Blogs

 • 05 januari 2021

  Passeren van een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs in appel: praktische handvatten voor de civiele procedure in feitelijke aanleg

  In bijna elke zaak wordt door partijen een bewijsaanbod gedaan. Het komt vaak voor dat de feitenrechter een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs passeert en de partij die de bewijsaanbieding heeft gedaan niet toelaat tot het leveren van (nader) getuigenbewijs. Het passeren van een dergelijk bewijsaanbod kan echter slechts gemotiveerd plaatsvinden, zo volgt uit vaste rechtspraak. Uit art. 166 Rv vloeien de vereisten voort die gelden voor het bewijsaanbod door middel van getuigen. In de eerste plaats dient de partij die de bewijsaanbieding doet aan de stelplicht te voldoen en vervolgens dient het aanbod tot het leveren van getuigenbewijs voldoende gespecificeerd en ter zake dienend te zijn.

  Als cassatieadvocaten onderzoeken wij regelmatig of en zo ja, in hoeverre het (al niet uitdrukkelijk) passeren van een bewijsaanbod aanknopingspunten biedt voor een potentieel vruchtbare cassatieklacht. In dit blog bieden wij advocaten in feitelijke aanleg praktische handvatten bij het formuleren van een aanbod tot het leveren van bewijs door middel van getuigen ter voorkoming van de hierna te schetsen valkuilen. Dit zullen wij illustreren aan de hand van een eenvoudige casus.

 • 31 december 2020

  (KA)BENG... treedt per 1 januari 2021 in werking; toch nog met een energieke knaller het jaar uit

  BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het gelijknamige besluit uit 2019 maakt deel uit van het als­­maar groeiende pakket aan wet- en regelgeving voor verduurzaming van de gebouwde om­ge­­ving. Met de BENG wordt de verplichting om energieneutraal te bouwen, die conform artikel 5.2 van het Bouw­besluit 2012 al sinds 2015 voor overheidsgebouwen geldt, uitgebreid naar andere ge­bruiksfuncties. Deze uitbreiding, die voortvloeit uit de her­­ziene Euro­pe­­se richtlijn ener­gie­prestatie ge­bou­wen (de “EPBD”), betreft zo een extra duw in de rug van de voortschrijdende energietransitie.

  Na een half jaar uitstel vanwege een kleine software hiccup bij de overheid, treedt de BENG per 1 januari 2021 in wer­king. Met het lezen van deze blog, waarin het BENG-besluit kort wordt be­licht, gaat u pijlsnel het jaar 2020 uit, op naar het jaar 2021. Ik wens u alvast een plezierige jaarwis­seling toe.

   

 • 23 november 2020

  Vastgoedbeleggers opgelet: profiteer vóór 1 januari 2021 nog van het lagere tarief overdrachtsbelasting

  (English version included) Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak. Dat de overdrachtsbelasting zou worden verhoogd was na het uitlekken van de kabinetsplannen geen verassing meer, maar er kan nog tot het eind van het jaar worden geprofiteerd van het huidige, gunstigere, regime. Naar verwachting wordt het algemene overdrachtsbelastingtarief met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Dit algemene tarief gaat gelden voor de aankoop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en voor woningen die voor andere doeleinden dan voor het gebruik als hoofdverblijf worden gebruikt. Voor die woningen is sprake van een verviervoudiging van het tarief. Alleen voor woningen die voor bewoning door de eigenaar zijn bestemd, blijft het tarief van 2% gelden. Met de wijziging is beoogd de positie van starters op de (woning)markt te verstevigen. Voor starters zal een startersvrijstelling gaan gelden bij de koop van een woning die zij als hoofdverblijf gebruiken.
 • 22 oktober 2020

  Zit u(w kantoor) al onder de plak? Bij gebrek aan een energielabel C dreigt sluiting vanaf 2023

  U denkt misschien: is dit (fake) nieuws? Het is toch al sinds 1 januari 2008 verplicht om een geldig energielabel te overleggen bij de verkoop, verhuur of oplevering van utiliteits­ge­bouwen zo­als kan­to­ren. Dat klopt inderdaad. Maar sinds medio 2018 bevat artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 ook een ge­­bruiks­verbod voor kantoorgebouwen, indien de gebruiker daarvan op 1 januari 2023 niet beschikt over minimaal een energielabel C. Niet bepaald een (juridisch) zuinige verduurzamingsmaatregel dus.

 • 12 oktober 2020

  Staatssteun heeft verstrekkende gevolgen voor grondtransacties met projectontwikkelaars; arrest Hoge Raad 9 oktober 2020 Spaansen/Harlingen

  De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2020 arrest gewezen in de zaak tussen de gemeente Harlingen (hierna: de “Gemeente”) en Spaansen Holding B.V. (hierna: “Spaansen”) over staatssteun (ECLI:NL:HR:2020:1587). In deze zaak worden piketpaaltjes geslagen op het punt van de civielrechtelijke gevolgen van staatssteun. Het is daarmee een uiterst relevante zaak voor overheden en projectontwikkelaars, die vaak aanlopen tegen de vraag of bij een grondtransactie of een andere vorm van projectontwikkeling staatssteun aan de orde is (of kan zijn).

 • 21 augustus 2020

  De lucht geklaard (in tijden van corona)? Ventileren van bestaande bouw onder het Bouwbesluit 2012

  De scholen zijn weer begonnen. Waar dit (in het ‘oude’) normaal betekent dat wij extra oplettend moe­ten zijn in het verkeer, heeft deze slogan momenteel, in tijden van corona, een andere bijklank: ventilatie. Recent stelde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat scholen zich qua ventilatie van hun gebouwen moeten houden aan de nu al geldende eisen uit het Bouwbesluit 2012, en dat de coronacrisis geen reden is om daarvan af te wijken. Om de scholen hierbij te assisteren, is in dit verband zelfs een heus coördinatieteam voor ventilatie op scholen opgericht.

  Alle scholen moeten voor 1 oktober 2020 hebben gecheckt of het ventilatiesysteem van het schoolge­bouw 'Bouw­besluit 2012-proof' is. Dat wil zeggen, blijkens de Kamerbrief van 17 au­gus­tus 2020, dat men uiterlijk dan aan het onderwijspersoneel en de leerlingen heeft laten weten dat het schoolge­bouw voldoet aan de betreffende ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012, ofwel welk plan er is om het schoolgebouw alsnog in de nabije toekomst aan die wettelijke ventilatie-eisen te laten voldoen.

  Kortom, de druk zit er goed op bij de scholen. En tegelijkertijd is dit een extra reminder voor andere ge­­­­bouw­­­­­­­­­eige­na­­ren- en gebruikers, waarvoor de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 ook gelden. Reden om in deze blog de eisen voor ventilatie van bestaande ge­bou­wen uit het Bouwbesluit 2012 eens - op een beknopte wijze - nader te bezien. Wij gaan in deze blog alleen in op het juridisch kader; op haar website geeft het RIVM, (ook) vanuit medisch perspectief, verdere aandachtspunten voor "ventilatie en COVID-19".

 • De trias politica in tijden van de coronacrisis een gespannen relatie

  Den Haag, 14 juli 2020

  Het coronavirus COVID-19 heeft onze samenleving doen schudden op haar grondvesten. Nu er niet langer sprake is van een medische noodtoestand, zijn versoepelingen van de noodverordeningen doorgevoerd. Tegelijk ondervindt een groot deel van de samenleving nog de dagelijkse last van het thuiswerken of het wegvallen van inkomsten. Mensen zijn de strenge anderhalvemeter-norm beu. Er vinden demonstraties tegen de inperkingen plaats.

 • 13 juli 2020

  De gedwongen sluiting van het gehuurde vanwege COVID-19; wel of geen huurprijsverlaging?

  De vraag of gedwongen sluiting van een horecabedrijf vanwege de coronacrisis een gebrek oplevert in de zin van artikel 7:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is door de rechter nog niet onomstotelijk beantwoord. Eerder schreef ik met mijn collega Indira Stolze een blog over de ‘corona-uitspraak’ van 27 mei 2020, waarin de kort geding rechter voor het eerst oordeelde dat de sluiting van het gehuurde als gevolg van een noodzakelijke overheidsmaatregel een gebrek oplevert in de zin van de wet. De rechter overwoog in die uitspraak dat de coronamaatregelen het gebruik van de zaak hinderen, waardoor huurders op grond van de artikelen 7:204 lid 2 jo. 7:207 BW in beginsel met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering.