Blogs

 • 25 mei 2018

  Verzoek om gegevens onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 is sinds 1 mei jongstleden vervangen door de in februari en juli 2017 door de Tweede Kamer respectievelijk Eerste Kamer aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. In november vorig jaar heeft de Kiesraad en vervolgens de Referendumcommissie bekend gemaakt dat er een raadgevend referendum moest komen over de nieuwe Wiv. Vanwege de referendumuitslag van 21 maart jongstleden en het behalen van de kiesdrempel, is de Wiv opnieuw aangepast. Het is echter niet waarschijnlijk dat het openbaarmakingsregime van de Wiv 2017 materieel is gewijzigd. Artikelen 51 en 55 lid 1 van de oude Wiv 2002 zijn namelijk zonder wijzigingen overgenomen in de artikelen 80 en 84 lid 1 van de huidige Wiv 2017. In deze blog worden de kaders van het openbaarmakingsregime van de Wiv 2002 geschetst, en daarmee die van de Wiv 2017, mede naar aanleiding van een recente Afdelingsuitspraak van 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2017:3508.

 • 15 mei 2018

  Afdeling oordeelt over tijdelijke vergunning voor zonneakkers op grond van de kruimelgevallenregeling

  In de uitspraak van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1112) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) uitleg gegeven aan onderdeel 11 van de kruimelgevallenregeling op grond waarvan een omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar kan worden verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

 • 08 mei 2018

  Een waarschuwing op grond van een wettelijk sanctieregime is een besluit; maak zekerheidshalve bezwaar voor 16 mei 2018

  Op 2 mei 2018 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een waarschuwing op grond een wettelijk sanctieregime een besluit is (ECLI:NL:RVS:2018:1449). In deze blog worden de lessen voor de praktijk besproken.

 • 03 mei 2018

  Een kijkje in de keuken: ervaringen van een beginnend advocaat-stagiaire

  In deze blog beschrijft advocaat-stagiaire Francine van Vlijmen hoe haar eerste drie maanden bij Van der Feltz advocaten zijn bevallen.

 • 02 mei 2018

  Beperkte functiewijziging en brancheverruiming opnieuw als kruimelgeval vergund

  De Afdeling heeft eerder de omzetting van woonspecifieke detailhandel naar grootschalige detailhandel bij Villa ArenA niet aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D-11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r (ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348 (TBR 2018 afl. 4). De gedeeltelijke functiewijziging van Villa ArenA kon daarom met toepassing van de snellere en goedkopere kruimelgevallenregeling worden vergund (zie ook mijn blog van 2 februari jl.) Bij uitspraak van 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1297, herhaalt de Afdeling dit oordeel voor de functiewijziging van een campingwinkel naar een sportwinkel in Roermond.

 • 30 april 2018

  De daad bij het woord gevoegd: mondelinge uitspraken van de rechter

  De Hoge Raad buigt zich in zijn uitspraak van 20 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:650) over de vraag wanneer de rechter mondeling uitspraak mag doen. In de onderhavige ‘Bopz-zaak’ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, “Wet Bopz”) heeft de rechtbank aan het slot van de mondelinge behandeling een zogenaamde ‘noodbeschikking’ tot verlenging van de opname van een persoon in een psychiatrisch ziekenhuis afgegeven die later is uitgewerkt in een ‘gewone’ en op schrift gestelde beschikking. Is deze handelswijze toelaatbaar of had de rechtbank na de mondelinge uitspraak een proces-verbaal op de voet van artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”) moeten opmaken?

 • 13 april 2018

  Verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden: verdere versoepeling eisen rechtsgeldige aanmaning

  Al sinds inwerkingtreding van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) is er veel te doen over de verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden en de mogelijkheden tot stuiting van de verjaring. Vooral bij de verjaring van dwangsommen speelt verjaring een belangrijke rol; de verjaringstermijn is immers slechts één jaar na het verbeuren van de dwangsom (art. 5:35 Awb). Regelmatig bleek pas bij de Afdeling bestuursrechtspraak dat de bevoegdheid tot invordering al enige tijd verjaard was.

 • 05 maart 2018

  Noblesse oblige (“adeldom verplicht”)?

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelt op 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:680) achter gesloten deuren dat het verzoek van Hugo Klynstra om zijn achternaam te wijzigen in ‘de Bourbon de Parme’, terecht door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie is gehonoreerd. Het besluit en de uitspraak in hoger beroep hebben tot gevolg dat de geslachtsnaam wordt voorafgaan door de adellijke titel ‘prins’ en het predicaat ‘Koninklijke Hoogheid’.