Blogs

 • 07 oktober 2019

  Illegaal gedumpt drugsafval: overtreding al bij ‘wetenschap’ of pas bij ‘medeplegen’?

  Volgens de ABRvS is geen sprake van een overtreding door de eigenaren, zodat geen kostenverhaal mogelijk was voor toepassing van spoedbestuursdwang tot opruiming van het drugsafval. Voor de eigenaren een mooie en ook terechte uitkomst. Toch wekt deze uitkomst mijn zorgen, omdat het maatschappelijke probleem van illegaal gestort drugsafval met deze uitspraak niet uit de wereld is. Het omslagpunt ligt dus kennelijk bij het moment waarop een betrokken eigenaar kennis krijgt van het strijdige gebruik, maar is dat wel wenselijk, specifiek voor illegaal gedumpt drugsafval? Ik meen van niet.

 • 29 september 2019

  Het 'Programma Aanpak Stikstof': een kort overzicht

  Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”), de hoogste bestuursrechter op dit gebied, twee uitspraken (met de kenmerken ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604), die hebben gezorgd voor veel discussie, zowel op politiek als op juridisch-technisch niveau. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de overwegingen van de Afdeling, tegen welke achtergrond zij moeten worden gezien en wat de gevolgen zijn van de zogeheten ‘PAS-uitspraken’.
 • 27 september 2019

  Bakkie troost voor Starbucks: belastingdeal is geen staatssteun

  Staatssteun wordt niet alleen verstrekt door middel van toekenning van fiscale voordelen. Overheden kunnen ook op andere wijzen ondernemingen bevoordelen. Het is zowel voor overheden als ondernemingen van belang om goed voorbereid te zijn op een onderzoek van de Commissie als zich een mogelijk geval van staatssteun voordoet. Deze zaak vormt het bewijs dat staatssteunrisico’s kunnen worden gemitigeerd als partijen hun dossier op orde hebben.

 • 29 juli 2019

  Wegens krapte op het elektriciteitsnet komt congestiemanagement door netbeheerders (weer) in beeld

  Recent stuurde de Minister van EZK een brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten. Steeds vaker kan duur­zaam opgewekte elektri­ci­teit niet worden getransporteerd over het elektriciteitsnet. Netbeheerders voorzien op verschillende plek­ken in Nederland een toenemende transportschaarste, ofwel congestie, op het elektriciteits­net.

  Bij een voortschrijdende energietransitie is dit problematisch. De groei aan duurzame e­­ner­­­­gie­pro­jec­ten zal alsmaar forser worden. Men voorziet hierdoor zelfs “stroomfiles” op het elektri­ci­­teits­net. Dit raakt aan de betrouwbaarheid van dat net. Om dit te ondervangen zetten net­be­heer­ders de ko­men­de jaren sterk in op grootschalige verzwa­rin­gen van het elektriciteitsnet. Dat vergt echter tijd en in­ves­te­rin­gen. In de tussentijd verlangt de Minister van hen dat zij de congestie op het elektriciteitsnet ma­na­gen.

  Wat houdt dit congestiemanagement in voor ontwikkelaars en financiers van duurzame energieprojecten? Voor hen is het cruciaal om over een tijdige net­aansluiting en voldoende trans­port­ca­­paciteit te kunnen beschik­ken. Maar dienen be­staande afne­mers dan verplicht mee te werken aan dat con­­­gestiema­nage­ment? In deze blog gaan wij hier na­der op in.

 • 12 juli 2019

  Internetconsultatie nieuw wettelijk kader voor geothermie

  Tot en met 20 juli 2019 loopt de internetconsultatie voor het langverwachte eigen vergunningstelsel voor aardwarmte (ook wel geothermie). Dit leidt tot een grote verandering van het wettelijk kader. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van het nieuwe vergunningenstelsel.

 • 04 juli 2019

  De Staat neemt voldoende maatregelen tegen luchtvervuiling: Milieudefensie verliest hoger beroep

  Vrijdag 28 juni jl. heeft het kabinet het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Dat het klimaat hoog op de agenda staat, volgt ook uit het gegeven dat de Staat der Nederlanden (“de Staat”) door milieuorganisaties aansprakelijk wordt gehouden wegens het niet voldoen aan milieueisen, zoals de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (“Gerechtshof”) in de zaak Urgenda over de CO2 uitstoot. Ook volgens belangenorganisatie Milieudefensie zou de Staat te weinig maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en om die reden heeft zij juridische stappen ondernomen. In het arrest van 7 mei 2019 heeft het Gerechtshof haar echter in het ongelijk gesteld, en geoordeeld dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de Staat. Het bevel om de Staat op te dragen de noodzakelijke maatregelen te nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit is daarom afgewezen.

 • 12 juni 2019

  De informatieplicht energiebesparing nader uitgelegd: per 1 juli 2019 moet hieraan zijn voldaan

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer (het “Abm”) bevat voor bepaalde inrichtingen de plicht om ener­gie­besparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug ver­die­nen. Naast deze energie­be­­sparingsplicht geldt voor hen, met ingang van dit jaar, ook een informatieplicht energiebesparing.

  Voor die inrichtingen dient te worden gerapporteerd over de (daadwerkelijk) getrof­fen energiebe­spa­rende maat­­re­gelen. Als zo’n rapportage niet vóór 1 juli 2019 is in­gediend via het eLoket van de Rijks­dienst voor Ondernemend Nederland, dreigt er mogelijk handhaving van deze informatie­plicht.

  Wilt u weten of de informatieplicht energiebesparing ook op u inrichting van toepassing is en hoe u daaraan kan en zo nodig ook moet voldoen? Klik hier om verder te lezen.

 • 06 juni 2019

  Wegbeheerders (goed) opgelet: vlieg bij het onderhoud aan de openbare weg niet uit de bocht!

  Tijn is voor het schrijven van deze blog genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie bestuursrecht. Als kantoor zijn wij daar trots op en hopen wij natuurlijk dat Tijn zijn nominatie mag verzilveren. Mogen wij op uw stem rekenen? Stemmen kan vanaf 15 november tot 1 december via www.avdr.nl.

  In Nederland gaan wij prat op de goede staat van onze infrastructuur. Wereldwijd staat Ne­derland op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Op Europees niveau komt onze in­frastructuur als de beste uit de bus. Wij zijn welhaast (wereld)kampioen wegonderhoud. Maar an­ders dan deze er­- kenning mogelijk doet vermoeden, geldt er in ons land geen garantie op een per­­fecte staat van on­der­- houd aan openbare wegen.

  Als er geen wettelijke garantie­(plicht) op per­fect onderhoud aan de openbare weg geldt, welke plicht geldt er uit hoofde van de wet dan wel voor een wegbeheerder, doorgaans provincies en gemeenten?