Beperkte functiewijziging en brancheverruiming opnieuw als kruimelgeval vergund

Inleiding

De Afdeling heeft eerder de omzetting van woonspecifieke detailhandel naar grootschalige detailhandel bij Villa ArenA niet aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D-11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r (ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348 (TBR 2018 afl. 4). De gedeeltelijke functiewijziging van Villa ArenA kon daarom met toepassing van de snellere en goedkopere kruimelgevallenregeling worden vergund (zie ook mijn blog van 2 februari jl.) Bij uitspraak van 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1297, herhaalt de Afdeling dit oordeel voor de functiewijziging van een campingwinkel naar een sportwinkel in Roermond.

Vestiging Decathlon in campingwinkel

Het project voorziet in een gedeeltelijke functiewijziging van het gebouw op het perceel ten behoeve van de vestiging van sportwinkel Decathlon. Het gebouw is thans in gebruik als camping- en outdoorwinkel. Decathlon beoogt een deel van het gebouw te gebruiken als sport- en rijwielwinkel. Ingevolge het bestemmingsplan mogen op het perceel tenten, kampeerartikelen en outdoor schoenen en kleding worden verkocht. Deze artikelen zitten ook in het assortiment van Decathlon. Daarnaast verkoopt Decathlon binnen- en buitensportartikelen.

Stedelijk ontwikkelingsproject

De Afdeling heeft bij uitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192, geoordeeld dat zodra sprake is van een activiteit als bedoeld in kolom 1 van onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit m.e.r., de kruimelregeling van artikel 4, onderdelen 9 en 11, van bijlage II van het Bor niet van toepassing is. In dat geval kan het project uitsluitend via een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik waarvoor de uitgebreide procedure geldt, worden ingepast. In kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r zijn de activiteiten aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen genoemd.

Gedeeltelijke functiewijziging/geen vergroting bouwoppervlakte

Onder verwijzing naar de Villa-Arena uitspraak benadrukt de Afdeling dat het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene (wijziging van de) stedelijke ontwikkeling een rol spelen. Of een activiteit kan worden aangemerkt als een activiteit als bedoeld in kolom I van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het besluit m.e.r is volgens de Afdeling niet afhankelijk van het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. Dat het door Decathlon voorziene gebruik in strijd is met het bestemmingsplan, waarin wordt uitgegaan van thematisering en branchering, betekent naar het oordeel van de Afdeling evenmin dat reeds daarom van een stedelijk ontwikkelingsproject moet worden uitgegaan. Ondanks de gedeeltelijke brancheverruiming bij Decathlon blijft het gebruik naar het oordeel van de Afdeling nog steeds gericht op detailhandel. De gedeeltelijke functiewijziging gaat ook niet gepaard met een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte en kan naar het oordeel van de Afdeling als kruimelgeval met de reguliere procedure worden behandeld.

Tot slot

Dat het bouwvlak niet wordt vergroot acht de Afdeling, net als in de Villa-ArenA-kwestie, mede van belang om de transformatie niet te kwalificeren als stedelijke ontwikkeling. Zoals ik in mijn eerdere blog van februari 2018 al opmerkte, kan onderdeel 9 van artikel 4 van bijlage II Bor ook uitsluitend worden toegepast als de bebouwde oppervlakte van het bestaande gebouw niet wordt vergroot. Dat het bouwoppervlak niet wordt vergroot kan bij transformaties op de voet van onderdeel 9 derhalve niet beslissend zijn voor het antwoord op de vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. De impact en de aard van de functiewijziging zaal zullen daarvoor mijns inziens bepalend zijn. A.G.A. Nijmeijer en M.A.A. Soppe menen in hun noot onder de Villa ArenA-uitspraak (TBR 2018 afl. 4) dat over die boeg uiteindelijk toch betekenis zal toekomen aan de vraag of de functiewijziging zal leiden tot andere of intensievere milieugevolgen in vergelijking met de bestaande situaties. Het wachten is op een ingrijpender functiewijziging dan de tot nu toe door de Afdeling beoordeelde zaken.

 

Auteur: Margot de Buck