Blogs

 • 07 mei 2020

  Schijnleveringszekerheid in Warmtewet 2?

  Dit blog is tevens gepubliceerd als opinie in Energeia op 6 mei 2020. Het volledige artikel is hier te lezen.

  Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes wil in de aanstaande ‘Warmtewet 2’ de eisen voor de leveringszekerheid van collectieve warmtesystemen aan scherpen. Ter motivering verwijst hij naar recente voorvallen die duidelijk hebben gemaakt dat de huidige regels voor leveringszekerheid en betrouwbaarheid zich vooral richten op acute potentiële noodsituaties en vrijwel niet op preventie.

  Dit schrijft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer over de contouren van Warmtewet 2, de opvolger van de huidige Warmtewet. Volgens deze Kamerbrief gaan de gemeenten warmtebedrijven aanwijzen, die binnen een afgebakende warmtekavel integraal verantwoordelijk worden voor de aanleg en exploitatie van collectieve warmtesystemen. Wiebes lijkt hiermee een schijnleveringszekerheid te creëren.

 • 01 mei 2020

  De aanbestedingsplicht van warmtenetten en Warmtewet 2

  Recent heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam haar visie op de warmtetransitie aan de gemeenteraad aangeboden. Elke gemeente in Nederland zal uiterlijk in 2021 een warmtetransitievisie moeten presenteren. Uit deze visie zal onder meer moeten blijken op welk moment, welke wijk in de betreffende gemeente van het aardgas afgaat en welk duurzame alternatief dan de beste optie is. Vooruitlopend daarop zijn al veel gemeenten aan de slag gegaan met (het plannen van) het (laten) aanleggen van warmtenetten, waardoor warmte in plaats van gas ter verwarming van woningen en/of gebouwen in een bepaalde regio of wijk kan worden verbruikt. Wettelijk is de levering van warmte geregeld in de Warmtewet en valt de inkooptransactie van de realisatie en exploitatie van het warmtenet onder meer onder het regime van de Aanbestedingswet 2012.
 • 20 april 2020

  Lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing op voormalige militaire kazerne: uitleg van het ‘woonbegrip’

  Kan een oude militaire kazerne die oorspronkelijk gebouwd is om militairen te huisvesten als een woning worden aangemerkt voor de overdrachtsbelasting of moet deze worden aangemerkt als een andere onroerende zaak? Over deze vraag moest de Rechtbank Den Haag zich recent buigen. De rechtbank oordeelt in deze uitspraak dat het om een woning gaat (ECLI:NL:RBDHA:2020:3026). Het gevolg daarvan is dat het lage tarief voor de overdrachtsbelasting (2%) van toepassing is. Dat is het tarief dat voor woningen geldt, terwijl voor alle andere onroerende zaken een tarief van 6% van toepassing is (artikel 14, eerste en tweede lid Wet op belastingen van het rechtsverkeer (Wrb)). Met deze uitspraak heeft de rechter meer duidelijkheid verschaft over de wijze waarop het woningbegrip uit de Wrb moet worden uitgelegd.

 • 06 april 2020

  Naleving van het omgevingsrecht na een faillissement

  Niemand kan precies voorspellen hoe de economie zich de komende periode zal ontwikkelen. Hoewel het gelet op de steunmaatregelen van de Rijksoverheid hopelijk niet nodig is, doen overheden (gemeenten, provincies en omgevingsdiensten) er verstandig aan om alvast te anticiperen op mogelijke faillissementen van bedrijven. Bijvoorbeeld waar het de naleving van omgevingsrechtelijke regelgeving betreft. In geval van een eventueel faillissement zal immers ook aan omgevingsrechtelijke regelgeving moeten worden voldaan: naleving van wet- en regelgeving is namelijk in het algemeen belang. Door hierop te anticiperen kan - als sprake is van een faillissement- snel, effectief, rechtstatelijk en proportioneel worden opgetreden.
 • 02 april 2020

  Aanbesteden in tijden van de Covid-19 crisis

  Als overheidsinkoper van een aanbestedende dienst kunt u in deze tijden van crisis wellicht in de knel komen met het tijdig sluiten van een aanbestedingsplichtig contract. Er kan immers sprake zijn van dwingende spoed bij een inkooptransactie, al dan niet ter bestrijding van de crisis, waardoor vanwege de verplichte termijnen een reguliere procedure niet kan worden doorlopen. Ook kan een aanbestedingsprocedure door Covid-19 verstoorde productieketens tot een laag marktaanbod en aldus tot geen of beperkte mededinging leiden.

  Om deze problematiek het hoofd te bieden heeft de Europese Commissie gisteren (1 april 2020) de Richtsnoeren betreffende het gebruik van overheidsopdrachten in tijden van de Covid-19 crisis (hierna: ‘de Richtsnoeren’, te raadplegen via Richtsnoeren) gepubliceerd. Het aanbestedingsrecht en de Richtsnoeren bieden u als overheidsinkoper alle mogelijkheden om in tijden van crisis een rechtmatig inkoopbeleid te voeren.

 • 27 maart 2020

  Beperking kruimelgevallenregeling bij nieuwbouw: een update

  De uitspraken van 21 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:963) en 4 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:338) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) bevat belangrijke overwegingen over de toepassing van de ‘kruimelgevallenregeling’. In deze uitspraken zet de Afdeling uiteen dat de gecombineerde toepassing van onderdeel 1 en onderdeel 9 van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) een beperking kent indien sprake is van nieuwbouw.
 • 26 maart 2020

  Hamsteren in verband met de coronacrisis zou kunnen leiden tot de inzet van de Hamsterwet

  U leest het goed, het bestaat echt: de Hamsterwet. Deze wet uit 1962, met als voorloper de Prijsop­drij­vings- en hamsterwet uit 1939, biedt de Minister van Eco­nomische Zaken en Klimaat de bevoegd­heid om nadere regels te stellen tot het tegengaan van het hamsteren van goederen (zie artikelen 1 lid 1 en 3 lid 1). De wetgever overwoog destijds concreet dat (zie Kamerstukken II 1961/62, 6777, nr. 3, p. 1) “een wet­telijke regeling op dit stuk niet [kan] worden gemist, omdat nu eenmaal met het op­­­tre­­den van hamsterneigingen in bui­tengewone omstandigheden rekening moet worden gehouden”.

  Moeten wij als consument, maar zeker ook de levensmiddelenbranche, rekening houden met de aan­staande inzet van de Hamsterwet? Dat is voor nu niet heel reëel. Zolang de boodschap van de over­heid dat er geen schaarste is bij het publiek beklijft, bestaat er geen noodzaak voor die drastische keuze.

 • 24 maart 2020

  Van in de file rijden op het wegennet naar in de spits staan op het elektriciteitsnet

  Ook ons elektriciteitsnet kent filevorming, in de praktijk congestie genoemd. Daarvan is sprake zodra de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet overtreft. Om deze transportschaarste te ondervangen is de regering voornemens de ‘spits­strook’ van het elektri­ci­teitsnet open te stel­len. Dit volgt uit de brief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Kli­maat van 19 december 2019, nadat de netbeheerders hadden gewaarschuwd voor het ontstaan vanstroom­files’.

  Door de alsmaar voortschrijdende groei van duurzame energieprojecten, zoals zonne- en windmolen­par­ken, neemt de druk(te) op het elektriciteitsnet toe. De door die parken geproduceerde elek­tri­ci­teit moet immers via het elektriciteitsnet wor­den ge­trans­por­­teerd naar de (eind)ver­brui­kers. Daar wringt evenwel de schoen. Ons elektriciteitsnet heeft maar een beperkte tran­sport­capaciteit. Dit raakt aan de door de regering gestelde energiedoelen; die komen door deze transportschaarste moge­lijk in de knel.

  Enige tijd terug blogden mijn kantoorgenote Michelle de Rijke en ik in dit kader al over het toepassen van zogenoemd congestiemanagement. De Elektriciteitswet 1998 biedt aan de netbeheerders de mo­- ge­lijkheid om onder omstandigheden de beschikbare transportcapaciteit te (her)verdelen over de daarop aangesloten partijen. De oplossing voor de transportschaarste is uiteindelijk echter gelegen in een grootschalige uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daar zetten de netbeheerders momenteel vol op in. Dit vergt tijd en investeringen. Ondertussen wil de regering verdere filevorming op het elektriciteitsnet beperken door de reservecapaciteit daarvan in te zetten. Maar hoe werkt dat?