Blogs

 • 15 maart 2019

  Strekt het asbestdakenverbod zich ook uit over bitumen?

  De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn). Met name in oudere bedrijfspanden is bitumineuze dakbedekking in grote mate toegepast. De eventuele plicht om dergelijke dakbedekking te verwijderen kan dan ook grote (financiële) gevolgen hebben voor de eigenaren van oudere bedrijfspanden. Wij bespreken hierna of het asbestdakenverbod ook voor bitumineuze dakbedekking zal gelden en welke maatregelen eventueel nu al zouden kunnen worden genomen om hier tijdig aan te voldoen, om hiermee handhaving te voorkomen.

 • 16 januari 2019

  Actualisering UAV-GC 2005; de UAV-GC 2019 komt er aan

  Na 13 jaar worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) geactualiseerd. Kenmerkend van de UAV-GC – de set algemene voorwaarden als variant op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) als set algemene bouwvoorwaarden voor traditionele (RAW-)bestekken - is dat de combinatie ontwerp (design) en uitvoering (build/construct) bij de opdrachtnemende marktpartij wordt gelegd. De UAV-GC legt bovendien veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij, zodat de opdrachtgever wordt ontzorgd. In ruim 25% van de bouwopdrachten wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC (vgl. Aanbestedingsinstituut). De UAV-GC 2005 wordt beschouwd als een evenwichtig pakket van voorwaarden (Gids Proportionaliteit).

 • 15 januari 2019

  Gasloos bouwen

  Sinds 1 juli 2018 is gasloos bouwen verplicht door de inwerkingtreding van de Wet Voortgang Energietransitie (hierna: ‘Wet Vet’). Het doel van deze wet is vermindering van CO2-uitstoot en het stimuleren van innovatie door eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld.

 • 26 oktober 2018

  Niet (tijdig) indienen van een zienswijze leidt tot niet-ontvankelijkheid

  De uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3449 bevestigt nog maar eens dat het ongebruikt laten verstrijken van de termijn om een zienswijze in te dienen ertoe kan leiden dat de belanghebbende wordt uitgesloten van een beroep op de rechter. Het rechtgevolg hiervan is dat de belanghebbende niet-ontvankelijk is in zijn beroep als de bestuurlijke fase niet is doorlopen.

 • 16 oktober 2018

  Wat als een omgevingsvergunning niet alle onlosmakelijke activiteiten omvat?

  In deze blog wordt eerst nog eens kort uiteengezet hoe men qua vergunningaanvraag dient om te gaan met ‘onlosmakelijke activiteiten’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarna wordt ingegaan op de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3199), waarin de vraag wordt beantwoord hoe om te gaan met een verleende omgevingsvergunning die niet alle onlosmakelijke activiteiten omvat.

 • 11 oktober 2018

  Gemeenten mogen de aanvraag voor een tweede fase omgevingsvergunning niet buiten behandeling stellen als de aanvraag eerste fase niet volledig is

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) biedt de mogelijkheid om voor een project bestaande uit meerdere vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning in twee fasen te verlenen. Wanneer de vergunningaanvraag voor de eerste fase niet volledig blijkt te zijn en daardoor buiten behandeling wordt gesteld, mag een bestuursorgaan niet zonder meer ook de vergunningaanvraag voor de tweede fase buiten behandeling stellen, zo bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) in haar uitspraak van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3212).

 • 26 september 2018

  Wetswijziging Crisis- en herstelwet (Chw) naar Transitiewet

  Het faciliteren van duurzame (woningbouw)projecten door middel van snellere besluitvorming: dat beoogt het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat op 5 september 2018 door de regering is ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017/18, 35013, nrs. 1-3). Door de uitbreiding en verbetering van experimenteermogelijkheden en het versnellen van de procedure voor het aanwijzen van een experiment, moet het gemakkelijker worden om maatschappelijke opgaven, zoals de noodzakelijke woningbouw en energietransitie te realiseren.
 • 12 september 2018

  Overtreders moeten worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen

  Een overtreder moet – anders dan voorheen - worden gehoord voorafgaand aan een dwangsominvordering op grond van art. 4:8 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), zo bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956). Op deze manier kan de overtreder bijzondere omstandigheden naar voren brengen waarvan het bestuursorgaan niet op de hoogte is of had moeten zijn.