Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Van der Feltz advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden naamloze vennootschap Van der Feltz Advocaten N.V.

Art. 1: Van der Feltz advocaten
Van der Feltz Advocaten N.V. is een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Van der Feltz advocaten. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van werk- en/of houdstermaatschappijen aandelen in Van der Feltz Advocaten N.V. houden (verder: “de partners van Van der Feltz Advocaten N.V.”).

Art. 2: Opdrachten
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Feltz Advocaten N.V. en ten behoeve van de opdrachtgever. De partners van Van der Feltz Advocaten N.V. en hun werk- en houdstermaatschappijen, de bestuurders van Van der Feltz Advocaten N.V. en al degenen die voor Van der Feltz Advocaten N.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Dit geldt ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Art. 3: Aansprakelijkheid
3.1. Iedere aansprakelijkheid van Van der Feltz Advocaten N.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van der Feltz Advocaten N.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Van der Feltz Advocaten N.V. beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd, met een maximum van EURO 100.000 (honderdduizend).
3.2. Van der Feltz Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, deskundigen e.d.) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3.3. Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van de partners van Van der Feltz Advocaten N.V. en hun werk- en houdstermaatschappijen, de bestuurders van Van der Feltz Advocaten N.V. en al degenen die voor Van der Feltz Advocaten N.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, de door Van der Feltz Advocaten N.V. ingeschakelde derden, en andere personen voor wie Van der Feltz Advocaten N.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Art. 4: Declaraties en voorschotten
4.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Van der Feltz Advocaten N.V. vast te stellen uurtarieven, en wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht.
4.2. Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, andere derden, griffierechten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
4.3. Declaraties kunnen maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden worden verzonden.
4.4. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
4.5. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
4.6. Door Van der Feltz Advocaten N.V. kan een voorschot worden verlangd, en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.

Art. 5: Rechtskeuze en forumkeuze
Alle opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande dat dergelijke geschillen door Van der Feltz Advocaten N.V. kunnen worden voorgelegd aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

Download hier de PDF

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag onder nr. 40/2012