Blogs

 • 16 april 2019

  De bestemming van een 'molenaarswoning' revisited

  Exploitanten en planwetgevers van windparken opgelet. Het bestemmen van een zogenaamde ‘molenaarswoning’ bij een windturbine gaat niet altijd voor de wind, zo blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 19 december 2018 (ECLI:RVS:NL:2018:4180). Hiermee wordt het bestemmingsplan voor “Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding” vernietigd.

 • 12 april 2019

  Aandachtspunten functiewijziging ex artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor (kruimelgevallenregeling)

  Wanneer het ter plaatse geldende planologische regime bepaald gebruik van gronden of bouwwerken niet toestaat, zal voor de uitvoering van een project in beginsel een omgevingsvergunning nodig zijn (art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Indien er moet worden afgeweken van de regels van een bestemmingsplan of beheersverordening komt onder omstandigheden de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’ in aanmerking als grondslag voor vergunningverlening (art. artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, Wabo j° art. 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) j° art. 4 van bijlage II van het Bor).

 • 02 april 2019

  Verhulde aanvraag omgevingsvergunning leidt niet tot van rechtswege verleende vergunning

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ‘Afdeling’) heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:829) definitief een eind gemaakt aan de mogelijkheid om met een ‘verhulde’ aanvraag een omgevingsvergunning van rechtswege te verkrijgen. Deze uitspraak is onderdeel van een reeks van uitspraken waarin de Afdeling de regels omtrent het verkrijgen van een omgevingsvergunning van rechtswege aanscherpt. Met de uitspraak van 20 maart 2019 gaat de Afdeling nog een stap verder door te oordelen dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet langs de elektronische weg of met gebruikmaking van een formulier als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Bor, maar dus op andere wijze wordt aangevraagd, alleen van rechtswege kan worden verleend als de aanvraag wordt gedaan in een zelfstandig stuk en meteen duidelijk is of kan zijn dat het een aanvraag betreft. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan daarom het beste via de officiële kanalen (elektronisch via Omgevingsloket online of met gebruikmaking van het desbetreffende formulier) worden ingediend.
 • 15 maart 2019

  Strekt het asbestdakenverbod zich ook uit over bitumen?

  De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn). Met name in oudere bedrijfspanden is bitumineuze dakbedekking in grote mate toegepast. De eventuele plicht om dergelijke dakbedekking te verwijderen kan dan ook grote (financiële) gevolgen hebben voor de eigenaren van oudere bedrijfspanden. Wij bespreken hierna of het asbestdakenverbod ook voor bitumineuze dakbedekking zal gelden en welke maatregelen eventueel nu al zouden kunnen worden genomen om hier tijdig aan te voldoen, om hiermee handhaving te voorkomen.

 • 16 januari 2019

  Actualisering UAV-GC 2005; de UAV-GC 2019 komt er aan

  Na 13 jaar worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) geactualiseerd. Kenmerkend van de UAV-GC – de set algemene voorwaarden als variant op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) als set algemene bouwvoorwaarden voor traditionele (RAW-)bestekken - is dat de combinatie ontwerp (design) en uitvoering (build/construct) bij de opdrachtnemende marktpartij wordt gelegd. De UAV-GC legt bovendien veel verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij, zodat de opdrachtgever wordt ontzorgd. In ruim 25% van de bouwopdrachten wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC (vgl. Aanbestedingsinstituut). De UAV-GC 2005 wordt beschouwd als een evenwichtig pakket van voorwaarden (Gids Proportionaliteit).

 • 15 januari 2019

  Gasloos bouwen

  Sinds 1 juli 2018 is gasloos bouwen verplicht door de inwerkingtreding van de Wet Voortgang Energietransitie (hierna: ‘Wet Vet’). Het doel van deze wet is vermindering van CO2-uitstoot en het stimuleren van innovatie door eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld.

 • 26 oktober 2018

  Niet (tijdig) indienen van een zienswijze leidt tot niet-ontvankelijkheid

  De uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3449 bevestigt nog maar eens dat het ongebruikt laten verstrijken van de termijn om een zienswijze in te dienen ertoe kan leiden dat de belanghebbende wordt uitgesloten van een beroep op de rechter. Het rechtgevolg hiervan is dat de belanghebbende niet-ontvankelijk is in zijn beroep als de bestuurlijke fase niet is doorlopen.

 • 16 oktober 2018

  Wat als een omgevingsvergunning niet alle onlosmakelijke activiteiten omvat?

  In deze blog wordt eerst nog eens kort uiteengezet hoe men qua vergunningaanvraag dient om te gaan met ‘onlosmakelijke activiteiten’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarna wordt ingegaan op de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3199), waarin de vraag wordt beantwoord hoe om te gaan met een verleende omgevingsvergunning die niet alle onlosmakelijke activiteiten omvat.