Blogs

 • 02 april 2020

  Aanbesteden in tijden van de Covid-19 crisis

  Als overheidsinkoper van een aanbestedende dienst kunt u in deze tijden van crisis wellicht in de knel komen met het tijdig sluiten van een aanbestedingsplichtig contract. Er kan immers sprake zijn van dwingende spoed bij een inkooptransactie, al dan niet ter bestrijding van de crisis, waardoor vanwege de verplichte termijnen een reguliere procedure niet kan worden doorlopen. Ook kan een aanbestedingsprocedure door Covid-19 verstoorde productieketens tot een laag marktaanbod en aldus tot geen of beperkte mededinging leiden.

  Om deze problematiek het hoofd te bieden heeft de Europese Commissie gisteren (1 april 2020) de Richtsnoeren betreffende het gebruik van overheidsopdrachten in tijden van de Covid-19 crisis (hierna: ‘de Richtsnoeren’, te raadplegen via Richtsnoeren) gepubliceerd. Het aanbestedingsrecht en de Richtsnoeren bieden u als overheidsinkoper alle mogelijkheden om in tijden van crisis een rechtmatig inkoopbeleid te voeren.

 • 27 maart 2020

  Beperking kruimelgevallenregeling bij nieuwbouw: een update

  De uitspraken van 21 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:963) en 4 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:338) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) bevat belangrijke overwegingen over de toepassing van de ‘kruimelgevallenregeling’. In deze uitspraken zet de Afdeling uiteen dat de gecombineerde toepassing van onderdeel 1 en onderdeel 9 van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) een beperking kent indien sprake is van nieuwbouw.
 • 26 maart 2020

  Hamsteren in verband met de coronacrisis zou kunnen leiden tot de inzet van de Hamsterwet

  U leest het goed, het bestaat echt: de Hamsterwet. Deze wet uit 1962, met als voorloper de Prijsop­drij­vings- en hamsterwet uit 1939, biedt de Minister van Eco­nomische Zaken en Klimaat de bevoegd­heid om nadere regels te stellen tot het tegengaan van het hamsteren van goederen (zie artikelen 1 lid 1 en 3 lid 1). De wetgever overwoog destijds concreet dat (zie Kamerstukken II 1961/62, 6777, nr. 3, p. 1) “een wet­telijke regeling op dit stuk niet [kan] worden gemist, omdat nu eenmaal met het op­­­tre­­den van hamsterneigingen in bui­tengewone omstandigheden rekening moet worden gehouden”.

  Moeten wij als consument, maar zeker ook de levensmiddelenbranche, rekening houden met de aan­staande inzet van de Hamsterwet? Dat is voor nu niet heel reëel. Zolang de boodschap van de over­heid dat er geen schaarste is bij het publiek beklijft, bestaat er geen noodzaak voor die drastische keuze.

 • 24 maart 2020

  Van in de file rijden op het wegennet naar in de spits staan op het elektriciteitsnet

  Ook ons elektriciteitsnet kent filevorming, in de praktijk congestie genoemd. Daarvan is sprake zodra de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet overtreft. Om deze transportschaarste te ondervangen is de regering voornemens de ‘spits­strook’ van het elektri­ci­teitsnet open te stel­len. Dit volgt uit de brief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Kli­maat van 19 december 2019, nadat de netbeheerders hadden gewaarschuwd voor het ontstaan vanstroom­files’.

  Door de alsmaar voortschrijdende groei van duurzame energieprojecten, zoals zonne- en windmolen­par­ken, neemt de druk(te) op het elektriciteitsnet toe. De door die parken geproduceerde elek­tri­ci­teit moet immers via het elektriciteitsnet wor­den ge­trans­por­­teerd naar de (eind)ver­brui­kers. Daar wringt evenwel de schoen. Ons elektriciteitsnet heeft maar een beperkte tran­sport­capaciteit. Dit raakt aan de door de regering gestelde energiedoelen; die komen door deze transportschaarste moge­lijk in de knel.

  Enige tijd terug blogden mijn kantoorgenote Michelle de Rijke en ik in dit kader al over het toepassen van zogenoemd congestiemanagement. De Elektriciteitswet 1998 biedt aan de netbeheerders de mo­- ge­lijkheid om onder omstandigheden de beschikbare transportcapaciteit te (her)verdelen over de daarop aangesloten partijen. De oplossing voor de transportschaarste is uiteindelijk echter gelegen in een grootschalige uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daar zetten de netbeheerders momenteel vol op in. Dit vergt tijd en investeringen. Ondertussen wil de regering verdere filevorming op het elektriciteitsnet beperken door de reservecapaciteit daarvan in te zetten. Maar hoe werkt dat?

 • 24 maart 2020

  Er komen geen (huur-)inkomsten meer binnen door het coronavirus: wat nu?

  De maatregelen in verband met het coronavirus, meest recent d.d. maandag 23 maart jl., hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. De gedwongen sluiting van onder meer alle horecagelegenheden en sport- en fitnessclubs in Nederland treft deze organisaties hard. Ook steeds meer winkelketens en kleine winkels in binnenstedelijke gebieden sluiten de deuren, maar dan vrijwillig. De laatst aankondigde kabinetsmaatregel luidt dat ook alle kappers, schoonheidsspecialisten en overige contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging hun deuren moeten sluiten. En het valt niet uit te sluiten dat er nog verdergaande kabinetsmaatregelen zullen worden getroffen. Dit alles heeft ook een enorme (financiële) impact op huurders en verhuurders in Nederland. In dit blog ga ik in op de verplichtingen van huurders en verhuurders en of er een juridische basis is voor eventuele huurkorting. Overigens zouden in het belang van beide partijen in deze onzekere tijd alle inspanningen in de eerste plaats moeten zijn gericht op voortzetting van de huurrelatie.
 • 18 maart 2020

  Het gemeentehuis is vanwege het coronavirus gesloten, maar het ontwerpbestemmingsplan lag nog ter inzage: wat nu?

  Veel gemeentehuizen in Nederland zijn gesloten in verband met de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De vraag is hoe moet worden omgegaan met ontwerpbesluiten die met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ten tijde van sluiting nog ter inzage lagen en waarvan de termijn van tervisielegging nog niet was verstreken. De kans is groot dat de termijn in de komende dagen of weken alsnog verstrijkt. In sommige gevallen is de termijn al verstreken. Wat moeten gemeenten en belanghebbenden in deze situatie doen? In deze bijdrage sta ik in het bijzonder stil bij de ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplannen.
 • 17 maart 2020

  Flexibeler staatssteunregels vanwege gevolgen coronavirus

  De Europese Commissie (“de Commissie”) toont daadkracht door de staatssteunregels te versoepelen met het oog op de verstrekkende economische gevolgen van het coronavirus.

  Nadat op 13 maart 2020 al een Mededeling door de Commissie is goedgekeurd waarin de bestaande staatssteunmogelijkheden zijn opgenomen, heeftt de Commissie op 17 maart 2020 een nieuw pakket aan staatssteunmaatregelen aangekondigd. De Commissie heeft de lidstaten een ontwerpvoorstel ter raadpleging toegezonden om een ernstige verstoring in de economie van de EU op te heffen. EU-commissaris Vestager heeft de nieuwe maatregelen in een verklaring toegelicht.

 • 17 maart 2020

  Minister gaat tarieftoezicht wijzigen vooruitlopend op Warmtewet 2.0

  Inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet wordt pas voorzien per 1 januari 2022 (zie ook “Warmtewet 2.0 nader uiteengezet”). De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft echter besloten vooruitlopend daarop de bestaande Warmtewet zoveel mogelijk te benutten: hij laat twee nog niet in werking getreden bepalingen (artikel 7, lid 2 t/m 4 Warmtewet) alsnog in werking treden, waardoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanvullende bevoegdheden verkrijgt bij het uitoefenen van toezicht op de tarieven die warmtebedrijven aan hun afnemers in rekening brengen. Michelle de Rijke, advocaat en partner bij Van der Feltz advocaten bespreekt in dit blog de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 10 februari 2020, waarin de Minister de inwerkingtreding van deze bepalingen uit de huidige Warmtewet aankondigt en hij de Kamer ook informeert over de status van het onderzoek naar een nieuwe methode voor tariefregulering voor warmte.