Blogs

 • 13 oktober 2021

  Vastgoedeigenaren opgelet: verduurzaming bij ingrijpende renovaties komt in een stroomversnelling

  Eerder schreef ik al een blog over de BENG: sinds 1 januari 2021 moet de om­ge­­vingsvergunningaan­vraag voor het realiseren van nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Ge­bou­wen. Maar nu, ge­heel in lijn met de Europese ambitie om de bouwsector verder te verduurzamen, moet ook bestaande bouw eraan geloven. Recent werd namelijk bekend dat de Minister van BZK het opwek­­ken van hernieuwbare energie bij een ‘ingrijpende renovatie’, tegen de wil van de Tweede Kamer in, ver­plicht wil stellen. Hoewel deze verduurzamingsverplichting, als uit­wer­king van de Euro­pe­se richt­lijn Renewable Energy Directive II (RED II), niet uit de lucht komt vallen, behelst het een heet po­­li­tiek hangijzer. Het gaat namelijk om een rechtstreekse regulering van de eigendom van bestaande bouw.
 • 17 september 2021

  COVID Chronicles special II: De TVL-vergoeding en ‘sharing the pain’ bij de berekening van huurkorting

  Eerder al schreven wij dat de kantonrechter in Limburg in zijn vonnis van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:2982) prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad over de gebrekenregeling (art. 7:204 lid 2 BW) en de onvoorziene omstandighedenregeling (art. 6:258 BW). Van de Hoge Raad is nog geen verlossend antwoord gekomen op de prejudiciële vraag aan de hand van welke criteria huurprijsvermindering moet worden beoordeeld. Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 14 september 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:2728) krijgen deze prejudiciële vragen extra betekenis. Het gerechtshof kiest hier uitdrukkelijk een andere lijn voor de berekening van huurkorting dan de rechtbank Amsterdam. In dit blog brengen wij u op de hoogte van deze recente ontwikkeling met betrekking tot de schadeverdeling tussen huurders en verhuurders.
 • 09 juli 2021

  COVID Chronicles deel 3: Exploitatieplicht huurder van een bedrijfs- of kantoorruimte gedurende coronapandemie ‘gewoon’ van toepassing?

  Voor de meeste huurders en verhuurders van bedrijfs- en kantoorruimte heeft de lockdown een grote impact gehad. Veel winkels, restaurants, hotels en andere locaties werden tijdelijk (deels) gesloten. Inmiddels zijn de beperkende maatregelen grotendeels opgeheven. Huurders en verhuurders kunnen – voor zover nog niet gedaan - de balans gaan opmaken. In deel 1 van deze blogserie schreven wij al over de gevolgen van de coronapandemie voor huurders en verhuurders. In deel 2 gingen wij specifiek in op de (on)redelijkheid van omzethuur voor verhuurders. In dit deel van de serie staan wij stil bij de exploitatieverplichting voor huurders. Centraal staat de vraag of een huurder van kantoorruimte (artikel 7:230a BW) of winkelruimte (artikel 7:290 BW) gehouden wordt aan de exploitatieplicht gedurende de coronapandemie.

  Als de exploitatieplicht onverkort geldt, en huurder heeft het gehuurde in weerwil daarvan niet geëxploiteerd, dan rijst de vraag of een beroep op matiging van de contractuele boete de huurder uitkomst biedt. Op deze vragen wordt in dit blog ingegaan.

 • 29 juni 2021

  Experimenteren met waterstof in de gebouwde omgeving wordt toch mogelijk

  De minister van Economische Zaken en Klimaat (de Minister) heeft op 8 juni jl. een voorstel tot wijziging van de Gaswet aangekondigd om ruimte te bieden aan regionale netbeheerders om het waterstoftransport binnen demonstratieprojecten te verzorgen. Vooruitlopend daarop zal de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) gedogen dat de regionale netbeheerders binnen afgebakende pilots experimenteren met waterstof in de gebouwde omgeving. De netbeheerders moeten daarbij wel voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden om de veiligheid en consumentenbescherming te borgen. Die voorwaarden moeten nog worden geformuleerd. Wat ging hieraan vooraf en hoe wat is nu het vervolg?
 • 03 juni 2021

  Leidt de nieuwe wet handhaving kraakverbod tot snellere ontruiming van krakers?

  Het komt geregeld voor dat vastgoed enige tijd leegstaat, bijvoorbeeld in afwachting van herontwikkeling of verkoop door de eigenaar. Het risico schuilt erin dat leegstaand vastgoed wordt gekraakt. In Nederland is het kraken van panden sinds de inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand in 2010 verboden, waardoor krakers strafbaar handelen wanneer zij hun intrek nemen in een leegstaand pand. De eigenaar van een gekraakt pand kan aangifte doen bij de politie en aangeven dat hij ontruiming van het gekraakte pand wenst. In de praktijk kan het vanaf de aangifte nog 8 weken duren voordat een pand daadwerkelijk ontruimd wordt, omdat krakers vanwege het zogeheten woonrecht worden beschermd tegen onmiddellijke uitzetting.

  In de Eerste Kamer is op 23 maart 2021 een wetsvoorstel van de VVD en het CDA aangenomen, waardoor krakers sneller ontruimd kunnen worden. Het aangenomen wetsvoorstel strekt ertoe om in geval van een verdenking van kraken veel sneller strafrechtelijk in te kunnen grijpen en na toetsing door een rechter-commissaris direct over te kunnen gaan tot ontruiming. In het snelste geval zou dan binnen drie dagen ontruimd kunnen worden. Er is forse kritiek geuit op het nieuwe wetsvoorstel, waarbij vooral gewezen is op de overbelasting van het strafrechtsysteem. Het wetsvoorstel is ondanks de bezwaren aangenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

 • 01 juni 2021

  Schaarste en prijsstijgingen op de bouwmaterialenmarkt: wie trekt aan het kortste eind?

  Een tekort aan kunststof, hout en metaal: de bouwsector ziet zich geconfronteerd met een schaarste aan grondstoffen met extreme prijsstijgingen tot gevolg. Verschillende factoren waaronder de coronacrisis, de aantrekkende mondiale economie en leveringsproblemen (o.a. door handelsconflicten en de stremming in het Suezkanaal) hebben de al bestaande grondstoffenschaarste verhevigd. De kosten van bouwmaterialen – en daarmee de bouwkosten - zijn hierdoor in korte tijd in een recordtempo gestegen.

  De gevolgen zijn groot voor aannemers die een vaste aanneemsom zijn overeengekomen met hun opdrachtgever. Weliswaar is enig ondernemersrisico begroot in de prijs, maar die marge is vaak onvoldoende om de hoge kosten van de bouwmaterialen (volledig) te dekken, met verliesgevende projecten tot gevolg. Binnen de bouwsector rijst al snel de vraag wie aan het kortste eind trekt: is het voornamelijk de aannemer die de prijsstijgingen in zijn portemonnee voelt, of komen de hogere bouwkosten ook (deels) voor rekening van de opdrachtgever? En hoe kan bij het aangaan van toekomstige contracten worden voorgesorteerd op deze prijsstijgingen voorkomen kunnen worden?

 • 31 mei 2021

  Bedrijfsovername kan sneller dan verwacht tot heffing van overdrachtsbelasting leiden

  Bij een bedrijfsovername waarbij sprake is van een aandelentransactie kan heffing van overdrachtsbelasting eerder aan de orde zijn dan je zou verwachten. Dit vormt een risico waarover op voorhand moet worden nagedacht. Overdrachtsbelasting wordt geheven als sprake is van de verkrijging van een onroerende zaak of een recht op een onroerende zaak. De verkrijging kan de juridische en/of economische eigendom betreffen. De verkrijger van de onroerende zaak is de belastingplichtige. Daarnaast worden de aandelen in een rechtspersoon waarvan de bezittingen, kort gezegd, grotendeels bestaan uit onroerende zaken aangemerkt als zogenaamde ‘fictieve onroerende zaak’. Bij de overdracht van een fictieve onroerende zaak is ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat die heffing al snel aan de orde kan zijn, ook als er ogenschijnlijk sprake is van een reguliere bedrijfsovername en het oogmerk van de verkrijger niet zozeer de overname van die onroerende zaken lijkt te zijn. Als de terbeschikkingstelling van onroerende opslagruimte de ‘core business’ is van het bedrijf, leidt de verkrijging van de aandelen in dat bedrijf tot heffing van overdrachtsbelasting.
 • 28 mei 2021

  Heffing onroerendezaakbelasting zonnepanelen moet worden afgeschaft

  De inzet van zonnepanelen is onvermijdelijk bij de energietransitie. Het gaat daarbij zowel om zonnepanelen op gebouwen (zoals daken van woningen) als om zonneparken. De investeerder in zonnepanelen zal tot die investering in beginsel alleen bereid zijn als hij daaruit rendement kan halen. Bij het bepalen van het rendement van zonnepanelen speelt naast de afschrijving en de eventuele subsidie de vraag of onroerendezaakbelasting is verschuldigd over de waarde van het zonnepaneel een belangrijke rol. Gemeenten voeren op dit punt echter geen eenduidig beleid, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt. De noodzakelijke investeringen in zonne-energie zouden kunnen worden bevorderd door zonnepanelen uit te zonderen van de heffing van onroerendezaakbelasting. De (mogelijke) heffing van onroerendezaakbelasting speelt dan geen rol meer bij het nemen van de investeringsbeslissing. Zolang dat niet het geval is, is het goed om de (mogelijke) heffing scherp in beeld te hebben voorafgaand aan de investering.