Burgemeester heeft ten onrechte een geweigerde vergunning voor een parenclub gebaseerd op een negatief Bibob-advies.

Casus

De burgemeester van Cuijck heeft een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning voor een parenclub geweigerd na een onderzoek door het landelijke bureau Bibob (LBB). Volgens de burgemeester zijn er voldoende aanwijzingen dat er ernstig gevaar bestaat dat een van de exploitanten de aangevraagde vergunningen zal gebruiken om strafbare feiten te plegen. Uit het Bibob-onderzoek zou blijken dat sprake is geweest van huiselijk geweld, alsmede van illegaal wapenbezit.

De exploitanten bestrijden die conclusies. De rechtbank Oost-Brabant stelde de exploitanten in juni 2016 in het ongelijk.

Intrekking of weigering

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid om een beschikking te weigeren of in te trekken. Die bevoegdheid bestaat als sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking zal worden gebruikt om wit te wassen of om strafbare feiten te plegen. Bij een mindere mate van gevaar kan de beschikking niet worden geweigerd, maar kunnen voorschriften aan de vergunning worden gebonden ter beperking van het gevaar. Voordat tot weigering wordt besloten, wordt in de regel advies gevraagd aan het LBB.

Vergewisplicht

Een bestuursorgaan mag echter niet blind varen op het Bibob-advies. Het moet zich zelf vergewissen van de zorgvuldigheid van de totstandkoming van het advies na onderzoek en moet motiveren waarom de weigering wordt gebaseerd op het advies. Dit volgt uit artikel 3:9 Algemene wet bestuursrecht. Daarop gaat het in deze zaak mis.

Onvoldoende grondslag

Nu de strafzaak tegen de exploitant is geseponeerd wegens verbeterd levensgedrag en/of wijziging van omstandigheden die tot het delict hebben geleid of tot recidive zouden kunnen leiden, biedt de enkele omstandigheid dat aannemelijk is dat de exploitant de desbetreffende strafbare feiten heeft gepleegd naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende grondslag voor het standpunt dat ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Hetzelfde geldt voor het vermeende illegaal wapenbezit nu geen deskundige wapenbeschrijving beschikbaar aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of het wapen illegaal was. De conclusies van het Bibob-advies over het verboden wapenbezit en de strafbare feiten zijn volgens de Afdeling in strijd met zijn vergewisplicht aan het weigeringsbesluit ten grondslag gelegd.

Judiciële lus

Het besluit wordt vernietigd en de burgemeester moet met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit op het door exploitanten gemaakte bezwaar nemen. Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling tevens aanleiding te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.

Auteur: Margot de Buck