De Afdeling gaat om: het begrip “emissiegegevens” moet ruimer worden uitgelegd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in een uitspraak van 16 augustus 2017 dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd dan zij voorheen deed.


Inleiding

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) kan een ieder bestuursorganen verzoeken om informatie te verstrekken. Een dergelijk verzoek hoeft niet altijd (volledig) te worden toegewezen. De Wob kent namelijk ook een aantal uitzonderingsgronden.

Als het gaat om milieu-informatie zijn echter niet alle uitzonderingsgronden van toepassing. Indien de informatie kwalificeert als emissiegegevens zijn nog weer minder uitzonderingsgronden van toepassing. Praktisch betekent dit dus dat milieu-informatie vaker verstrekt moet worden dan “normale” informatie. Dat geldt al helemaal voor milieu-informatie die ook gekwalificeerd kan worden als emissiegegevens.

Uitspraak Afdeling

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in een uitspraak van 16 augustus 2017 dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd dan de Afdeling voorheen deed. De Afdeling verwijst voor haar oude uitleg naar haar uitspraken van 28 oktober 2009 ( ECLI:NL:RVS:2009:BK1375 ) en 4 mei 2010
(ECLI:NL:RVS:2010:BM3265).

De Afdeling concludeert naar aanleiding van twee uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het begrip emissiegegevens ruimer moet worden uitgelegd. Op 23 november 2016 heeft het Hof van Justitie namelijk uitspraak gedaan in twee zaken: Commisie/ACC en Bayer CropScience. Deze uitspraken gaan onder meer over het Verdrag van Aarhus en de Europese richtlijn 2003/4/EG over toegang tot milieu-informatie.

Volgens de Afdeling is van belang dat uit de arresten van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat onder de begrippen "emissies in het milieu" en "informatie over emissies in het milieu" niet alleen gegevens moeten worden begrepen die de daadwerkelijke uitstoot betreffen, maar ook de gegevens over de invloeden van die emissies op het milieu alsook de gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, welke beoordeling aan de besluitvorming door een bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen, juist is.

Gevolgen voor de praktijk

De conclusie is dan ook dat het begrip emissiegegevens in de Wob onder deze Europese invloed ruimer moet worden uitgelegd.

Mijn verwachting is dat de consequentie van de ruimere uitleg van het begrip emissiegegevens is dat bestuursorganen vaker milieu gerelateerde informatie zullen moeten verstrekken dan zij voorheen aannamen.


Dit blogbericht is geschreven naar aanleiding van de volgende uitspraken:

ABRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2211, zaaknr. 201408963/1/A3

Hof van Justitie 23 november 2016, ECLI:EU:2016:889, zaaknr. C-673/13 P (Commissie/ACC)

Hof van Justitie 23 november 2016, ECLI:EU:2016:890, zaaknr. C-442/14 (Bayer CropScience)Auteur: Ronald Olivier