over onlosmakelijke samenhang van activiteiten en bestuursrechtelijke ontruiming

  Een bestuursorgaan moet handhavend optreden indien sprake is van een overtreding. Hier bestaan wel uitzonderingen op. De jurisprudentie leert echter dat niet eenvoudig van handhaving kan worden afgezien, zoals ook uit twee recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) volgt. In dit blogbericht zal ik deze twee uitspraken bespreken.

 • 16 augustus 2018

  De gevolgen van gasloos bouwen voor een bestemmingsplan

  Op 15 augustus 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2731) over een (gewijzigd) wijzigingsplan dat het planologisch kader biedt voor de bouw van 50 grondgebonden woningen. In deze procedure betogen appellanten (onder meer) dat het college van B&W in kwestie ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de verplichting voor gasloos bouwen, conform de inmiddels in werking getreden Wet voortgang energietransitie (hierna: Wet VET). Voor zover ik kan nagaan is dit de eerste uitspraak van de Afdeling over gasloos bouwen als gevolg van de Wet VET.

 • 18 juli 2018

  Gasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018: wat is de wetswijziging en wat zijn de implicaties voor lopende nieuwbouwprojecten?

  Sinds 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet, hierna: Wet Vet) van kracht. Bij deze wet is bepaald dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2018 projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten rekening moeten houden met het feit dat nieuw te bouwen bouwwerken niet meer mogen worden aangesloten op het gasnet. Een uitzondering op gasloos bouwen is mogelijk, maar is aan voorwaarden onderhevig. Wat houdt het nieuwe regime van het gasloos bouwen in en in hoeverre moeten lopende projecten worden gewijzigd om aan de wettelijke verplichtingen van de Gaswet te voldoen? Op deze vragen wordt in dit blog antwoord gegeven.

 • 16 juli 2018

  Van toezicht naar punitieve handhaving: wanneer dient de cautie te zijn verleend?

  De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) buigt zich in de uitspraak van 27 juni 2018 over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (“het college”) aan appellante terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd. Daarbij speelt allereerst de vraag of aan appellante de cautie had moeten worden verleend en zo ja, op welk moment en aan welke personen. Deze vraag is door de voorzitter van de Afdeling in twee andere zaken over de oplegging van een bestuurlijke boete voorgelegd aan staatsraad advocaat-generaal L.A.D. Keus. Op 12 april 2017 heeft hij op deze vraag geconcludeerd. In dit blog sta ik stil bij de betekenis van deze conclusie in de hier te bespreken uitspraak van 27 juni 2018 en het oordeel van de Afdeling dat de bestuurlijke boete niet had mogen worden opgelegd.