Martin  Gelpke
  • T: 070 31 31 062
  • F: 070 31 31 060
  • M: 06 537 44 874
  • LinkedIn
  • Secretaresse: Marja van der Hulst
  • T: 070 31 31 061

Martin Gelpke

Adviseur

Martin Gelpke adviseert decentrale overheden en private partijen in veelal complexe geschillen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, onder meer op het gebied van projectontwikkeling en grondexploitatie. Door een brede èn diepe expertise van publiek- èn privaatrecht overziet hij het “slagveld” en adviseert hij de cliënten een strategie die past bij hun doelstellingen.

Hij adviseert tevens op het gebied van overheidsaansprakelijkheid voor zowel rechtmatige als onrechtmatige overheidsdaad.

Daarnaast rekent Martin Gelpke meerdere branche-organisaties en andere belangrijke spelers in de gezondheidzorg tot zijn vaste clientèle. Ook hier komt zijn expertise in zowel publiek- als privaatrecht van pas. Publiekrechtelijke wetgeving, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet en vele andere wetten vormen de grondslag voor besluiten van de landelijke overheid en van zelfstandige bestuursorganen, zoals de Nederlandse zorgautoriteit en het Zorginstituut. Dergelijke besluiten grijpen diep in op de autonomie van partijen en op hun onderlinge verhoudingen. Het betreft de wetgeving en de besluiten met betrekking tot de organisatie en financiering van de gezondheidszorg: de gereguleerde marktwerking, de vaststelling van tarieven en budgetten door de NZa, de risicoverevening tussen de zorgverzekeraars door het Zorginstituut, het toezicht en de controle door de NZa, het Zorginstituut en andere toezichthouders, en zo verder. Het betreft tevens de gevolgen van het overheidsingrijpen voor de branche-organisaties, de veldpartijen, en voor hun onderlinge verhoudingen in de sfeer van contractering en samenwerking onder het regime van gereguleerde marktwerking.

Hij staat de clientèle bij in bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures en in civielrechtelijke procedures bij de burgerlijke rechter.

Martin Gelpke is ingeschreven als cassatie-advocaat voor civiele zaken en behandelt civiele cassatiezaken voor de Hoge Raad die aansluiten bij bovengenoemde expertisegebieden. Door hem behandelde cassatiezaken zijn vaak richtinggevend gebleken.

Publicaties

Naam Titel Gepubliceerd in
Godert van der Feltz, Martin Gelpke Onrechtmatige daad en beleidswijziging De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015
Martin Gelpke Tien jaar nieuw zorgstelsel; de tariefregulering Tijdschrift Zorg & Recht in praktijk (ZIP), oktober 2015, nr. 7, ZIP 2015/181