Blogs

 • 03 november 2017

  Valgevaar in de opera: een steiger op het podium?

  Bij het verrichten van arbeid moet het valgevaar worden voorkomen, dat volgt uit art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit. Niet alleen bij voor de hand liggende arbeid op hoogte, zoals werkzaamheden in de bouw, maar bijvoorbeeld ook bij toneel- en theatervoorstellingen, opera’s en silk-rope acts moet het valgevaar worden belet.

  Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over een aan de Nationale Opera opgelegde bestuurlijke boete van 18.000 euro geeft daarover meer handvatten. In de zaak die tot deze uitspraak heeft geleid zou de Nationale Opera tijdens de generale repetitie van de opera Siegfried van Wagner het valgevaar voor de acteurs en in het bijzonder de Waldvogel niet hebben voorkomen. Volgens de Inspectie SZW was daarom sprake van een overtreding van art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • 01 november 2017

  De toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW bij schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden

  In zijn arrest van 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) komt de Hoge Raad terug van zijn eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 6:101 lid 2 BW in geval van overheidsaansprakelijkheid bij rechtmatig strafvorderlijk optreden. Wanneer schade wordt toegebracht aan zaken van een ander dan de verdachte, is bij de vraag of de vergoedingsplicht van de Staat op grond van art. 6:101 lid 1 BW moet worden verminderd, art. 6:101 lid 2 BW niet van toepassing.

 • 24 oktober 2017

  Spoedeisende bestuursdwang op basis van de zorgplicht vanwege gevaar voor explosies en giftige dampen

  In de uitspraak van de Afdeling van 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2830, gaat het om de vraag of het college van burgemeester en wethouders van Gouda (“het college”) terecht heeft besloten tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang door chemische stoffen door een gespecialiseerd bedrijf uit een woning te laten verwijderen. De spoedeisende bestuursdwang is gebaseerd op schending van de zorgplicht ex artikel 1a, tweede lid, Woningwet en artikel 7.22 Bouwbesluit.

 • 26 september 2017

  Aansprakelijkheid accountant, verhouding tussen tucht- en civiele rechter

  De Hoge Raad heeft op 22 september jl. een interessant arrest gewezen over de verhouding tussen het oordeel van de tuchtrechter en de civiele rechter. De Hoge Raad stelt voorop dat de civiele rechter niet is gebonden aan uitspraken van de tuchtrechter. Dat is al jaren vaste rechtspraak.

 • 31 augustus 2017

  De Afdeling gaat om: het begrip “emissiegegevens” moet ruimer worden uitgelegd

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in een uitspraak van 16 augustus 2017 dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd dan zij voorheen deed.

 • 29 augustus 2017

  Wob-verzoek; het belang van een nauwgezette formulering

  De Afdelingsuitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:759) geeft helder weer dat een Wob-verzoeker er verstandig aan doet een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur, nauwgezet te formuleren. De bewoording van een Wob-verzoek bepaalt namelijk de zoekslag die een bestuursorgaan moet maken om na te gaan of de verzochte informatie onder hem berust, en in aansluiting daarop, wat de inhoud en motivering van een Wob-besluit dient te zijn.

 • 22 augustus 2017

  Nieuwe lijn Afdeling: illegaal gebruik telt niet mee voor de start van de tienjaarstermijn van tijdelijke kruimelvergunning

  In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212 gaat het om de vraag of bij het bepalen van de maximale tijdsduur van een tijdelijke kruimelvergunning ook gekeken moet worden naar de voorafgaande periode waarin illegaal van de bestemming werd afgeweken. Aan de orde is een tijdelijke omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik van twee chalets op een recreatiepark in de gemeente Gemert-Bakel. De bewuste chalets zijn al meer dan tien jaar zonder vergunning aanwezig en in gebruik.

 • 31 juli 2017

  Slagschaduw, geluid en de WOZ-waarde bij planschade door windparken

  Voor de vraag of sprake is van planschade moet een planologische vergelijking worden gemaakt. Ook moet uiteraard sprake zijn van schade. Die planschade kan bijvoorbeeld een waardedaling van de woning zijn. De taxatie van schade veroorzaakt door windmolens blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. In dit blogbericht ga ik naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 2017 in op een aantal aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de planschadevergoeding.