Blogs

 • 03 mei 2018

  Een kijkje in de keuken: ervaringen van een beginnend advocaat-stagiaire

  In deze blog beschrijft advocaat-stagiaire Francine van Vlijmen hoe haar eerste drie maanden bij Van der Feltz advocaten zijn bevallen.

 • 02 mei 2018

  Beperkte functiewijziging en brancheverruiming opnieuw als kruimelgeval vergund

  De Afdeling heeft eerder de omzetting van woonspecifieke detailhandel naar grootschalige detailhandel bij Villa ArenA niet aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D-11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r (ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348 (TBR 2018 afl. 4). De gedeeltelijke functiewijziging van Villa ArenA kon daarom met toepassing van de snellere en goedkopere kruimelgevallenregeling worden vergund (zie ook mijn blog van 2 februari jl.) Bij uitspraak van 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1297, herhaalt de Afdeling dit oordeel voor de functiewijziging van een campingwinkel naar een sportwinkel in Roermond.

 • 30 april 2018

  De daad bij het woord gevoegd: mondelinge uitspraken van de rechter

  De Hoge Raad buigt zich in zijn uitspraak van 20 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:650) over de vraag wanneer de rechter mondeling uitspraak mag doen. In de onderhavige ‘Bopz-zaak’ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, “Wet Bopz”) heeft de rechtbank aan het slot van de mondelinge behandeling een zogenaamde ‘noodbeschikking’ tot verlenging van de opname van een persoon in een psychiatrisch ziekenhuis afgegeven die later is uitgewerkt in een ‘gewone’ en op schrift gestelde beschikking. Is deze handelswijze toelaatbaar of had de rechtbank na de mondelinge uitspraak een proces-verbaal op de voet van artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”) moeten opmaken?

 • 13 april 2018

  Verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden: verdere versoepeling eisen rechtsgeldige aanmaning

  Al sinds inwerkingtreding van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) is er veel te doen over de verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden en de mogelijkheden tot stuiting van de verjaring. Vooral bij de verjaring van dwangsommen speelt verjaring een belangrijke rol; de verjaringstermijn is immers slechts één jaar na het verbeuren van de dwangsom (art. 5:35 Awb). Regelmatig bleek pas bij de Afdeling bestuursrechtspraak dat de bevoegdheid tot invordering al enige tijd verjaard was.

 • 05 maart 2018

  Noblesse oblige (“adeldom verplicht”)?

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelt op 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:680) achter gesloten deuren dat het verzoek van Hugo Klynstra om zijn achternaam te wijzigen in ‘de Bourbon de Parme’, terecht door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie is gehonoreerd. Het besluit en de uitspraak in hoger beroep hebben tot gevolg dat de geslachtsnaam wordt voorafgaan door de adellijke titel ‘prins’ en het predicaat ‘Koninklijke Hoogheid’.

 • 28 februari 2018

  Grenzen aan splitsing bouwplan in omgevingsvergunningplichtige en omgevingsvergunnigvrije delen

  Voor het bouwen van een bouwwerk is een omgevingsvergunning vereist. Op deze vergunningplicht bestaan uitzonderingen ten aanzien van bepaalde bouwactiviteiten. Deze staan opgesomd in artikel 2 en 3 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Een bouwplan kan uit vergunningplichtige delen en vergunningvrije delen bestaan. De vraag op welke wijze een omgevingsvergunningaanvraag ten aanzien van dergelijke bouwplannen moet worden ingediend, wordt in de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) beantwoord.

 • 20 februari 2018

  Monocultuur, branchering en het bestemmingsplan

  De rechtbank Amsterdam biedt de gemeente Amsterdam in haar uitspraak van 23 januari 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:294) een steun in de rug bij de bestrijding van de zogenoemde monocultuur die zich in het centrum van de stad ontwikkelt. De gemeente wil hiervoor het bestemmingsplan inzetten. De rechtbank veegt enkele bezwaren tegen deze methode van tafel.

 • 19 februari 2018

  De formele rechtskracht van een plaatsingsplan werpt haar schaduw achteruit

  In een arrest van 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 25 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2017:2938), heeft het Hof Den Haag (anders dan de rechtbank in eerste aanleg) geoordeeld dat de gemeente Den Haag niet onrechtmatig heeft gehandeld door ondergrondse afvalcontainers vlak bij de appartementen van geïntimeerden te plaatsen.