Blogs

 • 18 maart 2020

  Het gemeentehuis is vanwege het coronavirus gesloten, maar het ontwerpbestemmingsplan lag nog ter inzage: wat nu?

  Veel gemeentehuizen in Nederland zijn gesloten in verband met de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De vraag is hoe moet worden omgegaan met ontwerpbesluiten die met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ten tijde van sluiting nog ter inzage lagen en waarvan de termijn van tervisielegging nog niet was verstreken. De kans is groot dat de termijn in de komende dagen of weken alsnog verstrijkt. In sommige gevallen is de termijn al verstreken. Wat moeten gemeenten en belanghebbenden in deze situatie doen? In deze bijdrage sta ik in het bijzonder stil bij de ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplannen.
 • 17 maart 2020

  Flexibeler staatssteunregels vanwege gevolgen coronavirus

  De Europese Commissie (“de Commissie”) toont daadkracht door de staatssteunregels te versoepelen met het oog op de verstrekkende economische gevolgen van het coronavirus.

  Nadat op 13 maart 2020 al een Mededeling door de Commissie is goedgekeurd waarin de bestaande staatssteunmogelijkheden zijn opgenomen, heeftt de Commissie op 17 maart 2020 een nieuw pakket aan staatssteunmaatregelen aangekondigd. De Commissie heeft de lidstaten een ontwerpvoorstel ter raadpleging toegezonden om een ernstige verstoring in de economie van de EU op te heffen. EU-commissaris Vestager heeft de nieuwe maatregelen in een verklaring toegelicht.

 • 17 maart 2020

  Minister gaat tarieftoezicht wijzigen vooruitlopend op Warmtewet 2.0

  Inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet wordt pas voorzien per 1 januari 2022 (zie ook “Warmtewet 2.0 nader uiteengezet”). De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft echter besloten vooruitlopend daarop de bestaande Warmtewet zoveel mogelijk te benutten: hij laat twee nog niet in werking getreden bepalingen (artikel 7, lid 2 t/m 4 Warmtewet) alsnog in werking treden, waardoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanvullende bevoegdheden verkrijgt bij het uitoefenen van toezicht op de tarieven die warmtebedrijven aan hun afnemers in rekening brengen. Michelle de Rijke, advocaat en partner bij Van der Feltz advocaten bespreekt in dit blog de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 10 februari 2020, waarin de Minister de inwerkingtreding van deze bepalingen uit de huidige Warmtewet aankondigt en hij de Kamer ook informeert over de status van het onderzoek naar een nieuwe methode voor tariefregulering voor warmte.
 • 18 februari 2020

  UAV-GC 2020 in zicht

  In 2020 lijken ze er nu echt te komen: de UAV-GC 2020. De actualisering van de UAV-GC 2005 ligt, mede vanwege de grote betrokkenheid van diverse stakeholders, al een aantal jaar op tafel en publicatie van deze vernieuwde voorwaarden – de UAV-GC 2020 – is nu echt in zicht.

  Tijdens de herzieningsoperatie van de UAV-GC 2005 is naar voren gekomen dat aan het stelsel van deze voorwaarden niet veel mankeert. Complicaties treden vooral op bij de toepassing van de UAV-GC, waarover afgelopen jaar een blog verscheen, en in het herzieningstraject wordt dan ook met name gezocht naar oplossingen voor de problemen met informatievoorziening en aansprakelijkheid.

 • 12 februari 2020

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: een breuk met het verleden

  Deel 1 van de blogserie inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  De afgelopen jaren heeft een aantal bouwincidenten plaatsgehad, waaronder instortingen. Denk aan de parkeergarage in Eindhoven en het voetbalstadion in Alkmaar. De wens om de bouwkwaliteit (en daarmee bouwveiligheid) van gebouwen te verbeteren, staat al lang op de politieke agenda. In 2019 heeft dit geleid tot goedkeuring van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet heeft al vele pennen in beweging gebracht. Vanuit civielrechtelijk perspectief ziet de voornaamste wijziging op aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken in het opgeleverde werk. Na de beoogde inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2021, wordt de rechtspositie van opdrachtgevers op dit punt versterkt.

 • 11 februari 2020

  Parlementaire enquĂȘte gaswinning Groningen: een goede voorbereiding begint op tijd

  Hoewel de precieze details nog onbekend zijn, staat vast dat in de loop van dit jaar een parlementaire enquête zal worden gewijd aan het onderwerp van de gaswinning in Groningen. Wie bij een parlementaire enquête betrokken wordt – of lijkt te gaan worden –, doet er verstandig aan zich hierop tijdig voor te bereiden.

  In deze beknopte publicatie zal ik op hoofdlijnen aard en verloop van een parlementaire enquête in kaart brengen en enige handvatten te bieden voor de voorbereiding op een dergelijke enquête. Ik put hierbij deels uit eigen ervaringen, aangezien ik als advocaat zowel bij vier enquêtes onder de Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008) betrokken ben geweest, als bij de evaluatie van die wet.

 • 04 februari 2020

  Warmtewet 2.0 nader uiteengezet

  Ten tijde van het najaarscongres van de Stichting Warmtenetwerk op 3 december 2019 was de beloofde brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject Warmtewet 2.0 nog niet voorhanden. Michelle de Rijke, partner bij Van der Feltz advocaten, moest zich in haar presentatie bij het najaarscongres op dat punt beperken tot enkele contouren voor de Warmtewet 2.0, die het Ministerie van EZK wel al had willen prijsgeven. Vlak voor het kerstreces werd de Kamerbrief alsnog verstuurd. In dit blog beschrijft Michelle de Rijke de hoofdkenmerken van de Warmtewet 2.0, die in de Kamerbrief kortweg ‘Warmtewet 2’ wordt genoemd. Vervolgens gaat zij nader in op het onderwerp dat tijdens het najaarscongres al vragen opriep: de bevoegdheid van de gemeente om warmtekavels vast te stellen en per warmtekavel een warmtebedrijf aan te wijzen.
 • 12 december 2019

  PAS-blog: Kunnen bedrijven met succes de stikstofproblematiek aangrijpen om andere concurrerende ontwikkelingen tegen te houden?

  De stikstofproblematiek heeft grote weerslag op bedrijven actief in allerlei marktsectoren. De zogenoemde PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) hebben onder meer gevolgen voor projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw en industrie. Met de PAS-uitspraken in de hand weten inmiddels verschillende milieuorganisaties en omwonenden toekomstige ontwikkelingen een halt toe te roepen door een beroep te doen op de Wet natuurbescherming (hierna: “Wnb”).

  Bedrijven ervaren dus veel negatieve gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Maar kunnen bedrijven zelf ook andere concurrerende ontwikkelingen tegenhouden die in hun ogen leiden tot aantasting van een natuurgebied, bijvoorbeeld wegens te grote stikstofdepositie? Uit een recente uitspraak van 13 november 2019 van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:3839) volgt dat het voor bedrijven lastig – maar niet uitgesloten - is om met succes een beroep te doen op de Wnb; de wet die strekt tot bescherming van het behoud van de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden.