Blogs

 • 16 februari 2021

  COVID Chronicles deel 1: gedeelde smart is halve smart?

  Als gevolg van de coronapandemie zitten de horeca en winkels alweer geruime tijd op slot. Eerder schreven wij al een blog over de vraag of de coronacrisis aanleiding geeft voor huurprijsvermindering. Sinds de uitbraak van de pandemie, alweer bijna een jaar geleden, is deze meest prangende vraag talloze malen aan de (kortgeding)rechter voorgelegd. Maar de coronapandemie kan huurders en verhuurders ook voor andere dilemma’s plaatsen, zoals de (on-)redelijkheid van contractuele omzethuur, de exploitatieplicht of de contractuele bestemming.

  In onze blogserie de COVID Chronicles zullen wij een aantal van deze onderwerpen, die naar onze verwachting actueel zullen worden, bespreken. In deze serie volgen nog:

  Deel 2: (on)redelijkheid omzethuur?

  Deel 3: exploitatieplicht of niet?

  Deel 4: wijzigen (contractuele) bestemming?

 • 11 februari 2021

  Is een na de verjaringstermijn betaalde dwangsom onverschuldigd betaald?

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 10 februari 2021 een opvallende uitspraak gedaan. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat verbeurde bestuursrechtelijke dwangsommen die na verjaring van de bevoegdheid tot invordering van de dwangsommen zijn betaald, onverschuldigd betaald zijn (r.o. 7.5).

  Het oordeel van de Afdeling is opvallend, omdat hieruit volgt dat de verjaring volgens de Afdeling dus kennelijk ook op de betalingsverplichting ziet; niet (alleen) op de mogelijkheid om betaling af te dwingen (de bevoegdheid tot invordering).

 • 19 januari 2021

  Staatssteun bij grondtransacties blijft de gemoederen bezighouden

  Als bij een grondtransactie sprake is van ontoelaatbare staatssteun leidt dat tot nietigheid van de onderliggende overeenkomst. De gevolgen kunnen dus verstrekkend zijn. Het is voor de bij een grondtransactie betrokken projectontwikkelaar en overheid zaak om zoveel mogelijk te voorkomen dat sprake is van ontoelaatbare staatssteun. Verschillende handvatten zijn daarbij van belang.

 • 05 januari 2021

  Passeren van een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs in appel: praktische handvatten voor de civiele procedure in feitelijke aanleg

  In bijna elke zaak wordt door partijen een bewijsaanbod gedaan. Het komt vaak voor dat de feitenrechter een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs passeert en de partij die de bewijsaanbieding heeft gedaan niet toelaat tot het leveren van (nader) getuigenbewijs. Het passeren van een dergelijk bewijsaanbod kan echter slechts gemotiveerd plaatsvinden, zo volgt uit vaste rechtspraak. Uit art. 166 Rv vloeien de vereisten voort die gelden voor het bewijsaanbod door middel van getuigen. In de eerste plaats dient de partij die de bewijsaanbieding doet aan de stelplicht te voldoen en vervolgens dient het aanbod tot het leveren van getuigenbewijs voldoende gespecificeerd en ter zake dienend te zijn.

  Als cassatieadvocaten onderzoeken wij regelmatig of en zo ja, in hoeverre het (al niet uitdrukkelijk) passeren van een bewijsaanbod aanknopingspunten biedt voor een potentieel vruchtbare cassatieklacht. In dit blog bieden wij advocaten in feitelijke aanleg praktische handvatten bij het formuleren van een aanbod tot het leveren van bewijs door middel van getuigen ter voorkoming van de hierna te schetsen valkuilen. Dit zullen wij illustreren aan de hand van een eenvoudige casus.

 • 31 december 2020

  (KA)BENG... treedt per 1 januari 2021 in werking; toch nog met een energieke knaller het jaar uit

  BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gelijknamige besluit uit 2019 maakt deel uit van het als­­maar groeiende pakket aan wet- en regelgeving voor verduurzaming van de gebouwde om­ge­­ving. Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, die conform artikel 5.2 van het Bouw­besluit 2012 al sinds 2015 voor overheidsgebouwen geldt, uitgebreid naar andere ge­bruiksfuncties. Deze uitbreiding, die voortvloeit uit de her­­ziene Euro­pe­­se richtlijn ener­gie­prestatie ge­bou­wen (de “EPBD”), betreft zo een extra duw in de rug van de voortschrijdende energietransitie.

  Na een half jaar uitstel vanwege een kleine software hiccup bij de overheid, treedt de BENG per 1 januari 2021 in wer­king. Met het lezen van deze blog, waarin het BENG-besluit kort wordt be­licht, gaat u pijlsnel het jaar 2020 uit, op naar het jaar 2021. Ik wens u alvast een plezierige jaarwis­seling toe.

   

 • 23 november 2020

  Vastgoedbeleggers opgelet: profiteer vóór 1 januari 2021 nog van het lagere tarief overdrachtsbelasting

  (English version included) Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak. Dat de overdrachtsbelasting zou worden verhoogd was na het uitlekken van de kabinetsplannen geen verassing meer, maar er kan nog tot het eind van het jaar worden geprofiteerd van het huidige, gunstigere, regime. Naar verwachting wordt het algemene overdrachtsbelastingtarief met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Dit algemene tarief gaat gelden voor de aankoop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en voor woningen die voor andere doeleinden dan voor het gebruik als hoofdverblijf worden gebruikt. Voor die woningen is sprake van een verviervoudiging van het tarief. Alleen voor woningen die voor bewoning door de eigenaar zijn bestemd, blijft het tarief van 2% gelden. Met de wijziging is beoogd de positie van starters op de (woning)markt te verstevigen. Voor starters zal een startersvrijstelling gaan gelden bij de koop van een woning die zij als hoofdverblijf gebruiken.
 • 22 oktober 2020

  Zit u(w kantoor) al onder de plak? Bij gebrek aan een energielabel C dreigt sluiting vanaf 2023

  U denkt misschien: is dit (fake) nieuws? Het is toch al sinds 1 januari 2008 verplicht om een geldig energielabel te overleggen bij de verkoop, verhuur of oplevering van utiliteits­ge­bouwen zo­als kan­to­ren. Dat klopt inderdaad. Maar sinds medio 2018 bevat artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 ook een ge­­bruiks­verbod voor kantoorgebouwen, indien de gebruiker daarvan op 1 januari 2023 niet beschikt over minimaal een energielabel C. Niet bepaald een (juridisch) zuinige verduurzamingsmaatregel dus.

 • 12 oktober 2020

  Staatssteun heeft verstrekkende gevolgen voor grondtransacties met projectontwikkelaars; arrest Hoge Raad 9 oktober 2020 Spaansen/Harlingen

  De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2020 arrest gewezen in de zaak tussen de gemeente Harlingen (hierna: de “Gemeente”) en Spaansen Holding B.V. (hierna: “Spaansen”) over staatssteun (ECLI:NL:HR:2020:1587). In deze zaak worden piketpaaltjes geslagen op het punt van de civielrechtelijke gevolgen van staatssteun. Het is daarmee een uiterst relevante zaak voor overheden en projectontwikkelaars, die vaak aanlopen tegen de vraag of bij een grondtransactie of een andere vorm van projectontwikkeling staatssteun aan de orde is (of kan zijn).